ŠTATÚT školskej knižnice Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice

Školská knižnica

ŠTATÚT školskej knižnice

Š T A T Ú T

 

ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Gymnázia v Lipanoch

 

V zmysle zákona NR SR č. 350/1994 o sústave základných a stredných škôl, zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, o zmene a doplnení zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.201/2016 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach vydávam tento štatút Školskej knižnice Gymnázia v Lipanoch. 

 

Článok 1

Základné ustanovenie

(1)       Školská knižnica (ďalej len „knižnica“) je organizačnou súčasťou Gymnázia, Komenského 13, 082 71 Lipany (ďalej len „škola“) v  zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

(2)       Sídlo  knižnice: Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany

 

Článok 2

Názov, adresa a identifikačné číslo školy

(1)       Názov školy znie: „Gymnázium“

(2)       Adresa školy: Komenského 13, 082 71 Lipany

(3)       Identifikačné číslo školy:

 

Článok 3

Názov a adresa knižnice

(1)       Názov knižnice znie: „Školská knižnica Gymnázia v Lipanoch“

(2)       Adresa školy: Komenského 13, 082 71 Lipany

 

Článok 4

Právne postavenie a riadenie knižnice

(1)       Knižnica je organizačným útvarom školy. Jej organizačné začlenenie sa riadi Organizačným poriadkom školy. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu riaditeľ školy.

(2)       Činnosť knižnice v zmysle jej poslania riadi a kontroluje riaditeľ školy.

(3)       Riaditeľ školy je oprávnený požiadať o odborné usmernenie metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice, prípadne regionálnu knižnicu s metodickou pôsobnosťou.

(4)       Riaditeľ poveruje vedením knižnice školského knihovníka.

(5)       Na podporu činnosti knižnice môže riaditeľ školy zriadiť knižničnú radu.

(6)       Knižnica je povinná umožniť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky výkon štátneho odborného dohľadu alebo kontroly a poskytovať potrebnú súčinnosť.

 

Článok 5

Dátum zriadenia knižnice

Knižnica bola zriadená dňa 25. mája 2006.

 

Článok 6

Poslanie a úlohy

(1)       Knižnica je v zmysle zákona v zmysle zákona NR SR č. 350/1994 o sústave základných a stredných škôl, zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, o zmene a doplnení zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.201/2016 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach školskou knižnicou.

Knižnica je informačným a komunikačným centrom, mediatékou, strediskom čitateľov a čítania, kultúrnym centrom, centrom výchovy a miestom vyučovania a vzdelávania.

a)         Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov a na zabezpečenie knižnično-informačných, vzdelávacích a kultúrnych potrieb školskej, odbornej  a miestnej komunity.

b)         Napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby.

c)         Podporuje ich celoživotné vzdelávanie,  informačnú gramotnosť, tvorivý osobný i duchovný rozvoj.

d)        So súhlasom zriaďovateľa školy je prístupná verejnosti a plní aj mimoškolské knižnično-informačné služby

(2)       Ako školská knižnica najmä:

a)         utvára knižničný fond, ktorý využíva najmä na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu,

b)         poskytuje základné knižnično-informačné služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby najmä žiakom, učiteľom a iným zamestnancom školy,

c)         vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík,

d)        vedie evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,

e)         pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, podporuje celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie žiakov, učiteľov a odborných zamestnancov,

d)        realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,

f)         organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity na podporu čitateľskej kultúry používateľov knižnice.

 

Článok 7

Poskytovanie knižnično-informačných služieb

(1)       Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby záujemcom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, rasy, národnosti, spoločenského postavenia, osobitne žiakom a učiteľom školy, rodičom a používateľom z radov odbornej komunity.

(2)       Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

(3)       Podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb, práva a povinnosti používateľov knižnice podrobne upravuje Knižničný a výpožičný poriadok. Knižničný a výpožičný poriadok musí byť dostupný každému používateľovi a návštevníkovi knižnice, umiestnený na verejne prístupnom mieste aj na internetovej stránke školy

(4)       Základné knižnično-informačné služby(absenčné výpožičky, prezenčné výpožičky a  poskytovanie informácií, konzultačné služby, informačná výchova, príprava dokumentov pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu) sú v zmysle zákona č.126/2015 Z. z. o knižniciach bezplatné.

(5)       Špeciálne knižnično-informačné služby (organizovanie besied, prednášok, kultúrnych podujatí, propagačné služby a internetové služby) sú pre žiakov bezplatné. Cenník sankčných poplatkov za porušenie výpožičného poriadku je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

 

Článok 8

Financovanie knižnice a nakladanie s knižničným fondom

(1)       Financovanie knižnice sa zabezpečuje z  rozpočtu školy z pridelených finančných prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné koncepčne a systematicky zabezpečovať úlohy knižnice podľa článku 6.

(2)       Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na

a)         doplňovanie knižničného fondu knižnice, prístup k vonkajším databázam a na internet,

b)         mzdové náklady na školského knihovníka,

c)         priestorové, technické, materiálne a technologické zabezpečenie knižnice.

(3)       Financovanie knižnice sa môže realizovať aj prostredníctvom doplnkových zdrojov.

(4)       Knižničný fond nepodlieha inventarizácii podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ale podlieha revízii knižničného fondu podľa vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.201/2016 Z. z. o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach. Knižnica je povinná vykonávať revíziu knižničného fondu.

 

Článok 9

Kompetencie školského knihovníka

(1)        Školský knihovník v rámci zabezpečenia odborných činností vykonáva najmä

a)         dopĺňanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie špecializovaného knižničného fondu,

b)         vedenie odbornej evidencie, vyraďovanie a revíziu knižničného fondu,

c)         evidenciu používateľov knižnice, evidenciu návštevníkov knižnice, evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek, evidenciu kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích podujatí, evidenciu akcií informačnej výchovy,

d)        poskytovanie knižnično-informačných služieb,

e)         poznávanie a uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb používateľov knižnice,

f)         organizovanie kultúrnych podujatí, výchovno-vzdelávacích podujatí a exkurzie o knižnici,

g)         plánovanie a realizáciu informačnej gramotnosti,

h)         vypracúvanie koncepčného zámeru rozvoja knižnice.

(2)       Školský knihovník zabezpečuje v rámci odbornej činnosti vyhodnocovanie a vykazovanie štatistických ukazovateľov o stave a činnosti knižnice v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a s požiadavkami Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Na schválenie ich predkladá riaditeľovi školy.

(3)       Školský knihovník spolupracuje s metodickým centrom Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice.

(4)       V knižnici pracuje jeden pedagogický pracovník školy. Za knižničný fond je zodpovedný školský knihovník.

(5)       Za čiastkové príručné fondy zodpovedajú vyučujúci:  P. Vavreková, G. Lazoríková, T. Diničová, A. Trojanovičová, E. Kazimírová a D. Kazimír.

 

Článok 10

Poradné orgány

(1)       Poradnými orgánmi knižnice sú rada školy, predmetové komisie a knižničná rada. Ich činnosť určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

(1)       Zmeny údajov v štatúte sa vykonávajú jeho dodatkom.

(2)       Ruší sa predchádzajúci Štatút zo dňa 25. mája 2006.

(3)       Tento štatút nadobúda účinnosť dňom podpisu.

 

 

Štatút vypracovala Mgr. Mária Radačovská

 

 

                       

 

 

 

Lipany  1. 10. 2017                                                                 _____________________

                                                                                                     PhDr. Viera Urdová

                                                                                                        riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria