PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Eva Lazoríková Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15 109
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Soňa Šuhajová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ing. Tatiana Diničová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 118
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 11
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Beáta Ďurechová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Genčúrová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 29
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Adaptačné vzdelávanie 0
PaedDr. Jana Hozová Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60 90
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Hozová Koordinátor prevencie 35 110
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Rozširujúce štúdium biológie 60
Mgr. Martin Jusko Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 23
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 83
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie v zahraničí/ seminár zvyšovania kvalifikácie pre učiteľov ruského jazyka SR 11
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Eva Kazimírová Digitalizácia učebných materiálov 15 107
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Mgr. Viera Kruľáková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
PhDr. Vlasta Kučinová Digitalizácia učebných materiálov 15 59
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Mgr. Ľuboš Laš Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 15
Ing. Gabriela Lazoríková Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 150
Rozširujúce štúdium matematiky 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - multiplikátori 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Marián Mišenčík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Lenka Murínová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 78
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Štefan Palušek Digitalizácia učebných materiálov 15 41
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Alena Slebodníková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Jozef Sobota Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 96
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozširujúce štúdium geografie 60
Nové trendy vo výučbe geografie 6
Mgr. Jana Štieberová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 122
Digitalizácia učebných materiálov 15
Vplyv fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedecekj gramotnosti (UPJŠ) 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Soňa Tobiašová Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66 131
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ľubica Tomková Digitalizácia učebných materiálov 15 56
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Propagácia nemeckého jazyka 11
RNDr. Adriana Trojanovičová Finančná gramotnosť 14 69
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Beáta Vargovčíková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 103
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Ing. Petronela Vavreková Digitalizácia učebných materiálov 15 134
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Rozširujúce štúdium biológie 60
Príprava maturitných zadaní z biológie 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Miroslav Višňovský Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 46
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Vokálová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2021.0.1258 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.02.2021

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria