PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Viera Urdová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 91
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a možností ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Ing. Eva Lazoríková Digitalizácia učebných materiálov 15 59
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Tatiana Diničová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 102
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Beáta Ďurechová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 45
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Zuzana Heredošová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 90
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
PaedDr. Jana Hozová Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60 75
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Hozová Rozširujúce štúdium biológie 60 157
Ochrana života a zdravia 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Koordinátor prevencie 35
Mgr. Martin Jusko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 62
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 75
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie v zahraničí/ seminár zvyšovania kvalifikácie pre učiteľov ruského jazyka SR 11
Vzdelávanie v zahraničí /Kurz pre stredoškoslkých učiteľov/ Wales 7
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Eva Kazimírová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 92
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Kerpčárová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 45
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Adaptačné vzdelávanie 0
Mgr. Viera Kruľáková Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 83
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PhDr. Vlasta Kučinová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 88
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Mgr. Ľuboš Laš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 64
Cvičný pedagogický zamestnanec 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Ing. Gabriela Lazoríková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 120
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - multiplikátori 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozširujúce štúdium matematiky 60
Mgr. Marián Mišenčík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 59
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
PaedDr. Lenka Murínová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 136
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií. metodických združení a štúdijných odborov 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Realizácia polyesterických integratívnych projektov na základných a stredných školách 15
Tvorivé dotyky s umením 8
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Mgr. Štefan Palušek Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11 47
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Monika Pribulová Koordinátor drogovej prevencie 39 68
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Radačovská Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 62
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Práca v školskej knižnici 8
Tvorba testov v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Alena Slebodníková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 67
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Jozef Sobota Nové trendy vo výučbe geografie 6 96
Rozširujúce štúdium geografie 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Jana Štieberová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 67
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 0
Bádateľské aktivity vo fyzikálnom vzdelávaní 16
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Soňa Šuhajová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 91
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aplikovaná ekonómia 25
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Soňa Tobiašová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 131
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Ľubica Tomková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 41
Propagácia nemeckého jazyka 11
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
RNDr. Adriana Trojanovičová Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10 107
Finančná gramotnosť 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 8
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov na základných a stredných ... 11
Mgr. Beáta Vargovčíková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 91
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ing. Petronela Vavreková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 127
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Rozširujúce štúdium biológie 60
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Príprava maturitných zadaní z biológie 8
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Miroslav Višňovský Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 37
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Vokálová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 139
Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2018

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria