Moderní učitelia-mod.škola

Aktuálne správy

MODERNÍ UČITELIA – MODERNÁ ŠKOLA

Od júna 2019 je naša škola zapojená do realizácie projektu nazvaného Moderní učitelia – moderná škola.

Projekt bol schválený v rámci programu Erasmus+ v časti KA1. Naša škola naň dostala grant vo výške 23 910 eur.

Cieľom projektu je získať nové vedomosti a zručnosti a aplikovať ich vo výchovno-vzdelávacom procese, a to predovšetkým vo výučbe cudzích jazykov, využívaní informačných a komunikačných technológií a v environmentálnej oblasti.

Počas 18-mesačnej realizácie projektu absolvuje 11 učiteľov našej školy vzdelávací kurz v zahraničí a o získané zručnosti a vedomosti sa podelí so svojimi kolegami v podobe otvorených hodín.

Súčasťou realizácie projektu je i nadväzovanie kontaktov so zahraničnými školami  s cieľom ďalšej spolupráce s nimi, aby sme v budúcnosti mohli pripraviť projekt aj v oblasti KA2, teda aby sa na zahraničných mobilitách mohli zúčastniť aj naši žiaci.

Máme za sebou už 2 mobility (študijné pobyty v zahraničí) - PaedDr. Jana Hozová absolvovala 10-dňový kurz v španielskom Alicante a Mgr. Viera Kerpčárová absolvovala 5-dňový kurz v anglickom Oxforde. Ako hodnotia túto skúsenosť?

PaedDr. Jana Hozová: „V dňoch 1. - 14. júla 2019 som absolvovala kurz nazvaný Content and Language Integrated  Learning (CLIL). K jeho účastníkom patrilo 30 učiteľov z rôznych krajín sveta. Bola som tu jediná Slovenka. Najexotickejším účastníkom bol učiteľ z ostrova Zanzibar. Pracovali sme v skupinách po štyroch, takže práca  bola veľmi intenzívna. Učili sme sa používať cudzí jazyk na iných hodinách, ja konkrétne na hodinách geografie. Je to veľmi zaujímavá metóda a ja sa už teším na to, ako ju použijem na hodinách, a dúfam, že sa to bude páčiť aj žiakom.“

Mgr. Viera Kerpčárová: „Začiatkom júla som bola účastníčkou týždenného kurzu Kreatívne metódy pri výučbe žiakov strednej školy a dospelých, ktorý sa uskutočnil v Oxforde (Lake School of English). Okrem mňa sa na ňom zúčastnilo 14 učiteľov z rôznych krajín (Česká republika, Fínsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Španielsko). Medzinárodné zloženie skupiny bolo veľkou výhodou, pretože sme museli neustále komunikovať v cudzom jazyku. Umožnilo nám to porovnávať a prediskutovať naše pedagogické skúsenosti (v mnohých prípadoch napriek kultúrnym rozdielom podobné) a nadviazať nové kontakty. Školiteľky prezentovali rôzne užitočné metódy, ktoré je možné využiť na hodinách anglického jazyka. Zamerali sa aj na hovorové a frázové slovesá, ktoré sú pre žiakov často problémovou oblasťou, ale zároveň robia ústny prejav prirodzenejším. Počas kurzu sme mali možnosť spoznať kultúrne a historické pamiatky regiónu a diskutovať o kultúre v Spojenom kráľovstve. Určite by som kolegom odporúčala takýto kurz absolvovať.“

 

PaedDr. Zuzana Heredošová, Ing. Gabriela Lazoríková: 

V rámci programu Erasmus+ KA1 sa Ing. Gabriela Lazoríková a PaedDr. Zuzana Heredošová v dňoch 25. 11. - 29. 11. 2019 zúčastnili týždenného kurzu Creating Our Eco-Schools vo Fínsku, v Helsinkách.

Usporiadateľom kurzu je spoločnosť Anatolia Education a školiteľkou bola Selin Baran. Pracovnú skupinu vytvorili len spomínané dve kolegyne a školiteľka, pretože učitelia z ďalších plánovaných škôl (Rumunsko, Turecko) sa kurzu nemohli zúčastniť.

Cieľom kurzu bolo prediskutovať, navrhnúť spôsoby začlenenia environmentálnych tém do vyučovania, prísť s originálnym nápadom, ako viesť žiakov k zodpovednosti za ekologické problémy vo svete a  nadviazať prípadnú spoluprácu s ostatnými zahraničnými školami.

Pracovným jazykom bol anglický jazyk. Selin Baran vysvetlila fungovanie školského systému vo Fínsku, navrhla niekoľko spôsobov, ako motivovať žiakov a akými metódami popularizovať environmentálne aktivity na škole. Sprostredkovala účastníčkam návštevu vo fínskej škole, v ktorej mali možnosť vidieť okrem výborného materiálneho zabezpečenia aj ekologické  vnímanie učiteľov a žiakov školy.

Prínosom kurzu bolo tiež zdokonalenie sa v anglickom jazyku a spoznávanie inej kultúry a krajiny. Výstupom vzdelávania bolo navrhnúť dve aktivity pre žiakov, ktoré by riešili najvypuklejšie ekologické problémy.

 

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria