Základné informácie Pedagogické kluby Krúžky Vzdelávacie aktivity Exkurzie

PROJEKT Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch

Základné informácie

               

FOTOALBUM KLUBY                                             FOTOALBUM KRÚŽKY

 

Plagát projektu -->

Trvanie projektu: 09/2019 - 08/2021         

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch

Kód projektu: 312011U656     

Operačný program:312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ:312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Kategórie regiónov:LDR - menej rozvinuté regióny

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 151 969,72 EUR

Spolufinančovanie: 7 998,41 EUR

Oprávnené výdajvky projektu: 159 968,13 EUR

Oblasť intervencie:115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu

Hospodárska činnosť:19 - Vzdelávanie

 

V rámci projektu pracujú 4 krúžky a 6 pedagogických klubov. 

Krúžky: 

Vital srdce, Astronomický krúžok, Mladý programátor a robotika a Studničky.

Kluby: 

Klub praktickej matematiky, Vedo-mosty, Klub čitateľskej gramotnosti,  Klub bádateľských aktivít z fyziky, Manažment osobných financií a Kreatívne v labyrinte IT. 

V rámci projektu plánujeme zrealizovať 4 školenia so zameraním na informačnú a internetovú bezpečnosť v kontexte práce učiteľa, školenie zamerané na národný štandard finančnej gramotnosti, na čitateľskú gramotnosť v edukácii a na bádateľské vyučovanie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria