PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Eva Lazoríková Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15 109
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Soňa Šuhajová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
Ing. Tatiana Diničová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 92
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Beáta Ďurechová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Genčúrová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 29
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Adaptačné vzdelávanie 0
PaedDr. Jana Hozová Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60 90
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Hozová Koordinátor prevencie 35 110
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Rozširujúce štúdium biológie 60
Mgr. Martin Jusko Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 23
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 57
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Eva Kazimírová Digitalizácia učebných materiálov 15 92
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
PhDr. Vlasta Kučinová Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Ľuboš Laš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Ing. Gabriela Lazoríková Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 135
Rozširujúce štúdium matematiky 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - multiplikátori 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Marián Mišenčík Digitalizácia učebných materiálov 15 45
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Lenka Murínová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 42
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Štefan Palušek Digitalizácia učebných materiálov 15 15
Mgr. Veronika Porembová Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15 45
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Adaptačné vzdelávanie 0
Mgr. Alena Slebodníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 45
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Jozef Sobota Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Rozširujúce štúdium geografie 60
Mgr. Jana Štieberová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 122
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vplyv fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedecekj gramotnosti (UPJŠ) 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Soňa Tobiašová Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66 96
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Tomková Digitalizácia učebných materiálov 15 41
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Propagácia nemeckého jazyka 11
RNDr. Adriana Trojanovičová Finančná gramotnosť 14 54
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Beáta Vargovčíková Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 42
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Petronela Vavreková Digitalizácia učebných materiálov 15 105
Rozširujúce štúdium biológie 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Miroslav Višňovský Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8 23
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Mária Vokálová Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60 75
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2022.0.1360 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria