Profil školy Záverečné správy z predošlých rokov Pokyny riaditeľky školy COVID-19 ETICKÝ KÓDEX Konzultačné hodiny učiteľov Aktuálny školský poriadok História školy Rada školy Rada rodičov Stanovy a správy RZ Lipa pri Gymnáziu v Lipanoch Žiacka školská rada Absolventi školy Absolventi školy (do r. 2006) Úspechy školy Zamestnanci školy Hymna školy Prehľad študentských spoločností Umiestnenie absolventov šk. roku 2019/2020

Profil školy

Riaditeľka školy: Ing. Eva Lazoríková          ŽIVOTOPIS

                             (poverená vedením školy do doby obsadenia miesta riaditeľa na základe výsledkov výberového konania)

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Soňa Šuhajová

Výchovný poradca: PhDr. Vlasta Kučinová

Predseda rady školy: Antónia Kožušková

Predseda rady rodičov: Stanislava Urdová

IČO školy : 00 161047

DIČ: 2020711341

Telefón: 051/4572 285 , 0907920307

Č. účtu: SK55 8180 0000 0070 0051 6930 

Štátna pokladnica

 

Učebné plány

Učebné plány podľa ŠkVP ISCED 3A

7902 J gymnázium

(I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B,  IV.A, IV. B, Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Septima, Oktáva)

 

Počet žiakov: 345

Počet pedagógov: 28

Počet tried: 16

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria