Moderní učitelia-mod.škola

Aktuálne správy

MODERNÍ UČITELIA – MODERNÁ ŠKOLA

Od júna 2019 je naša škola zapojená do realizácie projektu nazvaného Moderní učitelia – moderná škola.

Projekt bol schválený v rámci programu Erasmus+ v časti KA1. Naša škola naň dostala grant vo výške 23 910 eur.

Cieľom projektu je získať nové vedomosti a zručnosti a aplikovať ich vo výchovno-vzdelávacom procese, a to predovšetkým vo výučbe cudzích jazykov, využívaní informačných a komunikačných technológií a v environmentálnej oblasti.

Počas 18-mesačnej realizácie projektu absolvuje 11 učiteľov našej školy vzdelávací kurz v zahraničí a o získané zručnosti a vedomosti sa podelí so svojimi kolegami v podobe otvorených hodín.

Súčasťou realizácie projektu je i nadväzovanie kontaktov so zahraničnými školami  s cieľom ďalšej spolupráce s nimi, aby sme v budúcnosti mohli pripraviť projekt aj v oblasti KA2, teda aby sa na zahraničných mobilitách mohli zúčastniť aj naši žiaci.

Projekt bol v októbri 2020 predlĺžený o 12 mesiacov do konca novembra 2021 kvôli pandémii Covid-19.

Máme za sebou už 8 mobilít (študijné pobyty v zahraničí) -  Ako hodnotia účastníčky mobilít túto skúsenosť?

PaedDr. Jana Hozová:

V dňoch 1. - 14. júla 2019 som absolvovala kurz nazvaný Content and Language Integrated  Learning (CLIL). K jeho účastníkom patrilo 30 učiteľov z rôznych krajín sveta. Bola som tu jediná Slovenka. Najexotickejším účastníkom bol učiteľ z ostrova Zanzibar. Pracovali sme v skupinách po štyroch, takže práca  bola veľmi intenzívna. Učili sme sa používať cudzí jazyk na iných hodinách, ja konkrétne na hodinách geografie. Je to veľmi zaujímavá metóda a ja sa už teším na to, ako ju použijem na hodinách, a dúfam, že sa to bude páčiť aj žiakom.

Mgr. Viera Kerpčárová:

Začiatkom júla som bola účastníčkou týždenného kurzu Kreatívne metódy pri výučbe žiakov strednej školy a dospelých, ktorý sa uskutočnil v Oxforde (Lake School of English). Okrem mňa sa na ňom zúčastnilo 14 učiteľov z rôznych krajín (Česká republika, Fínsko, Litva, Nemecko, Poľsko a Španielsko). Medzinárodné zloženie skupiny bolo veľkou výhodou, pretože sme museli neustále komunikovať v cudzom jazyku. Umožnilo nám to porovnávať a prediskutovať naše pedagogické skúsenosti (v mnohých prípadoch napriek kultúrnym rozdielom podobné) a nadviazať nové kontakty. Školiteľky prezentovali rôzne užitočné metódy, ktoré je možné využiť na hodinách anglického jazyka. Zamerali sa aj na hovorové a frázové slovesá, ktoré sú pre žiakov často problémovou oblasťou, ale zároveň robia ústny prejav prirodzenejším. Počas kurzu sme mali možnosť spoznať kultúrne a historické pamiatky regiónu a diskutovať o kultúre v Spojenom kráľovstve. Určite by som kolegom odporúčala takýto kurz absolvovať.“

 

PaedDr. Zuzana Heredošová, Ing. Gabriela Lazoríková: 

V rámci programu Erasmus+ KA1 sa Ing. Gabriela Lazoríková a PaedDr. Zuzana Heredošová v dňoch 25. 11. - 29. 11. 2019 zúčastnili týždenného kurzu Creating Our Eco-Schools vo Fínsku, v Helsinkách.

Usporiadateľom kurzu je spoločnosť Anatolia Education a školiteľkou bola Selin Baran. Pracovnú skupinu vytvorili len spomínané dve kolegyne a školiteľka, pretože učitelia z ďalších plánovaných škôl (Rumunsko, Turecko) sa kurzu nemohli zúčastniť.

Cieľom kurzu bolo prediskutovať, navrhnúť spôsoby začlenenia environmentálnych tém do vyučovania, prísť s originálnym nápadom, ako viesť žiakov k zodpovednosti za ekologické problémy vo svete a  nadviazať prípadnú spoluprácu s ostatnými zahraničnými školami.

Pracovným jazykom bol anglický jazyk. Selin Baran vysvetlila fungovanie školského systému vo Fínsku, navrhla niekoľko spôsobov, ako motivovať žiakov a akými metódami popularizovať environmentálne aktivity na škole. Sprostredkovala účastníčkam návštevu vo fínskej škole, v ktorej mali možnosť vidieť okrem výborného materiálneho zabezpečenia aj ekologické  vnímanie učiteľov a žiakov školy.

Prínosom kurzu bolo tiež zdokonalenie sa v anglickom jazyku a spoznávanie inej kultúry a krajiny. Výstupom vzdelávania bolo navrhnúť dve aktivity pre žiakov, ktoré by riešili najvypuklejšie ekologické problémy.

 

Mgr. Soňa Tobiašová

V rámci programu Erasmus+KA1 som sa v dňoch 12. 7. – 23. 7. 2021 zúčastnila dvojtýždňového kurzu Intensive Course + One to one Methodology v Málage, v Španielsku.

Usporiadateľom kurzu je Málaca Instituto – súkromná jazyková škola. Kurzu sa zúčastnilo 7 učiteľov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Švédska a Rakúska. Kurz bol rozdelený každý pracovný deň do troch častí (vyučovacích jednotiek). V jednotlivých častiach sme sa venovali gramatike, konverzácii a posledná časť bola venovaná metodológii vyučovania španielskeho jazyka.

Cieľom kurzu bolo zdokonaliť sa v španielskom jazyku, v komunikácii, lepšie spoznať kultúru a jej dosah  nielen na jazyk, ale aj vyučovanie jazyka ako takého. V popoludňajších hodinách, počas hodín metodológie, nám boli predstavované rôzne spôsoby vyučovania cudzích jazykov, možnosti využitia informačno-komunikačných technológií a rôzne aktivity na oživenie a ozvláštnenie hodín cudzieho jazyka.

Pracovným jazykom bola španielčina. Učitelia nám tiež priblížili fungovanie školského systému v Španielsku. Taktiež sme mali možnosť navštíviť štátnu strednú školu v Málage (Instituto), kde sme si so záujmom prezreli iný typ školy a vypočuli informácie o vzdelávaní v Španielsku, rozdiely medzi štátnymi a súkromnými školami, možnosti učiteľov v Španielsku.

Prínosom kurzu bolo jednoznačne zdokonalenie sa v španielskom jazyku a detailnejšie spoznávanie kultúry krajiny. Výstupom tohto vzdelávania je odovzdávanie tak jazykových ako aj kulturologických poznatkov študentom španielskeho jazyka.

Mgr. Soňa Šuhajová

V rámci programu Erasmus+ KA1 som sa v dňoch 19. 7. – 24. 7. 2021 zúčastnila šesťdňového kurzu Web Solutions for the Classroom v Barcelone, v Španielsku.

Usporiadateľom kurzu je Europass Teacher Academy. Kurzu sa zúčastnilo 10 učiteľov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Cypru. Kurz bol zameraný na rozvoj IKT nástrojov  a webových možností vo výučbe. Postupne sa účastníci oboznámili  s nástrojmi ako Goole Trieda, Google Prezentácie, Kahoot, Quizizz, Socrative, Story Jumper, Quizlet, Plickers a aEdPuzzle.

Cieľom kurzu bolo zoznámiť sa s týmito nástrojmi a nájsť praktické spôsoby ich využitia vo výučbe predmetov v škole. Zároveň účastníci medzi sebou veľa diskutovali o používaní IKT v jednotlivých krajinách, školách a predmetoch. Obsahom kurzu bola tiež kyber šikana a spôsoby ako postupovať pri podozrení na šikanovanie na sociálnych sieťach.

Pracovným jazykom bola angličtina. Učitelia medzi sebou zdieľali rôzne svoje odborné skúsenosti, skúsenosti s Erasmus+ projektmi a mobilitami.

Prínosom kurzu bolo jednoznačne zdokonalenie sa v používaní internetových nástrojov a aplikácií vo výučbe. Výstupom tohto vzdelávania je modernizovanie výučby anglického jazyka ale aj odovzdávanie  získaných  poznatkov ďalším učiteľom na Gymnáziu v Lipanoch.

 

Ing. Eva Lazoríková

 

V rámci programu Erasmus+ som sa v dňoch 8. 8. – 14. 8. 2021 zúčastnila kurzu ICT in Education v Prahe (Česká republika) so súhlasom zriaďovateľa. 

Organizátorom kurzu bol ITC International TEFL certificate s.r.o., Frantiska Krizka 1, 170 00 Prague v zastúpeni Lukášom Vackom, Head Administrator.

Kurzu sa zúčastnilo 15 účastníkov, 7 zo Španielska, 2 z Portugalska, 2 z Poľska, 3 z Rumunska a ja zo Slovenska.

Kurz pozostával z 11 modulov (vovedenie do kurzu, používanie online aplikácií, bezpečnostné problémy internetu, jednoduché kódovanie, používanie mobilných aplikácií, hľadanie interaktívnych riešení pre vyučovanie, efektívne prezentovanie, kreovanie posterov, ICT v rôznych objektoch a workshop). Po skončení kurzu som získala medzinárodný certifikát o absolvovaní kurzu.

Pracovným jazykom bol anglický jazyk. Počas kurzu som sa zdokonalila v používaní internetových nástrojov a novým poznatkom pre mňa bola práca s www.quizizz.com, Canva.com a robotickou hračkou Ozobot.

Súčasťou kurzu bola 3-hodinová prehliadka mestom s kvalifikovanou sprievodkyňou.

Na kurz som cestovala letecky z Košíc, počas kurzu som bola som ubytovaná v hoteli Aparthotel Austria Suites Praha, cestu späť som absolvovala vlakom. Stravovala som sa v rôznych pražských reštauráciách a zariadeniach. Počas pobytu som používala rôzne dopravné prostriedky (taxi, metro, bus, električka).

Prínosom kurzu bolo moje zdokonalenie sa v anglickom jazyku, získanie nových vedomostí a zručností pre výučbu informatiky, rozšírenie obzoru o online aplikácie vhodné pre výchovno-vzdelávací proces. Výstupom nášho vzdelávania je prezentácia a príbeh urobený v www.storyjumper.com.

Všetky získané poznatky využijem v svojom učiteľskom raste a pôsobení, a kurz považujem za veľmi vhodnú príležitosť posunúť sa v učiteľskom a osobnostnom živote.

Mgr. Ľubica Tomková

V rámci programu Erasmus+ KA1 som sa v dňoch 20.9. – 24.9. 2021 zúčastnila týždňového kurzu Kreatívne vyučovanie nemeckého jazyka – interaktívne metódy v Nemecku v meste Düsseldorf.

Usporiadateľom kurzu je IIK – Düsseldorf - Inštitút pre interkultúrnu komunikáciu. Je to organizácia, ktorá sa ponúka vzdelávacie programy v oblasti jazykovú prípravy a ďalšieho vzdelávania.  Kurzu sa zúčastnilo 9  učiteľov. Z toho 3 učitelia zo Slovenska, 3 učitelia z Maďarska a 3 učitelia z Nemecka.  Kurz  mal 30 hodín, každá 45 minút. Každý  deň obsahoval 2 vzdelávacie moduly.

Kurz mal tento obsah:

 • komunikatívne sprostredkovanie gramatiky – oboznámili sme sa s rôznymi metódami, ktorými môžeme hravou formou pracovať s gramatikou na hodinách,
 • hybridné vyučovanie – vyskúšali sme si prakticky nástroje digitálneho vyučovania (padlet.com, wonder.me, google slides, mentimeter, kahoot),
 • interaktívna smart tabuľa – oboznámili sme sa s novou formou interaktívnej tabule,
 • kooperatívne vyučovanie – na praktických ukážkach a zážitkovom vyučovaní sme sa oboznámili s princípami tejto metódy.
 • kreatívne písanie – prehĺbili sme si vedomosti v tejto oblasti, zároveň sme si prakticky prešli celý proces tejto metódy
 • účasť na hospitáciách v jazykových kurzoch pre migrantov – zúčastnili sme sa online vyučovanie na kurze pre migrantov, ktorí žijú v Nemecku. S lektorkou kurzu sme si vymenili názory a skúsenosti s dištančným vyučovaním.  
 • kultúrny program -  spoznávali sme mesto pomocou aplikácie Action Bound.

Cieľom kurzu bolo zatraktívniť vyučovanie nemeckého jazyka s ohľadom na aktuálnu dobu a situáciu. Účastníci si vymenili názory a skúsenosti s online vyučovaním, s digitálnymi technológiami, s rôznymi metódami výučby. Komunikačný jazyk bol nemecký. V každodennej komunikácii sme sa mohli aj zdokonaliť v konverzácii na odbornej úrovni.

 

Mgr. Soňa Šuhajová

V rámci programu Erasmus+ KA1 som sa v dňoch 20. - 27. marca 2022 zúčastnila šesťdňového kurzu A Satisfying School Experience – Skills and Strategies for Teachers v Dubline, v Írsku.

Usporiadateľom kurzu je Europass Teacher Academy Ireland. Kurzu sa zúčastnilo 16 učiteľov zo Slovenska, Poľska, Talianska, Španielska, Švédska a Portugalska. Kurz bol zameraný na rozvoj motivácie u učiteľov a žiakov, pozitívnej psychológie, kritického myslenia a autonómie žiakov. Cieľom kurzu bolo predstaviť stratégie a nástroje na rozvoj zručností.

Pracovným jazykom bola angličtina. Učitelia medzi sebou zdieľali rôzne svoje odborné skúsenosti, skúsenosti s Erasmus+ projektmi a mobilitami, predstavili svoje školy, krajiny aj vzdelávacie systémy.

Prínosom kurzu bolo jednoznačne predstavenie stratégií a metód na rozvoj motivácie u učiteľov a žiakov, pozitívnej psychológie, kritického myslenia a autonómie žiakov. Výstupom tohto vzdelávania je modernizovanie výučby anglického jazyka ale aj odovzdávanie  získaných  poznatkov ďalším učiteľom na Gymnáziu v Lipanoch.

 

PaedDr. Lenka Murínová

V rámci programu Erasmus+ KA1 a so súhlasom riaditeľky školy som sa v dňoch 15. - 22. mája 2022 zúčastnila šesťdňového kurzu Clil  in Practice – Focus on Ireland v Dubline, v Írsku.

Usporiadateľom kurzu je Europass Teacher Academy Ireland. Kurzu sa zúčastnilo 16 učiteľov zo Slovenska, Španielska, Švédska, Fínska a Rakúska. Kurz bol zameraný na predstavenie stratégií a metód na rozvoj jazykových zručností, plánovanie, prípravu, implementáciu čítania, písania a hovorenia. Pracovným jazykom bola angličtina. Učitelia medzi sebou zdieľali rôzne svoje odborné skúsenosti, skúsenosti s Erasmus+ projektmi a mobilitami, predstavili svoje školy, krajiny aj vzdelávacie systémy. V rámci kurzu sme navštívili Národnú galériu v Dubline, Epic Museum – zamerané na históriu Írska, absolvovali prehliadku mesta Dublin aj návštevu divadelného predstavenia v Samuel Becket Theatre.

Prínosom kurzu bolo jednoznačne predstavenie stratégií a metód na rozvoj jazykových zručností, plánovanie, prípravu, implementáciu čítania, písania a hovorenia. Výstupom tohto vzdelávania je modernizovanie výučby anglického jazyka, realizácia otvorených hodín v predmete umenie a kultúra, rovnako ako zdieľanie získaných  poznatkov ďalším učiteľom na Gymnáziu v Lipanoch.

 

 

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria