PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Viera Urdová Tvorba testov a možností ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25 66
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Eva Lazoríková Digitalizácia učebných materiálov 15 74
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Tatiana Diničová Digitalizácia učebných materiálov 15 118
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 11
Mgr. Beáta Ďurechová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 45
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Heredošová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 105
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Jana Hozová Digitalizácia učebných materiálov 15 90
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60
Mgr. Silvia Hozová Koordinátor prevencie 35 149
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Ochrana života a zdravia 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozširujúce štúdium biológie 60
Mgr. Martin Jusko Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 48
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Vzdelávanie v zahraničí/ seminár zvyšovania kvalifikácie pre učiteľov ruského jazyka SR 11
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Vzdelávanie v zahraničí /Kurz pre stredoškoslkých učiteľov/ Wales 7
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Eva Kazimírová Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 0 107
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Viera Kerpčárová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Digitalizácia učebných materiálov 15
Adaptačné vzdelávanie 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Kruľáková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 60
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PhDr. Vlasta Kučinová Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15 74
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Ľuboš Laš Cvičný pedagogický zamestnanec 35 50
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Lazoríková Rozširujúce štúdium matematiky 60 150
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - multiplikátori 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Marián Mišenčík Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Lenka Murínová Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií. metodických združení a štúdijných odborov 35 128
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Realizácia polyesterických integratívnych projektov na základných a stredných školách 15
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Štefan Palušek Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11 62
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Monika Pribulová Digitalizácia učebných materiálov 15 69
Koordinátor drogovej prevencie 39
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Radačovská Práca v školskej knižnici 8 48
Tvorba testov v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Alena Slebodníková Digitalizácia učebných materiálov 15 82
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Jozef Sobota Rozširujúce štúdium geografie 60 96
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Nové trendy vo výučbe geografie 6
Mgr. Jana Štieberová Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16 97
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Soňa Šuhajová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 77
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Aplikovaná ekonómia 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Tobiašová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 131
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66
Mgr. Ľubica Tomková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 56
Propagácia nemeckého jazyka 11
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
RNDr. Adriana Trojanovičová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 88
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov na základných a stredných ... 11
Finančná gramotnosť 14
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 8
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Beáta Vargovčíková Podnikanie v cestovnom ruchu 25 103
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ing. Petronela Vavreková Digitalizácia učebných materiálov 15 142
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Príprava maturitných zadaní z biológie 8
Rozširujúce štúdium biológie 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Mgr. Miroslav Višňovský Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 46
Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Mária Vokálová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 125
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria