Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ NP
Konverzácia v španielskom jazyku KSJ
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Prvá pomoc PPS
Regionálna výchova REV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná a športová výchova TŠVd
Telesná a športová výchova TŠVch
Triednická hodina TH
Umenie a kultúra UKL
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1360 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria