Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Kam po strednej Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Štúdium na VŠ - SR a ČR

Školský rok 2021/2022

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta

Prednášky z právnych dejín - náučno-propagačný materiál

Na linku https://wyznaniowe.law.uj.edu.pl/lectures-on-line-inter-war-law-in-czechoslovakia-hungary-and-poland sú k dispozícii krátke prednášky z právnych dejín, ktoré sú povinným predmetom na právnických fakultách v prvom ročníku. Prednášky sú síce v angličtine, ale zrozumiteľnej. Z fakulty je možné vypočuť si prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM, MA - vedúceho Katedry dejín práva a tiež JUDr. Ingrid Lanczovú, PhD - odbornú asistentku katedry. Ide o témy, napr. kodifikácia a unifikácia práva, pramene práva, dejiny manželského práva, dejiny právnej úpravy adopcie, dejiny pracovného práva a pod. Na stránke sú aj anglické preklady niektorých historických zákonov, na ktorých si študenti v prvom ročníku trénujú schopnosť interpretácie, analýzy a pod. Výučba povinného predmetu prebieha v slovenčine, avšak povinne voliteľné predmety z právnych dejín ako aj z odvetví pozitívneho práva si môžu študenti vybrať aj v cudzích jazykoch. Študenti teda môžu zažiť aj takú výučbu, akú uvidia na videách prof. Gábriša a JUDr. Lanczovej.

 

Možnosti štúdia - Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta

Bakalárske študijné programy - Bc.studijne_programy_na_TF_TU_2022-2023.pdf

Magisterský študijný program - Mgr._studijny_program_na_TF_TU_2022-2023.pdf

 

Možnosti štúdia - iniciatíva spoločnosti Biosynth s.r.o. a Slovenskej technickej univerzity, odbor organickej chémie

Iniciatíva vznikla ako podpora štúdia organickej chémie a zamestnanosti v chemickom priemysle na Slovensku. 

Preto vzniklo náborové video, v ktorom ukážu študentom, že pokiaľ si vyberú STU, odbor organickej chémie, nielenže budú môcť spolupracovať s výbornými odborníkmi, ale môžu dostať aj možnosť zamestnať sa v odbore už počas štúdia:

https://www.riddles.sk/chcem-byt-chemik/

 

Možnosti štúdia - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta

Moznosti_studia_na_PF_UKF_2022.docx

Online DOD: https://www.pf.ukf.sk/sk/verejnost-a-media/oznamy/762-program-dod-2022

 

Možnosti štúdia - Prešovská Univerzita v Prešove - Fakulta športu

Bližšie informácie:

- INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA BAKALÁRSKY STUPEŇ ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023:    Bc_Informacie_o__prijmacom_konani__AR__2022_2023.pdf

- ŠTUDIJNÝ PROGRAM: špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách: Bc_PPBZB_22_23.pdf

- ŠTUDIJNÝ PROGRAM: šport a zdravie: Bc_SPZDB_22_23.pdf

- ŠTUDIJNÝ PROGRAM: učiteľstvo telesnej výchovy: Bc_uc_Tv_22_23.pdf

- ŠTUDIJNÝ PROGRAM: učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii: Bc_uc_Tv_komb_22_23.pdf

 

Záznam z virtuálneho DOD Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

YouTube link: https://youtu.be/lihE_o3O_4s

Všetky dôležité informácie pre uchádzačov sú na webovej stránke http://studuj.fiit.sk/

Brožúra FIIT STU s informáciami je na webovej stránke https://bit.ly/FIIT_Brožúra

 

 

Možnosti štúdia - Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu

V aktuálne platných kritériách prijímania sa berie ohľad na nasledovné výsledky stredoškolského štúdia:

priemer známok z matematiky a anglického jazyka do 1,5 (na medzinárodnom manažmente aj z nemeckého alebo francúzskeho jazyka);

- 30 bodov k prijímačkám pridávame každému, kto bol prihlásený a bude mať hodnotenie maturity z matematiky;

- prijímame bez prijímačiek úspešných riešiteľov krajského kola alebo účastníkov celoštátneho kola stredoškolskej olympiády (organizovanej na celonárodnej úrovni).

 

Súčasne dávame do pozornosti, že naše štúdium je silne zamerané na cudzie jazyky (anglický, nemecký, francúzsky jazyk) priamo vo výučbe, čo môže byť veľmi lukratívne pre študentov:

- ponúkame celkovo 168 odborných predmetov vyučovaných v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku;

- 80% študentov môže ísť na aspoň jeden semester na niektorú z vyše 150 partnerských vysokých škôl v rámci programu Erasmus+;

- študijný program Medzinárodný manažment je ponúkaný ako Nemecký alebo Francúzsky program;

- ponúkame celý študijný program Manažment v anglickom jazyku.

 

Pre akademický rok 2022-23 prijímame študentov na nasledovné študijné programy:

§  Manažment

§  Podnikanie

§  Medzinárodný manažment - s výberom nemeckého alebo francúzskeho programu

§  Manažment v anglickom jazyku

§  Manažment v externej forme štúdia

 

Pre študentov pripájame informácie v prehľadnej forme:

YouTube videá:

- informačné video o Fakulte managementu: https://youtu.be/bbNM_gYujbg

- štúdium v anglickom jazyku: https://youtu.be/kZAc4O8IOgc

- nemecký program: https://youtu.be/G0VTYpjWVys

- francúzsky program: https://youtu.be/taZmiHVTS5Y

 

Kritériá prijímania na Fakultu managementu UK:

https://www.fakultamanagementu.sk/kriteria/

 

Informácia o organizovaní prípravných kurzov k prijímacím skúškam:

https://www.fakultamanagementu.sk/pripravne_kurzy.html

 

Prečo študovať na Fakulte managementu UK:

https://www.fakultamanagementu.sk/fmuk/

 

Štúdium v anglickom jazyku:

https://www.fakultamanagementu.sk/english/

 

Štúdium v nemeckom jazyku:

https://www.fakultamanagementu.sk/nemecky_program/ 

 

Štúdium vo francúzskom jazyku:

https://www.fakultamanagementu.sk/francuzsky_program/

 

Štúdium v externej forme štúdia (popri zamestnaní alebo podnikaní) teraz už online z celého Slovenska (kombinácia dištančného štúdia a priamej online výučby cez MS Teams):

https://www.fakultamanagementu.sk/externe/

informačná brožúra: https://www.fakultamanagementu.sk/brozura_externe_studium/index.html

 

Letáky v .pdf:

Fakulta managementu UK: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022.pdf

Štúdium na nemeckom programe: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_DE.pdf

Štúdium na francúzskom programe: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_FR.pdf

Štúdium v anglickom jazyku:

https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_flyer_2022_english_study_program.pdf

https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_A3_2022_english_study_program.pdf

Externé štúdium: https://www.fakultamanagementu.sk/FMUK_letak_2022_externe_studium.pdf

 

 

Možnosti štúdia - Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov -
Katedra spojov

Katedra spojov ponúka možnosť štúdia dvoch študijných programov.

Elektronický obchod a manažment je ekonomickým študijným programom, ktorý sa zameriava na štúdium ekonomiky internetového podnikania a marketingu. Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,00.

Distribučné technológie a služby je študijný program zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb. Podmienkou prijatia bez prijímacích skúšok je priemer známok z predposledného ročníka štúdia do 2,50.

 

Termín podania prihlášky je do 31.3.2022. Všetky ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke: https://studuj-ks.uniza.sk

 

 

Možnosti štúdia - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

letak_AOS.pdf

Infoletak_STAN_SA.PDF

 

Prečo študovať na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium farmácie sa majú možnosť porozprávať s vedením fakulty o štúdiu na Farmaceutickej fakulte (FaF UK). Študenti môžu tiež otázky položiť prostredníctvom chatu, na ktoré prodekani zodpovedia.

DOD (uniba.sk) - prostredníctvom tohto linku sa študenti dostanú na stránku Farmaceutickej fakulty s možnosťou voľby termínu besedy alebo:
 

PRIPOJ SA NA ONLINE CHAT S PRODEKANMI Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:

18. 11. 2021 15.00 - 16.00 - kliknutím sem sa pripojíš k schôdzke

23. 12. 2021 15.00 - 16.00 - kliknutím sem sa pripojíš k schôdzke

20. 01. 2022 15.00 - 16.00 - kliknutím sem sa pripojíš k schôdzke

17. 02. 2022 15.00 - 16.00 - kliknutím sem sa pripojíš k schôdzke

 

Možnosti štúdia - Univerzita Komenského - Jesseniova lekárska fakulta - Ústav pôrodnej asistencie

moznost_sudia_na_JLF_UK_v_Martine.pdf

 

Školský rok 2020/2021

Možnosti štúdia - Prešovská univerzita v Prešove - Gréckokatolícka teologická fakulta

Predĺženie termínu na podávanie prihlášok na štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove do 30. apríla 2021. Prehľad ponúkaných študijných programov:

Moznosti_studia_na_GTF_PU_2021_2022_predlzenie_terminu.pdf

 

Možnosti štúdia - VŠMU - Divadelná fakulta - Katedra divadelného manažmentu

V rámci štúdia získajú študenti znalosti v manažmente a marketingu, základ aplikovaného manažmentu a marketingu v kultúre a umení, prehľad v ekonomicko-právnych aspektoch kultúrnych organizácií rôznych foriem zriadenia a rôznych druhov kultúry, osvoja si manažérske a komunikačné zručnosti a získajú vedomosti a informácie z teórie a dejín divadla a režijnej a scénografickej práce. Svoje organizačné schopnosti si študenti overujú počas štúdia na národnej aj medzinárodnej úrovni pri zabezpečovaní chodu školského Divadla Lab a na medzinárodnom festivale vysokých divadelných škôl Istropolitana Projekt.

Absolventi štúdia Divadelného manažmentu sa vedia uplatniť ako manažéri samostatných subjektov vykonávajúcich divadelnú činnosť či kultúrnych projektov, ako producenti, fundraiseri, pracovníci  marketingových oddelení kultúrnych inštitúcií a mnohé iné.

Viac informácií nájdu na https://df.vsmu.sk/katedry/katedra-divadelneho-manazmentu/ a https://studuj.vsmu.sk/?p=15447

Deadline na odoslanie prihlášok je 31. 3. 2021.

 

Možnosti štúdia - TUKE  - Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Keďže v súčasnej dobe nie je možná prezentácia štúdia na fakulte prostredníctvom návštevy na stredných školách, záujemcovia o štúdium môžu navštíviť fakultnú stránku www.fvt.tuke.sk, kde nájdu všetky potrebné informácie o štúdiu a živote na fakulte. Na otázky radi odpovedia emailom, telefonicky resp. cez sociálne siete fakulty.

Link na fakultný YouTube kanál: https://www.youtube.com/watch?v=MU9osbUKncE

 

Možnosti štúdia - UPJŠ v Košiciach - Filozofická fakulta - Katedra politológie

 

Možnosti štúdia - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

2021_PO_LETAK.pdf

 

Možnosti štúdia - Obchodná fakulta ekonomickej univerzity v Bratislave

https://of.euba.sk/dod

 

Možnosti štúdia - Ostravská univerzita

Všetky informácie na studujostravskou.osu.cz:
- DOD online  
- možnosti štúdia na všetkých fakultách
 

Objav TUKE za minútu

Link prehľadu o aktuálnom dianí a prioritách na pôde Technickej univerzity v Košiciach.

http://progress.sk/pdf/Vyzva_pre_mladych_Objavujte!.pdf

 

Týždeň otvorených prednášok UMB v Banskej Bystrici

- prebieha na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v termíne od 1. do 5. marca 2021,

- zoznam prednášok je naozaj pestrý - presný prehľad ponuky a prístup na pripojenie je na stránke  www.umb.sk<http://www.umb.sk

- link s kompletnou ponukou: https://www.umb.sk/studium/uchadzac/tyzden-otvorenych-prednasok-umb/

Na web stránke UMB sa nachádza záznam z februárového a novembrového DOD ONLINE. Súčasťou záznamu sú aj odpovede na najčastejšie kladené otázky zo strany uchádzačov.

V prípade záujmu stačí kliknúť na link:  https://www.umb.sk/studium/uchadzac/den-otvorenych-dveri-online-14038/

 

Možnosti štúdia - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Video o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

https://www.youtube.com/watch?v=Jh7Ji5IQpk8

 

Ak sa rozhodnete pre štúdium na univerzite, prihlášku môžete poslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home.

 

 

Možnosti štúdia - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre -  Fakulta prírodných vied

Možnosti štúdia bakalárskeho a tiež magisterského študijného programu

                   Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Okrem toho má fakulta v tomto odbore priznané práva vykonávať rigorózne skúšky (absolvent získava titul PaedDr.) a rozširujúce štúdium (absolvent získava kvalifikáciu pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov).

Letak_Ucitelstvo_ekonomickych_predmetov.pdf

 

Možnosti štúdia - UCM v Trnave Filozofická fakulta Katedra rusistiky

Katedra rusistiky FF UCM ponúka štúdium v dennej i externej forme v dvoch akreditovaných študijných programoch: 

ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii: 

 • bakalárske 
 • magisterské  
 • doktorandské štúdium  

učiteľstvo akademických predmetov – ruský jazyk v kombinácii s druhým predmetom: 

 • bakalárske 
 • magisterské  


Katedra rusistiky FF UCM je prvou a jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá ponúka študijný program „DVA DIPLOMY“ v študijnom odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou (ďalej BelŠU, Ruská federácia). V praxi to znamená, že študent magisterského stupňa bude rok študovať na BelŠU a rok na KRUS FF UCM v Trnave a po úspešnom absolvovaní štúdia dostane dva diplomy – jeden od UCM, druhý od BelŠU. Takáto možnosť štúdia rusistiky na žiadnom slovenskom rusistickom pracovisku zatiaľ nebola realizovaná. Potenciálni absolventi tak budú mať lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí. 

Všetky dôležité informácie o štúdiu sa dočítate na webovej stránke www.krus.ff.ucm.sk a https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1209/.

 

Možnosti štúdia - Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Vzhľadom k aktuálnej situácii škola ponúka informácie pre budúcich vysokoškolákov predovšetkým v online forme - na webových stránkách, v online brožúre k prijímaciemu konaniu  (doplnené o najnovšie informácie k online testom TSP) a v online fakultnej brožúre.

 

Možnosti štúdia - Inštitút manažmentu UCM

Študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve v takomto zložení neponúka žiadna iná vysoká škola na Slovensku.

Okrem toho:

 1. študenti získajú vzdelanie priamo od odborníkov z praxe,
 2. môžu absolvovať platenú bakalársku prax v školou zazmluvnených zariadeniach,
 3. študenti môžu absolvovať aj študijné pobyty na zahraničných univerzitách,
 • už počas štúdia si študenti budú môcť urobiť certifikáty, ktoré budú potrebovať pri nástupe do zamestnania,
 • bez prijímacích skúšok, do úvahy sa berú výsledky študentov počas stredoškolského štúdia.

 

Podrobnosti o študijných programoch, ako aj názory profesionálov, si môžu študenti pozrieť v dvoch krátkych videách na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCTGYZvS2GsBgzP7l90O3z3A/featured

Informácie o študijných programoch, obsahu štúdia a profile a uplatnení absolventa nájdete aj na našej web stránke:

https://im.ucm.sk/studium.html

Prihlášky na nový akademický rok do 30.4.2021. Prihlášku môžu študenti  vyplniť buď online, alebo elektronicky v počítači a to nasledovne:

 

Ako postupovať pri podávaní prihlášky nájdete na:

https://im.ucm.sk/pages/05-podmienky-prijatia-a-ako-sa-prihlasit.html

Aktuálne informácie o študijnom programe nájdete aj na sociálnych sieťach:

Institut manazmentu UCM

 

studuj_manazment_v_turizme

 

studuj_manazment_kvality

 

 

Možnosti štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) má štyri fakulty:

Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Lekársku fakultu

Fakultu verejného zdravotníctva

Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

 

SZU poskytuje najširší diapazón vzdelávania v lekárskych a nelekárskych odboroch v Slovenskej republike.

Podľa nezávislého medzinárodného ratingu  je na 7. mieste v hodnotení univerzít na Slovensku a na 3. mieste v uplatňovaní absolventov do praxe.

Bližšie informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a aj predstavenia jednotlivých fakúlt (vrátane kontaktov na kompetentné osoby) sú dostupné na http://www.szu.sk/book

 

Možnosti štúdia na vojenských vysokých školách:

- Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - AOS_2020.pdf

- Letecká fakulta - TUKE v Košiciach - Piloti_2020.pdf

- Univerzita obrany v Brne - Česká republika - Chemici_2020.pdf

- Univerzita Karlova Hradec Králové a Univerzita obrany v Brne - Česká republika - Lekari_2020.pdf

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Zvyčajne by sme Vás v tomto čase pozývali na Dni otvorených dverí. Súčasná situácia nás však prinútila tieto plány zmeniť. Prijmite preto pozvanie na online návštevu VŠB-TUO.

Už teraz máme pripravený aktualizovaný web studuj.vsb.cz, kde sú z jedného miesta k dispozícii informácie o fakultách, študijných odboroch, prijímacom riadení a ďalšie podrobnosti o štúdiu na univerzite. Boli doplnené nové filtre pre výber študijných programov a s každou z našich fakúlt sa môže študent zoznámiť aj prostredníctvom videa. Niektoré fakulty si pre študentov pripravili aj virtuálne prehliadky a online poradenstvo.

Od 19. januára 2021 sme pre záujemcov o štúdium pripravili niekoľko akcií, ktoré im umožnia dozvedieť sa všetko, čo k správnej voľbe vysokej školy potrebujú.

19. januára začne online študijný veľtrh Gaudeamus, na ktorý bude až do konca marca nadväzovať niekoľko akcií, na ktorých budú môcť študenti navštíviť online prednášky a predstavenia fakúlt v priamom prenose. Podrobný prehľad a aktuálne informácie o akciách sú vedené na webe studuj.vsb.cz ako aj na www.vsb.cz/dod.

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stránka školy - www.tnuni.sk  

Život na univerzite si môžete pozrieť aj v krátkom videu.  

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine - Ústav pôrodnej asistencie

Možnosti štúdia: moznost_sudia_na_JLF_UK_v_Martine.pdf

 

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu

 

Okrem už tradičného štúdia učiteľských programov a študijného programu šport a zdravie Vám dávame do pozornosti aj jedinečný študijný odbor v Slovenskej republike špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách. Posledné dva spomínané programy sa okrem dennej formy otvárajú aj v externej forme štúdia. 

Pre učiteľov stredných škôl ponúkame rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti - vyučovanie aprobačného predmetu telesná a športová výchova na druhom stupni základných škôl a v stredných školách.

   

Informacie_o_studiu.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria