Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Štúdium na VŠ - SR a ČR

Školský rok 2020/2021

Možnosti štúdia - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Video o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

https://www.youtube.com/watch?v=Jh7Ji5IQpk8

 

Ak sa rozhodnete pre štúdium na univerzite, prihlášku môžete poslať cez https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home.

 

 

Možnosti štúdia - Univerzita Konštantína filozofa v Nitre -  Fakulta prírodných vied

Možnosti štúdia bakalárskeho a tiež magisterského študijného programu

                   Učiteľstvo odborných ekonomických predmetov v kombinácii

Okrem toho má fakulta v tomto odbore priznané práva vykonávať rigorózne skúšky (absolvent získava titul PaedDr.) a rozširujúce štúdium (absolvent získava kvalifikáciu pre vyučovanie odborných ekonomických predmetov).

Letak_Ucitelstvo_ekonomickych_predmetov.pdf

 

Možnosti štúdia - UCM v Trnave Filozofická fakulta Katedra rusistiky

Katedra rusistiky FF UCM ponúka štúdium v dennej i externej forme v dvoch akreditovaných študijných programoch: 

ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii: 

 • bakalárske 
 • magisterské  
 • doktorandské štúdium  

učiteľstvo akademických predmetov – ruský jazyk v kombinácii s druhým predmetom: 

 • bakalárske 
 • magisterské  


Katedra rusistiky FF UCM je prvou a jedinou rusistickou katedrou na Slovensku, ktorá ponúka študijný program „DVA DIPLOMY“ v študijnom odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou (ďalej BelŠU, Ruská federácia). V praxi to znamená, že študent magisterského stupňa bude rok študovať na BelŠU a rok na KRUS FF UCM v Trnave a po úspešnom absolvovaní štúdia dostane dva diplomy – jeden od UCM, druhý od BelŠU. Takáto možnosť štúdia rusistiky na žiadnom slovenskom rusistickom pracovisku zatiaľ nebola realizovaná. Potenciálni absolventi tak budú mať lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí. 

Všetky dôležité informácie o štúdiu sa dočítate na webovej stránke www.krus.ff.ucm.sk a https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1209/.

 

Možnosti štúdia - Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Vzhľadom k aktuálnej situácii škola ponúka informácie pre budúcich vysokoškolákov predovšetkým v online forme - na webových stránkách, v online brožúre k prijímaciemu konaniu  (doplnené o najnovšie informácie k online testom TSP) a v online fakultnej brožúre.

 

Možnosti štúdia - Inštitút manažmentu UCM

Študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve v takomto zložení neponúka žiadna iná vysoká škola na Slovensku.

Okrem toho:

 1. študenti získajú vzdelanie priamo od odborníkov z praxe,
 2. môžu absolvovať platenú bakalársku prax v školou zazmluvnených zariadeniach,
 3. študenti môžu absolvovať aj študijné pobyty na zahraničných univerzitách,
 • už počas štúdia si študenti budú môcť urobiť certifikáty, ktoré budú potrebovať pri nástupe do zamestnania,
 • bez prijímacích skúšok, do úvahy sa berú výsledky študentov počas stredoškolského štúdia.

 

Podrobnosti o študijných programoch, ako aj názory profesionálov, si môžu študenti pozrieť v dvoch krátkych videách na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCTGYZvS2GsBgzP7l90O3z3A/featured

Informácie o študijných programoch, obsahu štúdia a profile a uplatnení absolventa nájdete aj na našej web stránke:

https://im.ucm.sk/studium.html

Prihlášky na nový akademický rok do 30.4.2021. Prihlášku môžu študenti  vyplniť buď online, alebo elektronicky v počítači a to nasledovne:

 

Ako postupovať pri podávaní prihlášky nájdete na:

https://im.ucm.sk/pages/05-podmienky-prijatia-a-ako-sa-prihlasit.html

Aktuálne informácie o študijnom programe nájdete aj na sociálnych sieťach:

Institut manazmentu UCM

 

studuj_manazment_v_turizme

 

studuj_manazment_kvality

 

 

Možnosti štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (SZU) má štyri fakulty:

Fakultu ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Lekársku fakultu

Fakultu verejného zdravotníctva

Fakultu zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

 

SZU poskytuje najširší diapazón vzdelávania v lekárskych a nelekárskych odboroch v Slovenskej republike.

Podľa nezávislého medzinárodného ratingu  je na 7. mieste v hodnotení univerzít na Slovensku a na 3. mieste v uplatňovaní absolventov do praxe.

Bližšie informácie o študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania a aj predstavenia jednotlivých fakúlt (vrátane kontaktov na kompetentné osoby) sú dostupné na http://www.szu.sk/book

 

Možnosti štúdia na vojenských vysokých školách:

- Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - AOS_2020.pdf

- Letecká fakulta - TUKE v Košiciach - Piloti_2020.pdf

- Univerzita obrany v Brne - Česká republika - Chemici_2020.pdf

- Univerzita Karlova Hradec Králové a Univerzita obrany v Brne - Česká republika - Lekari_2020.pdf

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Zvyčajne by sme Vás v tomto čase pozývali na Dni otvorených dverí. Súčasná situácia nás však prinútila tieto plány zmeniť. Prijmite preto pozvanie na online návštevu VŠB-TUO.

Už teraz máme pripravený aktualizovaný web studuj.vsb.cz, kde sú z jedného miesta k dispozícii informácie o fakultách, študijných odboroch, prijímacom riadení a ďalšie podrobnosti o štúdiu na univerzite. Boli doplnené nové filtre pre výber študijných programov a s každou z našich fakúlt sa môže študent zoznámiť aj prostredníctvom videa. Niektoré fakulty si pre študentov pripravili aj virtuálne prehliadky a online poradenstvo.

Od 19. januára 2021 sme pre záujemcov o štúdium pripravili niekoľko akcií, ktoré im umožnia dozvedieť sa všetko, čo k správnej voľbe vysokej školy potrebujú.

19. januára začne online študijný veľtrh Gaudeamus, na ktorý bude až do konca marca nadväzovať niekoľko akcií, na ktorých budú môcť študenti navštíviť online prednášky a predstavenia fakúlt v priamom prenose. Podrobný prehľad a aktuálne informácie o akciách sú vedené na webe studuj.vsb.cz ako aj na www.vsb.cz/dod.

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Stránka školy - www.tnuni.sk  

Život na univerzite si môžete pozrieť aj v krátkom videu.  

 

Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine - Ústav pôrodnej asistencie

Možnosti štúdia: moznost_sudia_na_JLF_UK_v_Martine.pdf

 

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu

 

Okrem už tradičného štúdia učiteľských programov a študijného programu šport a zdravie Vám dávame do pozornosti aj jedinečný študijný odbor v Slovenskej republike špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách. Posledné dva spomínané programy sa okrem dennej formy otvárajú aj v externej forme štúdia. 

Pre učiteľov stredných škôl ponúkame rozširujúce štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti - vyučovanie aprobačného predmetu telesná a športová výchova na druhom stupni základných škôl a v stredných školách.

   

Informacie_o_studiu.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
  www.gymlipany.edu.sk
 • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria