Profil školy Konzultačné hodiny 2018 Rada školy Rada rodičov Žiacka školská rada História školy Absolventi školy Absolventi školy (do r. 2006) Úspechy školy Zamestnanci školy Zamestnanci školy (do roku 2007) Hymna školy Úspechy školy (do roku 2000) Záverečné správy z predošlých rokov Aktuálny školský poriadok

Profil školy

 

 

 

Riaditeľka školy: PhDr. Viera Urdová

 

Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Eva Lazoríková

 

Výchovný poradca: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Predseda rady školy: Antónia Kožušková

Predseda rady rodičov: PaedDr. Ľudmila Pčolková

IČO školy : 00 161047

DIČ: 2020711341

Telefón: 051/4572 285 , 0907920307

Č. účtu: SK55 8180 0000 0070 0051 6930 

Štátna pokladnica

 

Učebné plány

Učebné plány podľa ŠkVP ISCED 3A

7902 J gymnázium

(I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B,  IV.A, IV. B, Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Septima, Oktáva)

 

Počet žiakov: 382

Počet pedagógov: 30

Počet tried: 16

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria