Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany
Adresa školyKomenského 13
Telefón051/4572285
E-mailskola@gymlipany.edu.sk
WWW stránkawww.gymlipany.edu.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobilE-mail
Riaditeľka školy do 31. 07. 2020PhDr. Viera Urdová051 48927920907 920 307skola@gymlipany.edu.skriaditel@gym-lipany.vucpo.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy do 31. 07. 2020Ing. Eva Lazoríková051 4572285 lazorikova@gmail.com 
Riaditeľka školy od 01. 08. 2020Ing. Eva Lazoríková051 4572 2850907 920 307lazorikova@gmail.comriaditel@gym-lipany.vucpo.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy od 01. 08. 2020Mgr. Soňa Šuhajová051 45725 285 sonasabolova@yahoo.com 

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany na svojich zasadaniach prerokovala koncepčné materiály školy: inovovaný školský vzdelávací program, rozširujúce predmety, plán výkonov na školský rok 2020/2021, plán práce školy na šk. rok 2019/2020, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2018/2019, správu o hospodárení za rok 2019, kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021, rozpočet na rok 2020 a iné dôležité materiály. Riaditeľka školy predkladala rade školy aj správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 1. a 2. polrok a správu o maturitných aj prijímacích skúškach, o projektoch školy a rôznych podujatiach školy.

V závere školského roka 2018/2019 ukončili svoju činnosť v Rade školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany 1 zástupca rodičov (Ing. Pavol Hrivňák) a jeden zástupca žiakov (Jana Dudášová). Preto na základe výzvy predsedu PSK sa doplňujúce voľby do rady školy v týchto kategóriách konali 30. septembra 2019. Za kategóriu žiakov bol zvolený Adam Mochňák a za kategóriu rodičov JUDr. Katarína Ďzačovská.

25. februára 2020 riaditeľka školy oznámila Úradu PSK, že 14. mája 2020 končí svoje funkčné obdobie Rada školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany. Dňa 16. marca dal predseda Prešovského samosprávneho kraja podľa § 25 ods (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 1 ods. (3) vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení výzvu na voľby členov Rady školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany, a to v termíne do 17. apríla 2020. V súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie škola dostala oznámenie o zmene textu výzvy členov rady školy zo dňa 26. 3. 2020, kde sa mní znenie textu: "Voľby členov rady školy v termíne do 17. apríla 2020, resp. podľa vývoja epidemiologickej situácie a rozhodnutia hlavného hyggienika i záverov Ústredného krízového štábu v súvislosti s respiračným ochorením spôsobeným koronavírusom CIVID-19 zabzpečí riaditeľka školy, ktorá vymenuje volebnú komisiu a určí miesto, termín a čas konania volieb pre jewdnotlivé skupiny volených zástupcov."

§ 39hd zákona 93/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony stanovil, že ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Preto sa voľby do rady školy neuskutočnili a temín sa presúva do nového školského roka.

V priebehu šk. roka sa uskutočnili 4 zasadania rady školy.

 Titl., priezvisko, menoKontaktE-mail
predseda, zástupca rodičovAntónia Kožušková0907 290 560tkozuskova@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Monika Pribulová0918 706 190monika.pribulova@gmail.com
 Ing. Tatiana Diničová0903 287 334dinicova.t@gmail.com
ostatní zamestnanciMária Čubová0908 366 162cubka12@gmail.com
zástupcovia rodičovJUDr. Katarína Džačovská  
 Ing. Dušan Gold0908 312 031dugold@gmail.com
zástupca žiakovAdam Mochňák  
zástupca zriaďovateľaJozef Kanuščák0908 251 007jozef.kanuscak@gmail.com
 Ing. Vladimír Jánošík0908 893 884primator@lipany.sk
 Mgr. Beáta Hovancová0915 301 590beattricekokavcova@gmail.com
 Ing. Eduard Vokál0905 928 279eduard.vokal@gmail.com

Poradné orgány školy

Rada rodičov pri Gymnáziu, Komenského 13 spolupracovala s vedením školy pri organizovaní rôznych akcií a podujatí školy, napr. Deň otvorených dverí, katarínsky ples. Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany sa podieľali aj na spolufinancovaní súťaží žiakov, lyžiarskeho a plaveckého výcviku. Predsedníčkou rady rodičov bola Stanislava Urdová (rodič za triedu tercia). Podpredsedníčkou rady rodičov bola p. Antónia Kožušková (sexta), hospodárkou Mgr. Martina Slaninová (II. B). Ďalšími členmi rady rodičov boli zástupcovia jednotlivých tried: Mgr. Miriam Reištetterová (príma), PaedDr. Ľudmila Pčolková (sekunda), Katarína Vysocká (kvarta), Pavol Dinis (kvinta), Mgr. Anna Šašalová (septima), Mgr. Andrea Petríková (oktáva), Mgr. Sylvia Andrašková (I. A), Mgr. Martina Drobňáková, PhD. (I. B), Mgr. Renáta Jendreková (II.A), Mgr. Martina Slaninová (I. B), Mgr. Ľubica Matijová (III. A), Darina Josipčuková (III. B), Mgr. Martin Cuprák (IV. A), Mgr. Marcel Černický (IV. B).

Celoškolské plenárne zasadnutie rodičovského združenia sa konalo 30. septembra 2019, triedne schôdze rodičovského združenia sa konali: 30. 09. 2019, 13. 01. 2020.

Gremiálna rada riaditeľky školy priebežne podľa potreby na svojich zasadnutiach riešila aktuálne otázky v škole, pripravovala a prehodnocovala personálne obsadenie v škole, hodnotenie pedagogických zamestnancov, pripravovala pracovné porady a zasadnutia pedagogických rád, organizáciu prijímacích a maturitných skúšok. Zaoberala sa aj hodnotením školy z hľadiska ekonomicko-hospodárskeho, pripravovala plán nevyhnutných opráv a úprav v obidvoch budovách školy, zaoberala sa plánom nákupu učebných pomôcok, hodnotila implementáciu školského vzdelávacieho programu. Stálymi členmi GR boli: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, výchovná poradkyňa, vedúca školskej jedálne a hospodárka školy. Podľa aktuálnej situácie a potrieb boli na zasadnutia GR pozývaní aj vedúci predmetových komisií, triedni učitelia a mzdová účtovníčka.

Žiacka školská rada spolupracovala s vedením školy pri organizovaní rôznych podujatí v škole: privítanie prvákov - imatrikulácia, tvorba školského poriadku, úprava okolia školy, ako aj ďalších podujatí školy. 24. septembra 2019 sa konali voľby do žiackej školskej rady. Z celkového počtu 355 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 269 voličov, vo voľbách kandidovalo 37 žiakov. Do žiackej školskej rady boli zvolení: Adam Mochňák (sexta), Šimon Adamčík (septima), Ema Haladejová (III. B), Oliver Čuba (septima), Sabína Goliašová (III. B), Laura Hnátová (septima), Barbora Jadvišová (II. A), Jozef Kušnír (IV. A), Monika Angelovičová (oktáva), Juraj Iľko (II. B), Timotej Sobota (IV. B). Ustanovujúce zasadnutie žiackej školskej rady sa konalo 11. 10. 2019. Predsedom žiackej školskej rady sa stal Adam Mochňák, podpredsedom Juraj Iľko, kultúrnym referentom sa stala Ema Haladejová, športovým referentom sa stal Šimon Adamčík.

V priebehu školského roka žiacka rada realizovala tieto podujatia:

- 29.10. 2019: imatrikulácia - privítanie prvákov a primánov;

- 6. 12. 2019: Mikuláš v škole a mikulášske fotenie;

- 19. - 20. 12. 2019: predvianočný volejbalový turnaj;

- 30. 1. 2020: predstavenie aktivít žiackej rady v rámci Dňa otvorených dverí;

- 6. 2. 2020: simulované parlamentné voľby;

- 13. 2. 2020: Valentínska pošta - doručovanie pozdravov a ruží žiakom aj zamestnancom školy;

Ostatné plánované a tradičné podujatia, ktoré organizuje žiacka školská rada, sa neuskutočniloi vzhľadom k tomu, že boli prijaté opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, medzi ktoré patrilo aj zatvorenie škôl od 16. marca 2020.

Koordinátorom aktivít žiackej rady bol Mgr. Ľuboš Laš.

Predmetové komisie ako metodické a poradné orgány riaditeľky školy odborne aj metodicky organizovali vyučovanie jednotlivých predmetov príslušných predmetových komisií. V škole bolo zriadených 8 predmetových komisií, ktoré sa vo svojej činnosti riadili plánom činnosti, ich súčasťou boli aj plány jednotlivých podujatí v rámci PK či vzájomná hospitačná činnosť, ako aj činnosť záujmových krúžkov, ktoré viedli členovia predmetových komisií. Členovia jednotlivých komisií mali rozdelené úlohy na základe internej dohody, za realizáciu ktorých boli aj zodpovední. Predmetové komisie a ich zloženie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
PK SJLMgr. Dušan Kazimír, PhD.SJLMgr. Mária Genčúrová, Mgr. Viera Kruľáková, od júna 2020 Mgr. Mária Radačovská, Mgr. Alena Slebodníková, PhDr. Viera Urdová.
PK ANJMgr. Soňa TobiašováANJMgr. Beáta Ďurechová, PaedDr. Jana Hozová, Mgr. Martin Jusko, PaedDr. Lenka Murínová, Mgr. Soňa Šuhajová. Mgr. Beáta Vargovčíková
PK 2. cudzieho jazyka (RUJ, NEJ, SJA)Mgr. Ľubica TomkováNEJ, RUJ, SJAPaedDr. Jana Hozová, Mgr. Dušan Kazimír, PhD., PhDr. Vlasta Kučinová, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Alena Slebodníková, Mgr. Soňa Tobiašová
PK MAT, FYZ, INFMgr. Eva KazimírováMAT, FYZ, INF, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu Ing. Tatiana Diničová, Ing. Gabriela Lazoríková, Mgr. Marián Mišenčík, Mgr. Štefan Palušek, PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Jana Štieberová, Mgr. Soňa Šuhajová, RNDr. Adriana Trojanovičová, Mgr. Beáta Vargovčíková
PK spoločenskovedných predmetovPaedDr. Jozef SobotaDEJ, GEG, OBN, NBV, ETV, REV Mgr. Lukáš Durkaj, Mgr. Beáta Ďurechová, Mgr. Dušan Harvilik, PaedDr. Jana Hozová, Mgr. Dušan Kazimír, PhD., Mgr. Viera Kruľáková, PhDr. Vlasta Kučinová, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Jana Štieberová, Mgr. Soňa Tobiašová, Mgr. Peter Tremko, Mgr. Miroslav Višňovský, do 31. 10. 2019: Mgr. Mária Genčúrová, PaedDr. Lenka Murínová, Mgr. Beáta Vargovčíková
PK BIO, CHE Ing. Petronela VavrekováBIO, CHE, EKO, PPS, VMRMgr. Silvia Hozová, Ing. Eva Lazoríková, Ing. Gabriela Lazoríková, PaedDr. Zuzana Heredošová - 1. polrok, PaedDr. Jana Hozová - 2. polrok, Bc. Tamara Lukáčová od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020, Mgr. Veronika Porembová od 1. 2. 2020 do 15. 5. 2020.
PK TŠVMgr. Miroslav VišňovskýTŠVMgr. Silvia Hozová, Mgr. Martin Jusko, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Marián Mišenčík, Mgr. Štefan Palušek
PK umeleckých predmetovPaedDr. Lenka MurínováUKL, VYV, HUVMgr. Beáta Ďurechová, Mgr. Eva Kazimírová, PhDr. Vlasta Kučinová, RNDr. Adriana Trojanovičová, Ing. Eva Lazoríková - 1. polrok

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 355

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma18 
Sekunda19 
Tercia26 
Kvarta19 
Kvinta20 
Sexta23 
Septima25 
Oktáva0 
I.A21 
I.B19 
II.A22 
II.B20 
III.A30 
III.B30 
IV.A21 
IV.B23 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Prijímacie skúšky do 1. ročníka a prímy na šk. rok 2019/2020

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom a do 1. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom boli schválené na zasadnutí pedagogickej rady, boli taktiež prerokované s radou školy a zverejnené na webovej stránke školy a na viditeľnom a pre verejnosť prístupnom mieste v budove školy. Plán výkonov na šk. rok 2019/2020 bol OŠ Úradu Prešovského samosprávneho kraja pre 7902 J gymnázium so štvorročným štúdiom 48 žiakov (2 triedy), pre 7902 J gymnázium s osemročným štúdiom stanovil Okresný úrad OŠ v Prešove počet žiakov 20 (1 trieda).

Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom: Na základe schválených kritérií tí žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 - 2019 so slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky úspešnosť 90% a viac, boli prijatí bez prijímacích skúšok. Žiaci, ktorí takúto úspešnosť nedosiahli, sa podrobili prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Okrem výsledkov prijímacej skúšky ďalšími kritériami boli výsledky Testovania 9 - 2019, dosiahnutý prospech počas štúdia na základnej škole a umiestnenie v predmetových a individuálnych súťažiach vyšších ako školské kolo. Spolu sa prihlásilo 80 žiakov, 42 žiakov na 1. termín, 38 žiakov na 2. termín prijímacích skúšok.

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom: 81

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 10

Zapísaných žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 3

Prijímacích skúšok sa v 1. termíne (13. mája 2019) zúčastnilo 33 uchádzačov, ktorí všetci úspešne vykonali prijímacie skúšky, 6 uchádzačov sa prijímacích skúšok nezúčastnilo. V 2. termíne (16. mája 2019) sa prijímacích skúšok zúčastnilo 29 z prihlásených 31 uchádzačov, spolu sa prijímacích skúšok zúčastnilo 62 žiakov, teda prijímacích skúšok sa nezúčastnilo 8 žiakov, 10 nerobili prijímacie skúšky, z nich sa 7 žiakov nezapísalo, 17 uchádzačov nebolo prijatých pre nedostatok miesta.

Na základe výsledkov prijímacích skúšok v oboch termínoch a po vykonaní zápisu do 30. mája 2019 v 1. kole bolo prijatých 48 žiakov, z nich sa zapísalo 39 žiakov, a to 3 bez prijímacích skúšok, 26 na základe výsledkov prijímacích skúšok a po autoremedúre 10 žiakov. Z dôvodu nenaplnenosti schváleného počtu žiakov riaditeľka školy vypísala ďalšie kolo prijímacích skúšok pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom na nenaplnený počet miest, a to 9. Prihlásila sa jedna uchádzačka, ktorá úspešne vykonala prijímacie skúšky a boli prijatá.

Počet zapísaných prvákov gymnázia so štvorročným štúdiom k 30.6.2019: 39

Skutočný počet žiakov 1. ročníka 4 G k 15.9.2019: 40

Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom prebiehalo v 1. kole 1. termíne, všetci uchádzači vykonali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky a žiaci boli prijatí v súlade s kritériami na základe výsledkov prijímacích skúšok. Kritériom na prijatie bola vyššia ako 30%-ná úspešnosť prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ďalšími kritériami boli výsledky v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach vo vyšších ako školských kolách súťaží.

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom: 18 žiakov

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 - všetci žiaci robili prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom sa konali len v 1. termíne 13. mája 2019, spolu sa prihlásilo 17 uchádzačov. Všetci uchádzači sa zúčastnili prijímacích skúšok, ktoré úspešne vykonali. V stanovenom termíne sa zapísalo sa všetkých 17 úspešných uchádzačov. Keďže plán výkonov na šk. rok 2019/2020 bol 20 žiakov, riaditeľka školy vypísala ďalšie kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest, a to na 3 miesta. Prihlásila sa jedna uchádzačka, ktorá úspešne vykonala prijímacie skúšky a bola zapísaná.

Počet zapísaných prvákov gymnázia s osemročným štúdiom k 30.6.2019 18

Skutočný počet žiakov 1. ročníka 8 G k 15.9.2019: 18

Spolu sa teda na gymnázium hlásilo 97 uchádzačov, prijatých bolo 76 žiakov a zapísaných k 30. 6. 2018 bolo 60 žiakov, k 15. 9. 2018 bol celkový počet žiakov 60 (41 4G+19 8G).

 Gym 8.ročGym 4.ročSpolu
Prihlásení - 1. kolo178097
Prijatí174865
Zapísaní k 30. 5. 2019173956
Prihlásení - 2. kolo111
Prijatí - 2. kolo113
Zapísaní k 30.06.2019183957
Skutočný počet žiakov 1. ročníka 15.9.2019: 184058

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIODEJEKLETVFYZGEGHUVCHEINFKAJKNJKNJ NPKSJ
Príma1,39 1,281,11  1,441  1,11    
Sekunda1,26 1,051,26  1,051,16  1,37    
Tercia1,15 11,12  1,151 1,191,35    
Kvarta1,42 1,211,16  1,531 1,321    
Kvinta1,1 1,251  1,31,15 1,251,05    
Sexta1,57 1,221,171 1,351,35 1,351,26    
Septima1,1211,121  11 1 1,04   
Oktáva1,32 1,641,33  11,5 1,511,32   
I.A1,38 1,671  1,051 1,621,14    
I.B1,37 1,161,05  1,581 1,631,11    
II.A1,41 1,3211 11,36 1,271,32    
II.B1,5 1,151,251 1,551,35 1,651,2    
III.A1,5311,571,27  1,41,4 1,53 1,47   
III.B1,411,231,13  1,631,17 1,37 1,37   
IV.A1,71 1,271  11,5 1,561,671,331  
IV.B2,19 1,251,5   2 1,511,762,5  

TriedaMATNABNEJOBNVCRPPSREVRUJSJLSprSJATHDTŠVTŠVdTŠVch
Príma1,39  1,22    1,51     
Sekunda1,37 1,51,05   1,231,371     
Tercia1,38 1,071    111,08    
Kvarta1,37 1,381,05   1,091,261     
Kvinta1,3 1,33    1,181,351     
Sexta1,26 1,081,131  1,091,571     
Septima1,08 1,071 1111,041     
Oktáva1,2 1,61,57   11,161     
I.A1,62 1,5    11,3311,22    
I.B1,53 1,16     1,421     
II.A1,41 1,6711  11,1411,25    
II.B1,7 1,671,11  1,21,6511,71    
III.A1,93 1,451,1 11,171,061,713    
III.B1,03 1,641,03 11 1,1711,68    
IV.A2,4 1,371,75   11,2911    
IV.B1,67 2,671,33    1,4311    

TriedaTHTHFUKLVMRVUMVYVKr
Príma       
Sekunda       
Tercia       
Kvarta       
Kvinta       
Sexta       
Septima       
Oktáva       
I.A       
I.B       
II.A       
II.B       
III.A       
III.B   1   
IV.A       
IV.B       

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma18151200000
Sekunda19153100000
Tercia26242000000
Kvarta19153100000
Kvinta20164000000
Sexta23183200000
Septima25250000000
Oktáva0144100000
I.A21155100000
I.B19171100000
II.A22192100000
II.B20163100000
III.A30198300000
III.B30235200000
IV.A0144300000
IV.B01111100000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma1892751,5092751,5000,00
Sekunda19112159,00112159,0000,00
Tercia26177268,15177268,1500,00
Kvarta19108256,95108256,9500,00
Kvinta20143771,85143771,8500,00
Sexta23183479,74183479,7400,00
Septima25202280,88202180,8410,04
Oktáva0125365,95125365,9500,00
I.A2180538,3380538,3300,00
I.B19105455,47105455,4700,00
II.A22161973,59161973,5900,00
II.B20120160,05120160,0500,00
III.A30220173,37220173,3700,00
III.B30252384,10252384,1000,00
IV.A0168280,10167779,8650,24
IV.B0181078,70181078,7000,00

Výsledky externých meraní

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu, školy boli zatvorené. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 2020, ktoré sa malo realizovať 1. apríla 2020, nekonalo.

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

Maturitná skúška 2020 sa v šk. roku 2019/2020 v zmysle nariadenia MŠVVaŠ konala administratívne.

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB261(21/40)    31237  1,6161
Biológia 34(6/28)    286   1,1834
Dejepis 12(5/7)    66   1,5012
Fyzika 7(2/5)    61   1,147
Geografia 10(7/3)    82   1,2010
Chémia 21(4/17)    1011   1,5221
Informatika 10(9/1)    91   1,1010
Matematika 13(10/3)    841  1,4613
Nemecký jazykB12(0/2)    2    1,002
Nemecký jazykB22(1/1)     11  2,502
Občianska náuka 17(1/16)    116   1,3517
Slovenský jazyk a literatúra 63(22/41)    35262  1,4863

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Praktická časť maturitnej skúšky sa na Gymnáziu, Komenského 13, Lipany v školskom roku 2019/2020 nekonala.

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnázium 
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnázium 
Kvarta7902 J gymnázium 
Kvinta7902 J gymnázium 
Sexta7902 J gymnázium 
Septima7902 J gymnázium 
Oktáva7902 J gymnázium 
I.A7902 5 gymnázium 
I.B7902 5 gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety sa v šk. roku 2019/2020 v škole nevyučovali.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny ponúkal školský vzdelávací program pre žiakov 2., 3, a 4. ročníka. V šk. roku 2018/2019 sme ponúkli žiakom maturitného ročníka predmety, ktoré si mohli zvoliť podľa svojej profesijnej orientácie a záujmu, resp. vzťahu k predmetu v časovej dotácii 16 hodín.

Pedagogická rada a rada školy prerokovala ponuku rozširujúcich predmetov v rámci disponibilných hodín podľa príslušného učebného plánu, ktorý bol schválený. Prehľad rozširujúcich predmetov v rámci disponibilných hodín v šk. roku 2018/2019 prináša nasledujúca tabuľka:

PredmetRočníkPočet žiakovPočet skupínPočet hodín v týždni
podnikanie v cestovnom ruchu2. ročník5531
ekológia2. ročník3121
konverzácia v ANJ3.ročník6262
aplikovaná ekonómia3.ročník2422
regionálna výchova3. ročník3112
prvá pomoc3. ročník1012
výchova k manželstvu a rodičovstvu3. ročník1012
konverzácia v ANJ4.r. + oktáva8374
matematika4.r. + oktáva3026
fyzika4.r. + oktáva816
chémia4.r. + oktáva2126
občianska náuka4.r. + oktáva4326
dejepis4.r. + oktáva1816
informatika4.r. + oktáva1126
biológia4. r. + oktáva2826
geografia4. r. + oktáva512

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V šk. roku 2018/2019 pracovalo na Gymnáziu, Komenského 13, Lipany spolu 45 zamestnancov (fyzický stav), z toho 1 na rodičovskej dovolenke, a to 32 pedagogických, a 13 nepedagogických zamestnancov, z toho v školskej jedálni pracovalo 5 zamestnancov. V tabuľke uvádzame počty zamestnancov zamestnaných na dobu neurčitú, na dobu určitú, zamestnaných na kratší pracovný čas, zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti a počet zamestnancov so ZPS. Ďalej uvádzame normatívny počet zamestnancov a skutočný prepočítaný stav zamestnancov k 30. 8. 2019.

Zamestnancina dobu neurčitúna dobu určitúSpoluZ toho znížený úväzoknormatívny početskutočný prepočítaný stav Z toho MD, resp. RD
pedagogickí zamestnanci 32032035,2931,01
pedagogický asistent0100 00
nepedagogickí zamestnanci 80809,388,00
zamestnanci školskej jedálne505055,00
Spolu45146049,67451
Z toho ZPS2120   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, spĺňajú tak kvalifikačné (odborné aj pedagogické) predpoklady, aby mohli vyučovať príslušný predmet.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03232
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ing. Tatiana Diničová - inovačné vzdelávanie: Cloudove riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese; inovačné vzdelávanie:Internet vecí;

PaedDr. Zuzana Heredošová - študijný pobyt na tému Creating our Eco-Schools v Helsinkách v rámci projektu Erazmus+: Moderní učitelia - moderná škola;

Mgr. Eva Kazimírová - inovačné vzdelávanie: Cloudove riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese;

Mgr. Dušan Kazimír, PhD. - študijný pobyt v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S,. Puškina v Moskve - Ruská federácia;

Ing. Gabriela Lazoríková - študijný pobyt na tému Creating our Eco-Schools v Helsinkách v rámci projektu Erazmus+: Moderní učitelia - moderná škola;

Mgr. Štefan Palušek - inovačné vzdelávanie: Programovanie mikroprocesorových systémov na strednej škole;

Mgr. Soňa Tobiašová - špecializačné vzdelávanie: Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie;

Mgr. Ľubica Tomková - - špecializačné vzdelávanie: Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie;

RNDr. Adriana Trojanovičová - inovačné vzdelávanie: Cloudove riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese;


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia00
2. atestácia00
prípravné atestačné pred I. atestáciou00
prípravné atestačné pred II. atestáciou00
adaptačné00
kontinuálne aktualizačné00
kontinuálne inovačné40
kontinuálne špecializačné02
doplňujúce pedagogické štúdium00
kvalifikačné štúdium00
študijný pobyt Erazmus+20
študujný pobyt - iné10
Spolu:72

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Meno žiakaTriedaNázov súťaže, miesto konaniaKoloUmiestneniePripravoval
Celoštátne kolá, majstrovstvá Slovenska:     
Juraj Iľko, Jakub FiličkoI. BRuské slovo - skupinový spevceloštátne kolo1. miestoPhDr. Vlasta Kučinová, PaedDr. Lenka Murínová
Sebastián LukáčII. BLiterárna súťaž Galérie Jána Kulichaceloštátne kolo1. miestoMgr. Dušan Kazimír, PhD.
Sebastián LukáčII. BCesty za poznaním minulosticeloštátne kolo1. miestoMgr. Dušan Kazimír
Sebastián PetríkseptimaSOČ, odbor č. 11 Informatikaceloštátne kolo1. miestoMgr. Štefan Palušek
Klára MarhevkovákvartaOlympiáda v ruskom jazykuceloštátne kolo2. miestoMgr. Dušan Kazimír, PhD.
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľdružstvo žiakovFloorbal SK ligaceloštátne kolo2. miestoMgr. Ľuboš Laš
Erik ĎuricaII. ASilná ruka stredoškolákov - pretláčanie rukouceloštátne kolo2. miestoMgr. Ľuboš Laš
Ľudmila LorincováII. BBeh do vrchumedzinárodné preteky2. miestoPaedDr. Jozef Sobota
Klára PacindovásekundaBeh do vrchumedzinárodné preteky2. miestoPaedDr. Jozef Sobota
Redakčná rada šk. časopisu VZLETmix žiakovŠtúrovo pero - Nadácia Slovenskej sporiteľneceloštátne kolo3. miestoMgr. Alena Slebodníková
Barbora Falatová, Lucia Slaninová, Pavol Angelovič, Jozef Kušnírdružstvo žiakovKľúč od pevnosti, Stará Ľubovňaceloštátne kolo3. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Matúš Tomko, Šimon TomkoterciaAstronomický korešpondenčný seminárceloštátne kolo4. miestoMgr. Marián Mišenčík
Aneta Borsuková, Erika Križalkovičová, Miroslava Želinská, Monika Angelovičová, Mariana Pribulová, Barbora Jadvišová, Soňa Jacková, Martina Slaninová, Natália Šmondrková, Ivana Hrabčáková, Juliana Kušnírová, Soňa Cifrová, Terézia Lukáčová, Martina Piskurová, Nikola Slimákovádružstvo žiakov Floorbal SK ligaceloštátne kolo4. miestoMgr. Ľuboš Laš
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľ družstvo žiakov SŠMajstrovstvá SR stredných škôl vo florbale - Trenčínmajstrovstvá SR5. miestoMgr. Ľuboš Laš
Dušan GoldIV. BČo vieš o hviezdachceloštátne kolo 6. miestoMgr. Marián Mišenčík
Klaudia BirčákováIII. ASilná ruka stredoškolákov - pretláčanie rukouceloštátne kolo7. miestoMgr. Ľuboš Laš
Richard GoldI. BČo vieš o hviezdachceloštátne kolo9. miestoMgr. Marián Mišenčík
      
Krajské kolá:     
Klára MarhevkovákvartaOlympiáda v ruskom jazykukrajské kolo1. miestoMgr. Dušan Kazimír, PhD.
Juraj Iľko, Jakub FiličkoI. BRuské slovo - skupinový spevkrajské kolo1. miestoPhDr. Vlasta Kučinová, PhDr. Vlasta Kučinová, PaedDr. Lenka Murínová
Šimon TomkoterciaČo vieš o hviezdachkrajské kolo1. miestoMgr. Marián Mišenčík
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľdružstvo žiakovFloorbal SK ligakrajské kolo1. miestoMgr. Ľuboš Laš
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľdružstvo žiakovFlorbal žiakov stredných škôlkrajské kolo1. miestoMgr. Ľuboš Laš
Timur AlexachinsekundaOlympiáda v anglickom jazyku krajské kolo2. miestoPaedDr. Lenka Murínová
Sebastián PetríkseptimaSOČ, odbor 11 Informatikakrajské kolo2. miestoMgr. Štefan Palušek
Matúš TomkoterciaČo vieš o hviezdachkrajské kolo2. miestoMgr. Marián Mišenčík
Richard GoldI. BČo vieš o hviezdachkrajské kolo3. miestoMgr. Marián Mišenčík
Martin CeperkosextaOlympiáda v ruskom jazykukrajské kolo3. miestoPhDr. Vlasta Kučinová
Mária KišeľovákvintaOlympiáda v anglickom jazykukrajské kolo4. miestoMgr. Beáta Vargovčíková
Soňa CifrováIII. ASOČ, odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo krajské kolo 4. miestoIng. Gabriela Lazoríková
Adrián Andraško, Miroslav Berdis, Marcel Černický, Denis Hoza, Edo Hurtuk, Jakub Filičko, Filip Luňák, Ondrej Majtner, Martin Filičko, Igor Sladkovský, Ľubomír Urda,Jjozef Kušnírdružstvo žiakovVolejbal žiakov SŠ krajské kolo5. miestoIng. Eva Lazoríková
Sebastián Petrík, Peter HovanecseptimaPalma Junior (kat. GURU) - programovaniekrajské kolo6. miestoIng. Tatiana Diničová
      
Okresné kolá:     
Trieda sekundasekundaDni s Táliouokresné kolo1. miestoPaedDr. Lenka Murínová
Timur AlexachinsekundaOlympiáda v anglickom jazykuokresné kolo1. miestoPaedDr. Lenka Murínová
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľdružstvo žiakovFlorbal žiakov stredných škôlokresné kolo1. miestoMgr. Ľuboš Laš, Mgr. Miroslav Višňovský
Šimon Adamčík, Matúš Miženko, Alexander Andraščík, Milan Grič, Jakub Grich, Martin Rabatin,Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Pavol Angelovič, Ondrej Majtner, Jozef Sirotňák, Filip Koľdružstvo žiakovFloorbal SK ligaokresné kolo1. miestoMgr. Ľuboš Laš, Mgr. Miroslav Višňovský
Aneta Borsuková, Erika Križalkovičová, Miroslava Želinská, Monika Angelovičová, Mariana Pribulová, Barbora Jadvišová, Soňa Jacková, Martina Slaninová, Natália Šmondrková, Ivana Hrabčáková, Juliana Kušnírová, Soňa Cifrová, Terézia Lukáčová, Martina Piskurová, Nikola Slimákovádružstvo žiačokFloorbal SK ligaokresné kolo1. miestoMgr. Ľuboš Laš
Adrián Andraško, Miroslav Berdis, Marcel Černický, Denis Hoza, Edo Hurtuk, Jakub Filičko, Filip Luňák, Ondrej Majtner, Martin Filičko, Igor Sladkovský, Ľubomír Urda, Jozef Kušnír družstvo žiakovVolejbal žiakov stredných škôlokresné kolo1. miestoIng. Eva Lazoríková
Nelly Krajčovičová, Soňa Jacková, Barbora Jadvišová, Tamara Duchová, Tamara Ďuricová, Michaela Jacková, Diana Kaperáková, Mária Piskurová, Simona Piskurová, Kristína Palčisková, Lucia Slaninová, Damiána Stolárikovádružstvo žiačokVolejbal žiačok stredných škôlokresné kolo1. miestoIng. Eva Lazoríková
Martin KovaľkvartaMatematická olympiádaokresné kolo2. miestoIng. Gabriela Lazoríková
Mária KišeľovákvintaOlympiáda v anglickm jazykuokresné kolo2. miestoMgr. Beáta Vargovčíková
Martin KovaľkvartaChemická olympiádaokresné kolo2. miestoPaedDr. Zuzana Heredošová
Soňa Cifrová, Ivana Hrabčáková, Ivana Černická, Tamara Duchová, Michaela Jacková, Patrícia Guľašová, Terézia Lukáčová, Monika Luňaková, Juliana Kušnírová, Adriána Petreková, Simona Piskurová, Mária Piskurová družstvo žiačokBasketbal žiačok stredných škôlokresné kolo2. miesto Mgr. Miroslav Višňovský
Pavol Angelovič, Alex Andraščík, Damián Filip, Martin Filičko, Tomáš Filip, Miroslav Hajzuš, Pavol Hanušovský, Jozef Kušnír, Nikolas Kriš, Ivan Kušlita, Mikuláš Lazorík, Ondrej Majtner, Juraj Tobiaš, Jakub Grich, Peter Tremkodružstvo žiakovFutbal žiakov stredných škôlokresné kolo2. miestoMgr. Marián Mišenčík, Mgr, Miroslav Višňovský
Peter Tremko, Pavol Angelovič, Damián Filip, Tomáš Filip, Miroslav Hajzuš, Pavol Hanušovský, Mikuláš Lazorík, Ivan Kušlita, Nikolas Kriš, Ondrej Majtner, Matúš Hendrichovskýdružstvo žiakovFutsal žiaci stredné školyokresné kolo2. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Pavol Angelovič, Gabriel Kormošdružstvo žiakovBadminton žiaci stredné školyokresné kolo2. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Andrea Hubová, Kristína Polomská družstvo žiačokBadminton žiačky stredné školyokresné kolo2. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Ema Pigová, Petra Drábová, Andrea Hubovádružstvo žiačokCezpoľný behokresné kolo2. miestoMgr. Ľuboš Laš
Alexandra Fedáková, Sofia Kovaľáková, Nikol Križalkovičová, Tamara Lašová, Karin Kušlitová, Klára Pacindová, Juliána Pavlinská, Janka Pčolková, Mária Polomská, Miriam Rozkošová, Katarína Tobiašová, Sára Urdovádružstvo žiačokVybíjaná žiačky základné školy (8G)okresné kolo3. miestoMgr. Silvia Hozová
Igor Sladkovský, Tomáš Telepák, Marcel Černický, Jozef Goliáš, Jozef Kušnír, Juraj Tobiaš, Mikuláš Maľcovský, Ľubomír Urda, Peter Kandráč, Ondrej Majtner, Timotej Sobota, Denis Hozadružstvo žiakov Basketbal žiaci stredné školyokresné kolo3. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Klaudia Birčáková, Ľudmila Cifrová, Tamara Duchová, Viktória Tutokyová družstvo žiačokStolný tenis žiačky stredné školyokresné kolo3. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Erik Ďurica, Martin Filičko, Milan Gričdružstvo žiakovCezpoľný behokresné kolo3. miestoMgr. Ľuboš Laš
Aneta Borsuková, Juliána Knutová, Lenka Kosťová, Erika Križalkovičová, Nikol Križalkovičová, Karin Kušlitová, Alžbeta Lafférsová, Tamara Lašová, Laura Piskurová, Lýdia Tobiašová, Sára Urdová družstvo žiačokFlorbal žiačky základné školy (8G) okresné kolo3. miestoMgr. Ľuboš Laš
Ema NagyovákvartaOlympiáda v slovenskom jazyku a literatúreokresné kolo3. miestoMgr. Mária Radačovská
      
Obvodové kolá: stredoškolské hry PSK     
Ivana Černická, Juliana Kušnírová, Tomáš Telepák, Ľubomír Urda, Peter Kandráčdružstvo žiakovStreetballobvodové kolo2. miestoMgr. Miroslav Višňovský
Adrián Andraško, Denis Hoza, Tamara Duchová, Damiána Stoláriková, Filip Luňák Minivolejbalobvodové kolo2. miestoMgr. Silvia Hozová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Jednou zo základných úloh našej školy pri zvyšovaní svojho imidžu je aj jej prezentácia na verejnosti a pestrá ponuka aktivít a podujatí. Aj v minulom školskom roku Gymnázium, Komenského 13, Lipany organizovalo rôzne podujatia a aktivity miestneho aj regionálneho charakteru. V tejto oblasti sme spolupracovali s mnohými partnermi a organizáciami v meste a regióne, organizovali sme aj sme sa zapájali do rôznych súťaží, absolvovali sme exkurzie, koncerty, divadelné predstavenia, prednášky a besedy.

Úspešné podujatia školy v šk. roku 2019/2020

- Memoriál Milana Gaľu - 6. septembra 2019 sa konal 5. ročník volejbalového turnaja, družstvo gymnázia obsadilo 3. miesto;

- Do školy na bicykli - 18. septembra 2019 členovia kolégia Zelenej školy zorganizovali podujatie v rámci Európskeho týždňa mobility;

- Deň nezábudiek - 3. októbra 2019 v spolupráci s Ligou za duševné zdravie členovia JA firmy Youth predajom symbolu duševného zdravia - nezábudky vyzbierali sumu 430.- €, ktoré venovali tejto organizácii, podujatie sa konalo pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia;

- Deň prírodovedcov - 4. októbra 2019 - podujatie bolo zrealizované ako exkurzia do kláštora a jaskyne v Jasove;

- Tvorivá dielňa v rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti - 16. októbra 2019 - zúčastnili sa jej septimáni a tretiaci;

- Mesiac úcty k starším - 21. októbra 2019 žiaci našej školy pripravili kultúrny program pre seniorov mesta v Mestskej galérii v Lipanoch;

- Ruská pieseň nad Dunajom - 26. - 27. októbra 2019 - žiaci našej školy reprezentovali školu na 9. ročníku medzinárodného festivalu Ruská pieseň v Trenčianskych Tepliciach a vystúpili aj na záverečnom galakoncerte;

- Deň finančnej gramotnosti - 29. októbra 2019 - absolvovali sextáni, septimáni, druháci a tretiaci;

- Privítací večierok - pre žiakov prímy a 1. ročníka sa uskutočnil 29. októbra 2019;

- Beseda s predsedom Prešovského samosprávneho kraja

- Deň Prešovského samosprávneho kraja sa konal v škole 12. novembra 2019 a zúčastnili sa ho poslanci Zastupiteľstva PSK Vladimír Jánošík a Jozef Kanuščák, jeho súčasťou bola aj prezentácia na tému Život mladých pred Novembrom a výstava predmetov symbolizujúcich obdobie pred Novembrom;

- Nežná 30 - galaprogram k výročiu Nežnej revolúcie - 14. novembra 2019 - sa konal na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, v programe účinkovali aj Mgr. Mária Genčúrová, učiteľka našej školy a Adam Mochňák, žiak sexty;

- Stužkové slávnosti - v minulom školskom roku boli tieto stužkové slávnosti: oktáva - 8. novembra 2019, IV. B - 22. novembra 2019, IV. A - 18. januára 2020;

- Volejbalový turnaj O pohár 17. novembra - sa konal 17. novembra a zúčastnili sa ho volejbalové tímy žiakov a učiteľov školy;

- Plavecký výcvik primánov a sekundánov sa uskutočnil v dňoch 18. - 22. novembra 2019 vo Vyšných Ružbachoch;

- Výjazdový odber krvi na škole - zrealizovali pracovníci Národnej transfúznej stanice v Prešove;

- Katarínsky ples - jeho 23. ročník sa konal 29. novembra 2019 v telocvični školy;

- Mikuláš - žiacka rada zorganizovala 6. decembra 2019 mikulášsky program s rozdávaním malých darčekov;

- Predvianočné posedenie zamestnancov školy - uskutočnilo sa v reštaurácii Biely kôň 16. decembra 2019;

- Predvianočný volejbalový turnaj žiakov a učiteľov zorganizovala žiacka rada 19. - 20. decembra 2019;

- Šiesty absolventský ples - 27. decembra 2019 - zorganizovala JA f irmas Youth v telocvični školy;

- Školenie zamestnancov školy v oblasti finančnej gramotnosti sa konalo 15. januára 2020;

- Lyžiarsky výcvik - pre žiakov tercie a kvinty sa uskutočnil 27. - 31. januára 2020 a pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnil 17. - 21. februára 2020 v lyžiarskom stredisku Vyšné Ružbachy;

- Deň otvorených dverí bolorganizovaný pre žiakov základných škôl z mesta a regiónu 30. januára 2020;

- Prehliadka ročníkových prác - 12. ročník prehliadky prác žiakov 3. ročníka a septimy sa uskutočnil 5. februára 2020;

- Simulované parlamentné voľby - zrealizovala žiacka školská rada 6. februára 2020;

- Burza informácií v Sabinove - sa 12. februára 2020, organizoval ju Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Sabinove pre žiakov základných škôl, prezentovali sa tam stredné školy a firmy;

- Valentínska pošta - posielanie valentínskej pošty a predaj ruží realizovala žiacka rada 13. februára 2020;

- 22. študentský valentínsky ples sa uskutočnil 14. februiára 2020, zúčastnilo sa ho okolo 140 žiakov;

- Fašiangové posedenie s rodičmi sa konalo 23,. februára 2020;

- Volejbalový turnaj žien - sa konal 7. marca 2020 - zúčastnili sa ho aj žiačky a učiteľky našej školy;

- Prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom sa nekonali prezenčne, len administratívne, pre záujemcov o štúdium v osemročnom vzdelávacom programe sa prijímacie skúšky konali prezenčne 15. júna 2020;

Účasť žiakov gymnázia na súťažiach v školskom roku 2019/2020:

Predmetové olympiády: biblická olympiáda, biologická olympiáda, dejepisná olympiáda, filozofická olympiáda, chemická olympiáda, matematická olympiáda, olympiáda ľudských práv, olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku, olympiáda v ruskom jazyku, olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, olympiáda v španielskom jazyku.

Jazykové a literárne súťaže: Bosákova škola (súťaž v písaní esejí), Cesty za poznaním minulosti, Hviezdoslavov Kubín, Literárna súťaž Galérie Jána Kulicha, Literárna súťaž ministerstva obrany, Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, Rozprávanie spod košatej lipy, Slovenčinársky milionár, Sofia, Súťaž stredoškolských časopisov škôl Prešovského samosprávneho kraja, Štúrovo pero,

Súťaže v cudzích jazykoch: Angličtinár roka, Ruské slovo, Ruský film, Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku.

Spoločenskovedné súťaže: Daj NATO!, Expert geniality šou, Mladý Európan, Mladý digitálny Európan,

Umelecké súťaže: Dni s Táliou, Slávik Slovenska.

Prírodovedné a matematické súťaže: Astronomický korešpondenčný seminár, Čo vieš o hviezdach, Fyzikálny korešpondenčný seminár, iBobor (informatická súťaž), iHra (tvorba počítačových hier), MAKS (matematický korešpondenčný seminár), MAMUT, Matematický klokan (medzinárodná matematická súťaž), Matik, Náboj Junior, Palma Junior (súťaž v programovaní organizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach), Pytagoriáda.

Šachové súťaže: Súťaž o pohár 17. novembra, Trojkráľový šachový turnaj, Šachový memoriál Jozefa Čecha.

Zdravotnícke a športové súťaže: zdravotnícka súťaž, basketbal, florbal, futbal, futsal, stolný tenis, streetball, volejbal, vybíjaná, beh na vrchol Minčola, cezpoľný beh, detský duatlon, Kľúč od pevnosti, Pentapolitana, pretláčanie rukou.

Stredoškolská odborná činnosť: školské kolo sa konalo v rámci prehliadky ročníkových prác 26. februára 2019, krajské kolo sa konalo v Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove 5. apríla 2019, celoštátne kolo v Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach 23. - 26. apríla 2019.

Dobrovoľníctvo: V rámci predmetu aplikovaná ekonómia a prvá pomoc sme spolupracovali so Spojenou školou v Lipanoch. Viackrát týždenne chodili naši žiaci v popoludňajších hodinách do školského klubu detí, kde sa nachádzajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Naši študenti podľa potreby pomáhali učiteľom pri rôznych aktivitách týchto žiakov a pri prechádzkach.

Exkurzie v školskom roku 2018/2019:

12. - 14. september 2018 - Praha, Karlštejn, Karlove Vary, Terezín - sextáni a druháci;

26. - 28. september 2018 - Krakov, Osvienčim, Wielička - septimáni a tretiaci;

28. september 2018 - Noc výskumníkov v Košiciach - sekunda, tercia, kvarta, kvinta, druháci;

12. október 2018 - Deň otvorených dverí Aqua Lipany - II. B, III. B;

16. november 2018 - Deň kresťanskej kultúry - Spišská Kapitula - II. A, II. B;

6. február 2019 - Roadshow Kam na vysokú školu - Prešov - maturanti.

1. marec 2019 - exkurzia Brezovica, Vyšný Slavkov - septima, III. A, III. B;

11. marec 2019 - exkurzia Muszyna, Powrožnik, Tylicz- septima, III. A, III. B;

13. - 15. marec 2019 - exkurzia Ostrava - Vítkovice - Wroclav - Dinoland opole - septima, III. A, III. B;

22. marec 2019 - Aerologické radiačné centrum SHMÚ Gánovce - sekunda, tercia;

22. marec 2019 - Brezovica - úpravňa vody, ľudové múzeum - I. A, I. B;;

21. máj 2019 - Hvezdáreň a planetárium v Prešove - kvinta, I. A, I. B;

7. - 8. jún 2019 - Viedeň - I. B;

14. jún 2019 - farma Kamenica - septima, III. A, III. B;

16. - 18. máj 2018 - exkurzia Chemosvit Svit, divadlo Aréna Bratislava, Mochovce, Atlantis Levice, Vinársky závod Mrva a Stanko v Trnave, Prírodovedné múzeum v Bartislve, Fakulta chemického a potravinárskeho priemyslu v Bratislave - septima, III. A, III. B;

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre žiakov v školskom roku 2019/2020:

20. máj 2019 - výchovný koncert Základnej umeleckej školy v Lipanoch;

11. jún 2019 - divadelné predstavenie Obchod na korze v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Prednášky a besedy v školskom roku 2019/2020:

4. november 2019 - beseda s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, prítomní boli aj vedúci OŠ PSK Ján Furman, riaditeľ Úradu PSK Bystrík Mucha, primátor mesta a poslanec PSK Vladimír Jánošík, besedy sa zúčastnuli tretiaci a septimáni;

23. október 2018 - Život v Lipanoch počas Československej republiky - Katarína Dulinová, kronikárka Lipian;

23. október 2018 - Činnosť a úlohy Zastupiteľstva Prešovského samopsrávneho kraja v rámci Dňa PSK - Vladimír Jánošík, Jozef Kanuščák - poslanci Z PSK;

15. november 2018 - Činnosť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky - Martin Klus, poslanec NR SR;

23. november 2018 - Tvorba spisovateľa - Jozef Banáš;

16. január 2019 - prezident a jeho právomoci - Eduard Chmelár;

13. marec 2019 - Ohrozenia dnešnej doby - Dušan Škurla - koordinátor aktivít na ochranu života Košickej arcidiecézy;

5. - 12. apríl 2019 - Anorexia ako mentálna porucha - Margita Kušnírová, Carolína Nováková;

11. apríl 2019 - Paneurópska univerzita, možnosti štúdia - Kristián Marušák;

19. jún 2019 - Nebezpečenstvo užívania drog - Mária a Marián Dubjakovci, Jan a Alfréd Matíkovci (OZ Cenacolo).

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Astronomický krúžok8 Mgr. Marián Mišenčík
Basketbalový krúžok11 Mgr. Miroslav Višňovský
Čitateľský krúžok13 Mgr. Mária Genčúrová
Florbal krúžok 19 Mgr. Ľuboš Laš
Futbalový krúžok19 Mgr. Ľuboš Laš
Klub anglickej konverzácie23 Mgr. Beáta Vargovčíková
Krúžok materinského jazyka17 Mgr. Viera Kruľáková
Mladý programátor a robotika8 Mgr. Štefan Palušek
Novinársky krúžok10 Mgr. Alena Slebodníková
Piatkový volejbal30 Ing. Eva Lazoríková
Po literárnych stopách14 Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
Stolný tenis13 Mgr. Martin Jusko
Studničky31 PaedDr. Jozef Sobota
SuperClass (ANJ + dram.)16 PaedDr. Lenka Murínová
Testovací krúžok ANJ34 Mgr. Soňa Šuhajová
Testovací krúžok MAT25 Mgr. Jana Štieberová
Turistický krúžok43 PaedDr. Jozef Sobota
Vital srdce8 Mgr. Silvia Hozová
Volejbal JUNIOR (P-Q)29 Mgr. Silvia Hozová
Volejbal MIX26 Ing. Eva Lazoríková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu medzi rodičmi a školou hodnotíme veľmi pozitívne v rôznych oblastiach, tak výchovno-vzdelávacej, ako aj v oblasti materiálno-technickej podpory školy a podpory aktivít, ktoré sa v škole realizovali. Veľmi pozitívne vnímame aj podporu rodičov pri spolufinancovaní projektov školy. Formálne sa spolupráca realizovala najmä prostredníctvom aktívov rodičovských združení. Raz v roku sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie (10. septembra 2019) a dvakrát v roku sa uskutočnili v jednotlivých triedach triedne rodičovské združenia (30. 9.2019, 13.1. 2020. Ďalej rodičia mohli využívať služby, ktoré ponúka elektronická žiacka knižka a elektronická triedna kniha, kde prostredníctvom internetu mohli priebežne sledovať prospech a dochádzku žiakov, čo ocenili najmä rodičia, ktorí pracujú mimo svojho bydliska a nemôžu sa zúčastňovať rodičovských združení a osobne sa zaujímať o výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka;

V neformálnej oblasti sme spolupracovali s rodičmi pri organizovaní rôznych podujatí v škole. K najvýznamnejším patrili tieto podujatia:

- Deň otvorených dverí;

- stužkové slávnost;

- elektronická žiacka knižka a komunikácia s rodičmi prostredníctvom internetu;

- podpora a spolufinancovanie projektov školy;

- rodičia sa podieľali na podpore materiálno-technického vybavenia školy;

- finančná podpora rodičovského združenia účasti žiakov na rôznych súťažiach a pri reprezentácii školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola je škola otvorená spolupráci, partnerstvu a vzájomnej pomoci, preto sme počas celého školského roka spolupracovali na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach s mnohými inštitúciami a organizáciami:

- so zriaďovateľom - Prešovským samosprávnym krajom, jeho jednotlivými odbormi, najmä s Odborom školstva Ú PSK a Odborom financií Ú PSK;

- s Regionálnym pracoviskom Metodicko-pedagogického centra v Prešove a v Košiciach;

- s projektovými partnermi - MŠVVaŠ SR, Iuventa, Nadácia Volkswagen, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Komunitná nadácia Modrá Torysa;

- s Mestským úradom v Lipanoch, s obecnými úradmi okolitých obcí;

- so strednými školami a základnými školami v meste a v regióne;

- s vysokými školami, ktoré v našej škole prezentujú svoje študijné programy, umožňovali sme vykonávanie pedagogickej praxe študentov vysokých škôl v našej škole;

- máme štatút Cvičnej školy Prešovskej univerzity a zmluvu o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici;

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove a Sabinove aj so špeciálnymi pedagógmi pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

- s políciou, prokuratúrou, Armádou SR;

- s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

- s NÚCEM-om v rôznych formách testovania;

- s Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií;

- s Asociáciou rusistov Slovenska;

- s Klubom slovenských turistov v Lipanoch a Stolnotenisovým klubom v Lipanoch;

- s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove;

- s Ligou proti rakovine;

- s Ligou za duševné zdravie;

- s Iuventou;

- s Junior Achievement Slovensko;

- s OZ Kamenná veža a Novum castrum - OZ na záchranu hradov Kamenica, resp. Hanigovce.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: PhDr. Viera Urdová, Ing. Eva Lazoríková

V Lipanoch, 20. septembra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria