Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Absolventská miera nezamestnanosti/gymnáziá SCIO - testovanie študijných predpokladov Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Štúdium na VŠ - SR a ČR

Školský rok 2018/2019

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu

Informácie o možnostiach štúdia na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch:
- Učiteľstvo telesnej výchovy
- Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
- Šport a zdravie
- Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách

Viac informácií o štúdiu nájdete v priložených informáciách a v nasledujúcom odkaze 
https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

Plagát 1
Plagát 2
Infobrožúra


 

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2019/2020


V akademickom roku 2019/2020 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené vysokoškolské štúdium v štyroch denných študijných programoch, a to: 

1)  Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 49 študentov), 
2)  Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 30 študentov), 
3)  Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 43 študentov), 
4)  Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 20 študentov). 

Po skončení trojročného bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym, resp. magisterským štúdiom.


Termín podania prihlášky je do 28. 2. 2019 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur. Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 5. do 7. júna 2019. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole. Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti. Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.


Predpokladaný počet uchádzačov je 800. Prijatých bude 142 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach. Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

 

 

 

Školský rok 2017/2018

Ústav manažmentu STU v Bratislave - priestorové plánovanie

PREZENTÁCIA S INFORMÁCIAMI O ŠTÚDIU NA STIAHNUTIE JE TU

 

UPJŠ Košice - Filozofická fakulta

Prezentácia študijného odboru Anglický a francúzsky jazyk pre eur. inštitúcie a ekonomiku: https://ajfjeie.webnode.sk/ 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta - Katedra anglistiky a amerikanistiky

Od budúceho akademického roka ponúka nový študijný program Anglický jazyk pre preklad v hospodárskej praxi.

 

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta - Katedra stredoeurópskych štúdií IUSŠ

Ponuka štúdia

 

UPJŠ Košice - Filozofická fakulta - Katedra masmediálnych štúdií

https://www.facebook.com/masmediaupjs/ - zaujímavé informácie o študijnom programe, o mimoškolskom živote, praktických radách a mediálnych skúsenostiach študentov.

 

Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta - Katedra pedagogických štúdií

Informačný list o možnosti štúdia v študijnom programe Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (bakalársky stupeň)

 

Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta - Ústav Pôrodnej asistencie

Odbor: Pôrodná asistencia; Viac

 

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019.

      V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 
1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov),   
2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov),  
3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov), 
4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov). 
Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.   

     Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

     Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

     Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

     Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

     Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

     Predpokladaný počet uchádzačov: 800.  Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

     Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky  

     Záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši (nie sú v právnom vzťahu s Akadémiou ozbrojených síl), ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky.Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo: 0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Cieľ, obsah a organizačné zabezpečenie prípravy na prijímacie skúšky

    Cieľom prípravy je zvýšiť vedomostnú úroveň uchádzačov o vysokoškolské štúdium na takú úroveň, aby výsledkom prijímacieho konania bolo dosiahnutie aspoň 90 bodov zo 100 možných v každom predmete, čím vznikne pre študenta reálna šanca zaradiť sa medzi úspešných uchádzačov. Vychádzame pritom zo skúsenosti z minulého školského roku, kde na prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl bolo 100% úspešných tých, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili a iba 30% tých, ktorí sa jej nezúčastnili z celkového počtu prihlásených študentov. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. 
Prípravu je možné rozčleniť do 4 častí a to:  
1.časť: Prípravný kurz matematiky a príprava zo psychotestov na prijímacie skúšky (miesto konania: L.Mikuláš), 
2.časť: Plnenie pridelených študijných úloh doma v rámci samopripravy, 
3.časť: Finálna príprava pred konaním prijímacej skúšky (miesto konania: L.Mikuláš)   
4.časť:  Úvod do vysokoškolskej matematiky a fyziky ( doškoľovací kurz pred zahájením vysokoškolského štúdia - miesto konania: L.Mikuláš)    
Podrobnejšie informácie poskytneme záujemcom telefonicky alebo počas osobnej návštevy u nás.

Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili prípravné kurzy na prijímacie skúšky. Opakovane sa uskutočnia v termíne od 16.do 20.októbra 2017 a v náhradnom termíne od 23.do 27.októbra 2017. Uchádzači sa môžu prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, kde im budú zároveň poskytnuté bližšie informácie. Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

Konzultácie neprebiehajú skupinovou, ale individuálnou formou, čo limituje možný počet účastníkov v danom turnuse.  Individuálna forma prípravy (učiteľ + študent) umožňuje vysvetliť danú problematiku študentovi na konkrétnych príkladoch a pokračovať v ďalšom výklade až vtedy, keď je úplne pochopená všetkými účastníkmi kurzu. Počas týždňového pobytu bude prepočítaných 320 príkladov a prebraných 19 tematických časti z matematiky a prebraných 6 inteligenčných, 27 osobnostných a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré tvoria náplň prijímacej skúšky. Pretože východzia vedomostná úroveň a proces chápania je u jednotlivých študentov rôzny, treba počítať aj s prípadom, že plánovaná denná vyuka v dobe od 10.00 do 20.00 hodín sa môže vo večerných hodinách predlžiť. Študijné materiály a spočítané príklady si po skončení kurzu vezme študent domov a využijete ich v ďalšej príprave. Zároveň mu poskytneme 58 ks skúšobných lístkov, ktoré boli použite na prijímacích skúškach v minulých rokoch na rôznych vysokých školách pre cvičenie doma a 66 ks cvičných samovyhodnocovacích psychodiagnostických testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu kurzu účastníkov zároveň oboznámime s požiadavkami na vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im ďalšie dôležité rady a doporučenia, ktoré súvisia s prípravou, s vlastným priebehom prijímacích skúšok a s organizáciou a priebehom vysokoškolského štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie nám zatelefonujte na č.: 0905 622170.

          

Školský rok 2016/2017

Ústav manažmentu STU v Bratislave - priestorové plánovanie

Ponuka štúdia

Link na video spot študijného programu:  https://youtu.be/HH6I3TJCnlE

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied - Univerzita Komenského Bratislava

Ponuka štúdia

FSEV pre PRAX: 

  • Stáže a štúdium v zahraničí vďaka programu Erasmus+
  • Regionálna akadémia OSN – Program RAUN
  • Účasť na modelovej študentskej konferencii Model United Nations
  • Stáže na Ministerstve zahraničných vecí, Ministerstve financií, Ministerstve hospodárstva, v Národnej rade, v Národnej banke Slovenska
  • Prax v mimovládnych organizáciách (PONTIS, TIS, INEKO, Človek v ohrození, CVEK), resp. u partnerov FSEV

 


Katedra techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Ponuka štúdia

Pre viac informácií si môžete pozrieť stránku: http://www.ktit.pf.ukf.sk/ alebo Facebook: https://www.facebook.com/KTITnaUKF/?fref=ts.

 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

V prípade záujmu študentov o štúdium v akademickom roku 2017/2018 je možné poslať prihlášku do 31. 03. 2017.

Plagát
Študijné programy

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Na základe rozhodnutia rektorky predlžuje Akadémia Policajného zboru v Bratislave termín podania prihlášky na štúdium študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku v akademickom roku 2017/2018 do 03.02.2017 (dátum odoslania papierovej prihlášky, ktorá je POVINNÁ).

Podrobnejšie informácie k prijímaciemu konaniu na http://www.akademiapz.sk/informacie-k-prijimaciemu-konaniu-20172018
 

 

Školský rok 2015/2016

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v študijnom programe farmácia, že prijíma prihlášky na študijný program farmácia v termíne od 9. 5. 2016 do 5. 6. 2016.

Bližšie podrobnosti sú zverejnené na www.uvlf.sk.

 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave - Divadelná fakulta - Katedra divadelných štúdií

Aj v roku 2016 sa konajú talentové prijímacie pohovory na akreditované denné bakalárske štúdium, ktoré sa otvára v akademickom roku 2016/2017 — študijný program Divadelné štúdiá.

Vyučuje sa na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Absolventi tohto programu sa môžu uplatniť v oblasti: divadelného umenia a jeho reflexie, kultúrnej publicistiky, ale i kultúrnej politiky.

Prihlášky do 1. júna 2016, talentové prijímacie pohovory sa uskutočnia 29. — 30. júna 2016. Uchádzači môžu tiež využiť možnosť konzultácií k prijímacím skúškam v dňoch 16. apríla 2016 a 14. mája 2016 (vždy o 11.00 v priestoroch Divadelnej fakulty, Zochova 1, 3. posch., miestnosť č. 322).

Všetky informácie, vrátane prospektu nájdete na oficiálnej stránke VŠMU - www.vsmu.sk

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická fakulta - Katedra romanistiky a klasickej filológie

Možnosť štúdia Latinského jazyka a literatúry v kombinácii s Históriou, Slovenským jazykom, Anglickým jazykom, Nemeckým jazykom, Filozofiou a Etikou. Od uchádzačov o toto štúdium sa nepožaduje predchádzajúca znalosť latinského jazyka.
Propagačný leták

 

Univerzita Karlova v Hradci Králové - Lekárska fakulta

Predstavenie Lekárskej fakulty UK v Hradci Králové pre záujemcov o štúdium v českom jazyku:
https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/c0961f27-7c55-481a-9de5-b082481bd341/O-Lekarske-fakulte-UK-v-Hradci-Kralove-ve-Scientif.aspx/

 

Univerzita Karlova v Prahe - Matematicko-fyzikálna fakulta

Jarné sústredenie Korešpondenčného seminára z programovania: 16. - 23. apríl, prihlášku podať do utorka 15. marca 
Viac: http://ksp.mff.cuni.cz/viz/jarni
Matfyzacký ples sa bude konať na Žofíne vo štvrtok 3. marca 2016 od 19:30. Témou plesu bude Večer plný hviezd.
Viac: http://www.matfyzak.cz/wp/ples/ples-2016/
 


Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Katedra muzeológie

Podmienky prijatia: podľa dosiahnutého prospechu (bez prijímacích skúšok)
Termín podania prihlášok: do 31. 3. 2016
Propagačný leták

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta - Katedra klasickej a semitskej filológie

Informácie pre záujemcov o štúdium:
Propagačný leták

 

Masarykova univerzita v Brne - Prírodovedecká fakulta - odbor Chemoinformatika a bioinformatika

Bližšie informácie o odbore na web stránke http://ncbr.muni.cz/chemoinformatics/.

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta managementu

Informácie pre záujemcov o štúdium:
Plagát
Bližšie informácie o odbore na web stránke www.manazerskainformatika.sk.

 

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Bezplatné zaslanie psychodiagnostických testov uchádzačom o bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2016/2017 a prípravné kurzy na prijímacie skúšky.

     V akademickom roku 2016/2017 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 
1/ Bezpečnosť a obrana štátu, 
2/ Elektronické systémy, 
3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy, 
4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. 

     Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.

     Termín podania prihlášky je do 29.2.2016 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov).  Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.   

     Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je 9. júna 2016. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.

     Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.

     Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.

     Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 90 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.

     Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.

    Súčasťou výberového konania je aj previerka psychickej spôsobilosti uchádzača. Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na vysokoškolské štúdium môžu na požiadanie študenta mu zaslať bezplatne cvičnú verziu psychodiagnostických testov. Jedná sa o samovyhodnocovacie testy, ktoré umožnia študentovi si predom overiť 27 osobnostných, 33 emocionálnych, ale hlavne inteligenčné predpoklady pre úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. O zaslanie testov môže študent požiadať telefonicky (0905622170), alebo ich obdrží pri osobnej návšteve v Liptovskom Mikuláši. Testy sú spracované na papiery formátu A3 a budú študentovi zaslané bezplatne cestou Slovenskej pošty na adresu jeho trvalého bydliska,  Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu a nedeľu. Telefonovať je možné denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

     Ďalej dávame na vedomie uchádzačom o vysokoškolské štúdium, že Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy už zahájili sériu prípravných kurzov z matematiky a prípravy zo psychotestov na prijímacie skúšky. Vychádzame pritom zo skúseností z minulých rokov, kde v priemere až 82 percent študentov, ktorí sa tejto prípravy zúčastnili bolo na prijímacích skúškach úspešných a iba 18 percent tých, ktorí sa jej nezúčastnili. Aj v tomto školskom roku prebieha obdobná príprava uchádzačov. Najbližší termín konania je od  8. do 12. februára 2016 a náhradný termín od 15. do 19. februára 2016.  Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170, 0911 622170, 044 5524804, kde zároveň študentovi alebo jeho rodičovi poskytneme ďalšie upresňujúce informácie.  Vzhľadom k dostatočnému záujmu predpokladáme opakované konanie kurzov aj v ďalších neskorších termínoch. Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 20.00 hodiny. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, denný dovoz a odvoz na vyuku, študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu (je možné využiť aj splátkový kalendár). V prípade účasti požadujeme predom telefonicky nahlásiť predpokladaný čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovńu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú.

 

Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta

Informácie pre záujemcov o štúdium:
Študijné programy
Plagát

 

BISLA - Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Informácie pre záujemcov o štúdium:
http://www.bisla.sk/sk/wp-content/uploads/2016/01/bisla_katalog_2015.pdf

 

Univerzita Karlova v Prahe - Matematicko-fyzikálna fakulta

Informácie pre záujemcov o štúdium:
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/hrom/201601/infostud.pdf
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/

Jedna noc s informatikou a matematikou:
http://mff.cuni.cz/jnim/

Jeden deň s fyzikou:
http://mff.cuni.cz/jdf/

FYKOSí Fyziklání
http://fyziklani.fykos.cz/

Škola učiteľov informatiky:
http://ksvi.mff.cuni.cz/skola/
 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o.p.s. - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave

Informácie pre záujemcov o štúdium:
http://www.vip-vs.sk/images/data/info-studijny-poradca-2016-2017.pdf
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry

Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2016_2017: http://www.fa.stuba.sk/docs//SO_Akad_rok_2015_16/FA_terminy_pk_2016_2017.pdf

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov: 
http://www.fa.stuba.sk/docs//SO_Akad_rok_2015_16/Podmienky_pre_prijatie_na_1._stupen_2016_2017.pdf

 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Informácie o štúdiu: http://akademiapz.sk/informacie-k-prijimaciemu-konaniu-20162017

Prezentácia o možnostiach štúdia: tu

 

Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta - Ústav Pôrodnej asistencie

Odbor: Pôrodná asistencia; Viac

 

Školský rok 2014/2015

Súkromná Vysoká škola DANUBIUS v Sládkovičove
 
Katedra Žurnalistiky Fakulty sociálnych štúdií ponúka bakalárske štúdium zamerané na regionálne a lokálne médiá. Štúdium je v dennej i externej forme (vyučuje sa len v piatok a v sobotu). Viac informácií: webstránka školy
 
 
Trnavská univerzita v Trnave
 
 
 
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
 
 
 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 
 
 
Trnavská univerzita v Trnave
 
 
 
Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove
 
 
 
Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
 

Študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, ktorý na oboch stupňoch vysokoškolského štúdia ponúkame má tieto jazykové kombinácie:

·  anglický jazyk - nemecký jazyk

·  anglický jazyk - francúzsky jazyk

·  anglický jazyk - ŠPANIELSKY jazyk

·  nemecký jazyk - francúzsky jazyk

·  nemecký jazyk - ŠPANIELSKY jazyk

Podrobnejšie informácie o študijnom programe nájdete na webovej stránke fakulty: www.euba.sk/faj

 
 
 
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 
Pozývame všetkých uchádzačov o štúdium na vysokej škole na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 9. júna 2015 v Trnave. Uzávierka prihlášok je 31. marca. 2015. 
 
Záujemcovia sa môžu zúčastniť na prípravnom kurze, ktorý sa uskutoční v termínoch 4.2., 21. 2. a 28.2. 2015, k dispozícii je tiež príručka pre uchádzačov.  
Študenti so študijným priemerom do 2,00 nemusia absolvovať prijímacie skúšky.  
Všetky informácie o štúdiu a podmienkach prijatia nájdete na webovej stránke: http://fmk.sk/prijimacky/
 

 

Študuj program STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

SPOZNAJ SVOJHO SUSEDA, ZÍSKAJ ŠTIPENDIUM V ZAHRANIČÍ ...

Štúdium má interdisciplinárny charakter a je koncipované podľa overeného medzinárodného modelu kultúrnych štúdií. Jednotlivé predmety vychádzajú z kultúrnych tradícií strednej Európy, ale aj aktuálneho stavu európskej integrácie, regionálnej a cezhraničnej spolupráce.

Možnosti uplatnenia sa absolventov:

• hospodárska a podnikateľská sféra (turizmus, cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a i.)

• kultúrno-spoločenská sféra

• štátna sféra a diplomacia

• redaktorská a vydavateľská oblasť

Študijné moduly programu:  

• praktická výučba jazykov so zahraničnými lektormi: poľština (povinný jazyk A), nemčina, ukrajinčina, maďarčina (voliteľné jazyky B) –  možnosť štúdia jazykov od základov

• praktické znalosti z tvorby a prekladu textov

• štúdium kultúry, histórie, politológie krajín stredoeurópskeho areálu

• interkultúrna komunikácia v praxi: študijné pobyty a stáže v zahraničí

Poznámka: Možnosť pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni na univerzitách v Bratislave, Prahe, Krakove, Budapešti a i., kde sa realizujú podobné programy.

Web: www.ses.unipo.sk

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Katedra-slavistiky-FF-PU/450314821654560

 

Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave - Katedra divadelných štúdií

Študijný program Divadelné štúdiá sa otvára aj v akademickom roku 2015/2016 na Katedre divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Keďže termín talentových prijímacích pohovorov je špecifický (18. a 19. február 2015), nie je uvedený v publikáciách o vysokých školách.

Prihlášky na daný študijný program prijímame do 5. 2. 2015.

Konzultácie pre uchádzačov sa uskutočnia 17. 1. 2015 na KDŠ DF VŠMU (v sobotu o 12.00 hod., Zochova 1, 3. posch., miestnosť č. 322). Všetky informácie, vrátane prospektu k talentovým prijímacím pohovorom, sú riadne zverejnené na oficiálnej stránke VŠMU:

http://www.vsmu.sk/

http://dfnew.vsmu.sk/files/file/KD%C5%A0_2015_2016.pdf

http://dfnew.vsmu.sk/index.php?do=content.pages.show&main_id=1039

Pozrite si leták

 

Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta - Ústav Pôrodnej asistencie

Odbor: Pôrodná asistencia; Viac

 

Školský rok 2013/2014

Info o VŠ - scio skúšky


spoločnosť Scio pôsobí na poli vzdelávania už od roku 1996. Realizuje (okrem iného) Národné porovnávacie skúšky, ktorých výsledky v tomto školskom roku využíva 17 fakúlt na Slovensku a 45 fakúlt v Čechách, novo napríklad, Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica alebo Fakulta sociálnych vied UCM Trnava.

Uchádzačom poskytujú informácie nielen o štúdiu na fakultách VŠ využívajúcich skúšky scio, ale aj ďalšie užitočné rady a tipy, ktoré im uľahčia výber vysokej školy a prijatie na ňu. 

Tlačené materiály v elektronickej podobe aj registráciu nájdete na http://www.scio.sk/nps/zpravodaj

 

 

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Odbor: Estetika a Estetická výchova; Viac

 

 

Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta - Ústav Pôrodnej asistencie

Odbor: Pôrodná asistencia; Viac

 

 

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta - Inštitút etiky a bioetiky

Odbor: Etika a Etická výchova; Viac

http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieb

 

 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Príležitosť študovať na vysokej škole v Prešove bez prijímacích skúšok; Viac

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická fakulta

Konzultačný deň 31. 05. 2014 od 9.00 h - príprava na prijímaciu skúšku - Viac

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky - cudzí jazyk - Viac

                                                      - matematika - Viac

                                                      - ekonómia - Viac

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria