Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Absolventská miera nezamestnanosti/gymnáziá SCIO - testovanie študijných predpokladov Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2018/2019

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 

Dátum: 25. január 2019
Čas: od 10:00 h do 14:00 h
Miesto: Tulipánová 7, 949 76 Nitra
Viac: Plagát DOD

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych vied

Dátum: 18. január 2019
Čas: 9:00 h
Miesto: Bučianska ul. 4/A, 917 01 Trnava
Viac: Plagát DOD
         Plagát 2 - DOD
         Infobrožúra
         Prijímacie konanie AR 2019/2020
         www.fsvucm.sk

 

Akadémia policajného zboru v Bratislave

Dátum: 12. december 2018
Čas: od 09:30 h
Miesto: Aula Akadémie PZ v Bratislave
Viac: Plagát DOD

 

 

SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici - Fakulta zdravotníctva

Dátum: 06. december 2018
Čas: o 10:00 h
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Viac: Plagát DOD

 

VŠMU v Bratislave - Filmová a televízna fakulta

Dátum: 09. november 2018
Čas: od 9:00 do 13:00 h
Miesto: Svoradova 2, Bratislava
Viac: Plagát DOD

 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Dátum: 07. november 2018
Čas: od 09:30 h do 14:00 h
Miesto: Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, miestnosť 1 na 5. poschodí
Viac - Plagát
 

 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Dátum: 13. november 2018
Čas: od 09:30 h do 13:00 h
Miesto: Aula AOS
Prípravné kurzy

 
 

Technická Univerzita v Košiciach

Dátum: 16. október 2018
Čas: od 9:00 h do 13:00 h
Miesto: areál TUKE
Viac: Programhttps://dod.tuke.sk/
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
 
Dátum: 05. október 2018
Čas: od 9:00 h
Miesto: Moyzesova 9, Košice
 
 

 

Deň otvorených dverí 2017/2018
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove

Dátum: 03. máj 2018
Čas: od 09:00 h do 12:00 h
Miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH 3, 081 34 Prešov
Viac - Program

 

Vysoká škola manažmentu (súkromná VŠ)

Dátum: 19. apríl 2018
Čas: od 08:15 h do 15:00 h
Miesto: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, Trenčín a Bratislava
Viac - Plagát DOD
Viac - Program

 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Ústav manažmentu
 
Dátum: 15. február 2018
Čas: od 13:00 h
Miesto: Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, miestnosť 1 na 5. poschodí
Viac - DOD
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta
 
Dátum: 08. február 2018
Čas: od 08:30 h
Miesto:  ul. I.Karvaša 2, Bratislava
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra pedagogiky
 
Dátum: 14. február 2018
Čas: od 08:00 h do 13:00 h
Miesto: Prešovská univerzita - ul. 17. novembra 1, Prešov  (budova vysokoškolského areálu)
         Študijné odbory
         Prijímanie prihlášok 
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
 
Dátum: 08. február 2018
Čas: od 10:00 h
Miesto: Aula LF UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Dátum: 07. február 2018
Čas: od 13:00 h do 16:00 h
Miesto: posl. F1, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
Viac: Plagát DOD

 

Vysoká škola manažmentu (súkromná VŠ)

Dátum: 15. február 2018
Čas: od 09:00 h do 15:00 h
Miesto: Trenčín a Bratislava

 

 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta
 
Dátum: 09. február 2018
Čas: od 9:00 h
Miesto: Moyzesova 9, Košice
Viac: Plagát DOD
Katedra anglistiky a amerikanistiky: Plagát DOD      Prečo študovať jazyky na tejto katedre? Viac

 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Dátum: 14. február 2018
Čas: od 09:30 h do 13:00 h
Miesto: Aula AOS
Prípravné kurzy

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Katedra archeológie

Dátum: 15. február 2018
Čas: od 10:30 h do 13:00 h
Miesto: Katedra archeológie FF UKF v Nitre, Hodžova ul. 1
Viac: Plagát DOD
         Infobrožúra

 

Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta

Dátum: 30. január 2018
Čas: o 10:00 h
Miesto: Lesnícka fakulta, Zvolen
Viac: Plagát DOD

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu

Dátum: 26. január 2018
Čas: o 11:00 h
Miesto: Aula prof. Stráňaia na FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9, Bratislava
Viac: Plagát DOD

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

Dátum: 27. január 2018
Čas: od 10:00 h do 14:00 h
Miesto: Gondova 2, Bratislava
Viac: Plagát DOD
         Viac

 

Technická Univerzita v Košiciach - Fakulta umení

Dátum: 12. - 13. január 2018
Čas: od 09:00 h do 18:00 h
Miesto: Watsonova 4
Viac: Plagát DOD

 

SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici - Fakulta zdravotníctva

Dátum: 07. december 2017
Čas: o 10:00 h
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Viac: Plagát DOD

 

VŠMU v Bratislave - Divadelná fakulta

Dátum: 18. november 2017
Čas: od 9:00 do 15:30 h
Miesto: Svoradova 4, Bratislava
Viac: Plagát DOD

   

Technická univerzita v Košiciach
 
Dátum: 24. október 2017
Čas: od 09:00 h
Miesto: Areál univerzity
Bližšie informácie na webovej stranke https://dod.tuke.sk/.

Viac: Plagát DOD
         Plagát DOD - Letecká fakulta

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
Dátum: 6. október 2017
Čas: od 08:30 h
Miesto: Areál UPJŠ, Moyzesova 9

Detailný rozpis programu je zverejnený na webovej stránke fakulty: http://www.upjs.sk
Viac: Plagát DOD

 
 
Deň otvorených dverí 2016/2017
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta
 
Dátum: 09. február 2017
Čas: o 08:00 h
Miesto:  ul. I.Karvaša 2, Bratislava
 
Prešovská univerzita v Prešove - celouniverzitný DOD
                                                  - Filozofická fakulta - Inštitút anglistiky a amerikanistiky (info uvedené v zátvorke)
 
Dátum: 15. február 2017
Čas: od 07:30 h do 13:00 h (od 9:00 h do 13:00 h)
Miesto: Prešovská univerzita - ul. 17. novembra 1, Prešov  (priestory IAA)
        Program DOD
        Orientačný plán 
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta
 
Dátum: 09. február 2017
Čas: o 09:30 h
Miesto: Trieda SNP 1, Košice
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 
Dátum: 08. február 2017
Čas: od 13:00 h do 17:00 h
Miesto: posl. F1, FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava
 
 
Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta ekológie a environmentalistiky
 
Dátum: 07. február 2017
Čas: o 10:30 h
Miesto: miestnosť E413
Nový študijný program: Plagát
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky​ - Ústav automobilovej mechatroniky (ÚAMT) 
 
Dátum: 07. február 2017
Čas: o 08:45 h
Miesto: Aula UCM, Bučianska 4/A, Trnava
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta
 
Dátum: 9. február 2017
Čas: o 08:30 h
Miesto: Aula prof. M. Prasličku - RB0A5/M5 Areál UPJŠ, Šrobárova 2, Košice a aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1/P1 Areál Jesenná 5/Park Angelinum 9
Detailný rozpis programu je zverejnený na webovej stránke fakulty: http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/14800/
 
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
 
Dátum: 10. február 2017
Čas: o 10:00 h
Miesto: Aula UCM, Bučianska 4/A, Trnava
Poznámka: DOD je určený záujemcom o štúdium na fakulte na niektorom z piatich študijných programov:
  • masmediálna komunikácia,
  • marketingová komunikácia,
  • teória digitálnych hier,
  • aplikované mediálne štúdiá alebo
  • media relations (ŠP v anglickom jazyku).
 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 
Dátum: 27. január 2017
Čas: o 10:00 h
Miesto: Komenského 73, Košice
        
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
 
Dátum: 21. január (sobota) 2017
Čas: od 10:00 h do 15:00 h
Miesto: Moyzesova sieň (budova fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z ulice Vajanského nábrežie), Košice
 
 
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta umení
 
Dátum: 13. a 14. január 2017
Čas: od 09:00 h do 18:00
Miesto: Hlavná budova FU, Watsonova 4, Košice
        
 
VŠMU v Bratislave - Divadelná fakulta
 
Dátum: 25. november 2016
Čas: o 10:00 h
Miesto: Svoradova 4, Bratislava
        Harmonogram DOD
 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
 
Dátum: 07. december 2016
Čas: o 10:00 h
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
 
 
Žilinská univerzita v Žiline - Strojnícka fakulta
 
Dátum: 22. november 2016
Čas: o 10:00 h
Miesto: Aula ar1a2 / 1. poschodie/ Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Veľký diel, UNIVERZITNÁ 1, 010 26 Žilina
 
 
Deň otvorených dverí 2015/2016
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta prírodných vied, Fakulta sociálnych vied či Inštitút fyzioterapie balneológie a liečebnej rehabilitácie
 
Dátum: 9. apríl 2016
Čas: od 10:00 h do 15:00 h
Miesto: nová aula Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Bučianskej ulici 4/A
Viac informácií aj na FB udalosti: https://www.facebook.com/events/161112650946835/

PROMO video univerzity: https://www.facebook.com/ucm.trnava/videos/1075593502483529

Všetky ďalšie užitočné informácie aj o prijímacom konaní na jednotlivé fakulty: http://www.ucm.sk/sk/uchadzaci/

 
 
Technická univerzita v Košiciach - Hutnícka fakulta
 
Dátum: 20. apríl 2016
Čas: od 10:00 h
Miesto: Letná 9, Košice
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Dátum: 18. február 2016
Čas: od 09:00 h do 13:00 h 
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Ústav manažmentu
 
Dátum: 18. február 2016
Čas: od 13:00 h
Miesto: Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, miestnosť 1 na 5. poschodí
Viac - DOD
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 
Dátum: 10. február 2016
Čas: od 13:00 h do 18:00 h 
Miesto: Bratislava, Mlynská dolina
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta 
 
Dátum: 05. február 2016
Čas: o 08:30 h otvorenie; o 10:00 h DOD na jednotlivých ústavoch
Miesto: Otvorenie a príhovor dekana PF UPJŠ - Areál UPJŠ, Šrobárova 2 (poslucháreň prof. Prasličku - RB0A5/M5)
            Ústav biologických a ekologických vied - Moyzesova 11, miestnosť: RBL 1
            Ústav chemických vied - Moyzesova 11, REOA6 (M6)
            Ústav matematických vied - Jesenná 5
            Ústav fyzikálnych vied - Park Angelinum 9/ Jesenná 5
            Ústav informatiky - Park Angelinum 9
            Ústav geografie - Jesenná 5
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta - Inštitút histórie 
Jeden deň vysokoškolákom V. – Synovia a dcéry mocných
 
Dátum: 04. február 2016
Čas: od 09:30 h do 13:00 h
Miesto: priestory Filozofickej fakulty PU v posluchárni č. 103 na Ulici 17. novembra 1, VŠA v Prešove
Svoj záujem o účasť na akcii, prosím, potvrďte do 2. 2. 2016 na emailovej adrese:
jedendenvysokoskolakom@gmail.com alebo na telefónnom čísle 051/75 70 816
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Dátum: 18. február 2016
Miesto: priestory univerzity
 
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 
Dátum: 21. január 2016 (termín oznámenia účasti do 18. 01. 2016)
Čas: o 09:30 h
Miesto: aula AOS
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta 
 
Dátum: 12. február 2016
Čas: o 09:00 h
Miesto: areál na Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého v Košiciach, v novozrekonštruovaných objektoch našej fakulty Aristoteles a Sokrates
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu
Dátum: 27. január 2016
Čas: o 10:00 h
Miesto: priestory Športovej haly PU (Prešov, Športová ulica č. 10)
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky
 
Dátum: 27. január 2016
Čas: od 09:00 h do 13:00 h
Miesto: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ilkovičova 3, Bratislava
Viac
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra pedagogiky
 
Dátum: 10. február 2016
Miesto: FHPV PU v Prešove
 
 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 
 
Dátum: 21. január 2016 
Čas: od 09:00 h do 16:00 h 
Miesto: Velká Hradební 13, 400 01 Ústí nad Labem
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta + Katedra klasickej a semitskej filológie
 
Dátum: 23. január 2016 (sobota)
Čas: od 10:00 h do 15:00 h 
Miesto: Moyzesova sieň FFUK (budova fakulty na Gondovej ulici, vchod z bočnej strany z ulice Vajanského nábrežie) a katedry fakulty
 
 
Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
 
Dátum: 4. február 2016
Čas: o 13:00 h 
Miesto: Aula Pedagogického pracoviska Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach, Masarykova 9
 
Dátum: 5. február 2016
Čas: o 13:00 h 
Miesto: priestory PHF EU - aula AOC na ulici Tajovského 13 (vchod z Moyzesovej ul. č. 64)
 
 
Akadémia PZ v Bratislave
 
Dátum: 15. december 2015
Čas: od 09:00 h  
 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 
Dátum: 4. december 2015
Čas: o 09:30 h 
Miesto: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Banskej Bystrici - Fakulta zdravotníctva
 
Dátum: 3. december 2015
Čas: o 10:00 h 
Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
 
 
Deň otvorených dverí 2014/2015
 
Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta 
 
Dátum: 5. máj 2015
Čas: od 09:00 h
Miesto: budova Technickej univerzity
Poznámka: záujemcovia sa nahláste PhDr. Vlaste Kučinovej
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - celouniverzitný DOD
 
Dátum: 12. február 2015
Čas: od 08:00 h do 13:00 h
Miesto: budova vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1
FF - Inštitút rusistiky
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta 
 
Dátum: 6. február 2015
Čas: o 08:30 h
 
 
Ekonomická univerzita v Bratislave - Informačný deň
 
Dátum: 4., 5., 6. február 2015
 
 
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta masmediálnej komunikácie
 
Dátum: 13. február 2015
Čas: o 10:00 h
Miesto: Kino OKO, Nám. J. Herdu 2, Trnava
 
 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 
Dátum: 19. február 2015
Miesto: priestory univerzity
 
 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - prezentácia možností štúdia na jednotlivých fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 
Dátum: 5. február 2015
Čas: od 09:00 h do 14:00 h
Miesto: aula Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici
 
 
Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 
Dátum: 13. február 2015
Čas: o 10:00 h
Miesto: areál Žilinskej univerzity v Žiline, Veľký Diel, budova NF, prednášková miestnosť NG 01
 
 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
 
Dátum: 28. január 2015
Čas: od 08:45 h do 13:45 h
Miesto: STU FEI, Bratislava
 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
 
Dátum: 29. január 2015
Čas: od 09:30 h
Miesto: Kuzmányho 1, Banská Bystrica
 
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta 
 
Dátum: 13. február 2015
Čas: o 09:00 h
Miesto: areál na Moyzesovej 9 a ul. Kostlivého v Košiciach, novozrekonštruované objekty fakulty Aristoteles a Sokrates
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta 
 
Dátum: 24. január 2015
Čas: od 10:00 h do 15:00 h
Miesto: Moyzesova sieň FFUK, katedry fakulty
 
 
Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta
 
Dátum: 10. január 2015
Podrobné informácie o DOD: https://www.facebook.com/mirim.na.FFUK
 
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
 
Dátum: 23. január 2015
Čas: o 9:00 h
Miesto: Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Bratislava, miestnosť CH1-1
 
Fakulta ponúka dva nové programy bakalárskeho štúdia výlučne v anglickom jazyku:
 
 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta
 
Dátum: 12. november 2014
Čas: od 10:00 h do 12:30 h
Miesto: Filozofická fakulta v Banskej Bystrici
 
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika - Liptovský Mikuláš
 
Dátum: 4. november 2014
Čas: od 9:30 h do 12:30 h
Miesto: aula AOS
Program: 1) Otvorenie a predstavenie Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
              2) Podmienky prijatia na štúdium
              3) Predstavenie študijných programov a vojenského programu kadeta
              4) Ukážka vyučovacích a ubytovacích priestorov
Individuálne aj skupinové prihlášky treba zaslať do 31. októbra 2014 na e-mail: vzdelavanie@aos.sk
 
Ústav anorganickej chémie SAV Bratislava
 
Dátum: 13. november 2014
Čas: od 8:30 h do 15:00 h
Miesto: areál SAV, Dúbravská cesta 9, 1. poschodie v budove Chemického ústavu (oproti hlavnej vrátnici)
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
 
Dátum: 14. november 2014
Čas: o 10:00 h
Miesto: Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, I. poschodie
 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických vied 
 
Dátum: 10. október 2014
Čas: o 10:00 h
Miesto: Jesenná 5, Košice, 2. poschodie, miestnosť SJ2P11
 
Deň otvorených dverí 2013/2014
 
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
 
Dátum: 12. február 2014
Čas: o 13:00 h
Miesto: poslucháreň F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta - Inštitút rusistiky
 
Dátum: 11. február 2014
Čas: o 08:00 h
Miesto: Filozofická fakulta PU na Ul. 17. novembra 1, 4. poschodie hlavnej budovy PU
 
 
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta - Inštitút etiky a bioetiky
Dátum: 11. február 2014
Čas: o 08:00 h
Miesto: Filozofická fakulta PU na Ul. 17. novembra 1, 1. poschodie hlavnej budovy PU, miestnosť číslo 191
 
 

Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Dátum: 6. a 7. február 2014
Čas: o 14:00 h
Miesto: aula AOC na Moyzesovej ul. č. 64; aula Pedagogického pracoviska Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach, Masarykova 9
 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Prírodovedecká fakulta, Ústav matematických vied 
 
Dátum: 7. február 2014
Čas: o 10:00 h
Miesto: SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, Nitra
 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria