Aktuálne o Zelenej škole 2017/2018 Aktuálne o Zelenej škole 2016/2017 Aktuálne o Zelenej škole 2015 / 2016 Aktuálne v šk. roku 2014/2015 ZELENÁ ŠKOLA AUDIT ZELENEJ ŠKOLY AKČNÝ PLÁN PROJEKT Monitorovanie životného prostredia Prezentácia - Zelená škola u nás

Aktuálne o Zelenej škole 2017/2018

Nový ekokódex a hodnotiaca návšteva

Školský rok sa pomaly končí a ukončuje sa aj obdobie, v ktorom sme venujeme prirotnej téme VODA a v súvislosti s tým sme realizovali nasledujúce aktivity. Prvou je, že sme zhotovili nový ekokódex, umelecky spracovaný hodnotový zákonník našej Zelenej školy. Je na ňom zobrazených niekoľko našich aktivít v téme VODA, a to čistenie studničiek, pozorovanie suchého poldra v Lipanoch, rovesnícke vzdelávanie, využívanie vody (pitný režim, štítky k šetreniu vody), sáčkovanie čajov a príprava čajov z bylinkovej špirály. Prepája tiež naše snaženie a cítenie v slovách, ktoré na našom zobrazení občas tečú, inokedy meandrujú, prelievajú sa, vlievajú a kvapkajú. Slovami chceme vyjadriť naše hodnoty aj zámery. Ekokódex si môžete pozrieť vo fotoalbume.

Druhou aktivitou bola hodnotiaca návšteva, na ktorú v úlohe hodnotiteliek našej práce za dvojročné hodnotiace obdobie prišli Ing. Marta Hrešová (ŠOP SR) a Laura Martinková (konzultantka Zelenej školy). Rozhovor o našej činnosti sa niesol v otvorenom a priateľskom duchu a absolvovali ho nielen členovia kolégia s koordinátorkami, ale aj pani riaditeľka alebo náhodní spolužiaci na chodbách. Pomocou fotografií sme odprezentovali aktivity za predmetné obdobie a neskôr sme sa prešli priestormi školy. Hodnotiteľkám veľmi pekne ďakujeme za čas, rady a príjemnú spoločnosť.

 

Deň vody

Svetový deň vody sme si pripomenuli 22. 3. 2018 vo vestibule školy prostredníctvom plagátov a náučných posterov, ktoré zhotovili žiaci. Na prvom poschodí bola výstavka minerálnych vôd a geograficky zameraná nástenka o vodách. Vzácna tekutina - voda - je nad zlato, a preto si želáme, aby tu pre nás bola vždy čistá a bolo jej dostatok. Foto vo fotoalbume.

Ing. G. Lazoríková, PaedDr. Z. Heredošová

 

Exkurzia

V rámci exkurzie navštívili triedy I.A a I.B dňa 14. marca 2018 Čistiareň odpadových vôd v LipanochÚpravňu vody v Brezovici. Vďaka odborným a názorným výkladom na oboch miestach sme sa dozvedeli veľa nových informácii, ako napríklad objasnenie rozdielu medzi úpravňou vody a  čistiarňou vody či popísanie cesty vody od prameňa až k spotrebiteľovi a cesty vody od spotrebiteľa naspäť do vodných tokov. Zároveň sme si uvedomili, akými rôznymi technologickými postupmi musí voda prejsť, kým je vhodná na pitie resp. vypustenie do prírody po zásahu spotrebiteľa. Niektoré z nich sme aj prakticky videli, páčilo sa nám pranie pieskových filtrov a biologické čistenie pomocou baktérií v kaloch. Poďakovanie patrí Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá nám prehliadku týchto zariadení umožnila a zabezpečila sprievodcov, ktorí nám venovali čas. Foto vo fotoalbume.

Ing. G. Lazoríková, PaedDr. Z. Heredošová

 

Rovesnícke vzdelávanie Zelenej školy

Našou aktuálnou témou je téma VODA a už tradične sme sa rozhodli priblížiť žiakom a učiteľom našu aktuálnu tému formou rovesníckeho vzdelávania. Žiaci - členovia Kolégia Zelenej školy vytvorili 6 pracovných tímov. Každý tím si vzorne naštudoval tému, pripravil pomôcky, naplánoval druh a priebeh aktivity. Tímové skupiny svoje pripravené aktivity realizovali 13.3.2018 pre žiakov tried: I.A, I.B, II.A, II.B, P, S, T, K, Q, Sx.

Aktivity boli pripravené rôznou formou, a to: prezentácia, ochutnávka minerálnych vôd, riešenie problémových úloh, kvíz, praktická realizácia čistenia a prípravy vody v prírode, opis slov, modelové aktivity, vedomostná súťaž, pracovné listy. Jednotlivé tímy svojimi aktivitami riešili so žiakmi nasledujúce čiastkové témy týkajúce sa vody: minerálne vody, pitný režim, znečisťovanie vody, príprava a čistenie vody v prírode, model plies, vodný milionár. Každá spomenutá aktivita trvala 25 minút a na jednotlivých stanovištiach sa tak okrem maturantov a tretiakov zúčastnili žiaci celej školy. Po ukončení aktivít nám absolventi rovesníckeho vzdelávania písomnou formou vyjadrili názory na prezentované a uskutočnené aktivity a napísali, čo nové sa v súvislosti s témou voda naučili.

Veríme, že sme týmto vzdelávaním vtiahli účastníkov do deja a prispeli nielen k širším odborným vedomostiam, ale aj k lepšiemu uvedomeniu si potreby šetriť vodou a neznečisťovať ju. Foto vo fotoalbume.

Realizačný tím rovesníckeho vzdelávania Zelenej školy Gymnázia v Lipanoch

 

Sledovanie činnosti suchého poldra II (v zime)

Vo štvrtok 25. januára 2018 sme opäť absolvovali vychádzku na suchý polder (prvú návštevu sme realizovali koncom septembra). Bola to pešia túra 7 členiek kolégia Zelenej školy a koordinátoriek, teda taká "babská" akcia. Vychádzku nám spríjemnilo pekné zimné počasie a hlavne sneh. Na poldri sme si všimli, že oproti jeseni boli vyčistené nánosy bahna a konárov z mreže. Vody bolo v jednotlivých zberných nádržiach viac ako v jeseni. Nádrže boli čiastočne namrznuté a prikryté snehom a mali sme možnosť na nich vidieť aj stopy migrujúcich a domácich zvierat (toto miesto s obľubou využívajú miestni obyvatelia na prechádzky). Z troch miest poldra sme odobrali vzorky vody na chemickú analýzu, ktorú sme neskôr realizovali v chemickom laboratóriu. Biologickú analýzu sme vzhľadom na aktuálne podmienky nerobili. Premrznuté a ofúknuté vetrom sme sa vrátili domov a dohodli sme sa, že na jar sem znova prídeme. Vo fotoalbume sú zábery z našej vychádzky.

 

Kufor prekvapení

Inšpiráciu pre aktivitu Kufor prekvapení sme dostali od našej bývalej konzultantky Ing. Paulíny Urdovej, ktorá podobný kufor spravuje (v rámci regionálnych seminárov vo Výmenníku Obrody v Košiciach). V tomto kufri sa nachádzajú rôzne UŽITOČNÉ predmety, ktoré môže ktokoľvek priniesť, pretože ich už nepotrebuje, ale stále sú pekné a použiteľné. Sú tam, aby si ich ktokoľvek zobral, ak ich POTREBUJE. Kufor tak predstavuje len prestupnú stanicu pre veci, ktoré v ňom sú. Veríme, že sa jeho obsah bude živo obmieňať a že veci z kufra príjemcu potešia a na druhej strane darcu poteší pocit, že nevyhodil veci, ktoré môžu poslúžiť.

Každý z Vás (učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci) môžu využiť niektorú zo spomínaných možností. Kufor prekvapení je zatiaľ umiestnený v chemickom laboratóriu. 

  

 

Príbeh našich bylinkových čajov

V októbri 2015 sme po zabezpečení materiálu (staré tehly, biologický odpad, kompost, zemina) a po zabezpečení odbornej pomoci (Ing. Paula Urdová, vtedy konzultantka Zelenej školy), položili základy a vybudovali na školskom dvore bylinkovú záhradku – špirálu, ktorá tvarom pripomína i písmeno G symbolizujúce naše gymko.

Nechali sme ju vtedy zazimovať a na jar 2016 sme do vybudovanej špirály zasadili bylinky (mäta, medovka, šalvia, materina dúška, levanduľa, tymián, bazalka, oregáno, petržlen). Bylinky počas jari a v lete pekne zakorenili a v auguste sme mohli zbierať prvú úrodu. V rámci Enviroprojektu 2016 (S.L.N.K.O.) sme vyrobili solárnu sušičku, v ktorej sme pozbierané bylinky usušili. Usušené sme ich zabalili (ako sypaný čaj) do svojpomocne vyrobených papierových vrecúšok (26 kusov) a sklenených pohárikov (6 kusov). Sypaný čaj bol zmesový (viac druhov čaju v jednom vrecúšku). Tieto sme ponúkli ako prezentáciu Zelenej školy počas vianočných trhov v meste.

V jari 2017 sme bylinky v špirále prihnojili, prevzdušnili sme pôdu a doplnili bylinky, ktoré cez zimu vymrzli (šalvia, levanduľa). Počas jari a leta sme priebežne podľa kvitnutia jednotlivých druhov bylinky zostrihávali a sušili v solárnej sušičke. Tentoraz sme ich balili najprv do jednorazových filtrovacích vrecúšok a následne do ručne vyrobených papierových vrecúšok po 3 ks. Takto sme pripravili 25 ks vrecúšok jednodruhového čaju (mätový, medovkový, bazový, šalviový) a využijeme ich ako prezentáciu Zelenej školy a školy pri príležitosti 60. výročia vzniku našej školy - Gymnázia v Lipanoch. 

Vo fotoalbume je príbeh našich bylinkových čajov stvárnený v obrazoch – fotografiách.

Zelená škola pri Gymnáziu v Lipanoch

 

Studnička

,,Ak piješ vodu, mysli na prameň.“
 (čínske príslovie)

Aj v maličkostiach sa rodia veľké veci. V tomto duchu a v snahe urobiť niečo pre seba a prírodu sme vo štvrtok 19. októbra 2017 pred obedom nasadli na autobus do Dubovice. Za dedinou, asi 20 minút peši smerom k lesu, sa nachádzala do dnešného dňa zanedbaná studnička. Toto miesto objavila žiačka našej školy a členka Kolégia Zelenej školy Patrícia Baňasová spolu s jej otcom. Deň vopred nám pripravili okolitý terén, studničku z jednej strany oplotili a zakopali rúrku na odvod vody. Následne sme motykami prekopali odtok vody a kameňmi vydláždili okolie studničky. Prácu spríjemňoval jemný zurkot jej čírej vody a krásne slnečné počasie. K studničke sa chceme vrátiť na jar, kedy plánujeme osadiť drevenú striešku a studničku pomenovať. Zvlášť ďakujeme Patrícii a jej ockovi, pánovi Miroslavovi Baňasovi za spoluprácu. Vo fotoalbume sú zábery z našej aktivity.

koordinátorky a 10 členiek Zelenej školy
Gymnázium Lipany

 

Sáčkovanie čajov

Usušené bylinky z našej bylinkovej špirály pri spracovávaní a balení 12. októbra 2017 prevoňali nielen naše ruky, ale aj celé chemické laboratórium.  Do prázdnych čajových vrecúšok sme balili mätu, medovku, šalviu, materinu dúšku a bazu. Pripravili sme takto 60 vrecúšok. Zhotovené zabalené čaje poslúžia ako prezentačný darček pri príležitosti 60. jubilea našej školy. Vo fotoalbume môžete vidieť žiačky kolégia Zelenej školy v akcii.

 

Sledovanie činnosti suchého poldra v Lipanoch

Posledný septembrový štvrtok 28.9.2017 popoludní sme realizovali vychádzku na severný koniec mesta Lipany k suchému poldru. Počasie bolo priaznivé, slnečné. Vychádzky sa zúčastnili členovia kolégia: žiaci, koordinátorky a zástupkyňa rodičov. Naším cieľom bolo oboznámiť sa s prostredím poldra (niektorí lokalitu a činnosť poldra vôbec nepoznali). Na uvedenom mieste sme sa dozvedeli, že je tu vybudovaný suchý polder a tri vodné plochy. Suchý polder reguluje rozliatie vody v presne vymedzenej časti územia, tiež zachytáva splaveniny, ktoré prináša veľký prúd vody. Tri jazerá slúžia ako spomaľovače toku vody. Táto sústava tak zabezpečuje regulovanie prietoku Lipianskeho potoka, ktorý preteká cez mesto a znižuje riziko záplav.

Okrem týchto informácii sme vykonali predbežný rozbor vody – v jazerách a tečúcej vode, a to biologický a chemický rozbor. V budúcnosti sa chceme na miesto vracať a sledovať množstvo a kvalitu vody počas roka a množstvo a kvalitu vody v závislosti od počasia.

Fotografie z vychádzky sú sprístupnené vo fotoalbume.

 

Kolégium Zelenej školy (šk. rok 2017/2018)

Riaditeľka školy: PhDr. Viera Urdová

Koordinátor Zelenej školy: Ing. Gabriela Lazoríková, PaedDr. Zuzana Heredošová

Zástupca pedagógov: Ing. Eva Lazoríková, PaedDr. Jozef Sobota

Zástupca rodičov: Ing. Petronela Vavreková

Zástupca nepedagogických zamestnancov: Vladimír Darák, Anna Miženková

Zástupcovia žiakov:

1. Monika Angelovičová (sexta)

2. Alena Džubáková (sexta) 

3. Vieroslava Girašková (sexta) 

4. Michaela Želinská (sexta)
                  

5. Klára Michaleková (tercia)

6. Darina Baricová (tercia)                

7. Klára Marchevková (tercia)                       

8. Veronika Mišenková (tercia)                      

9. Bianka Kuchariková  (tercia)                             

10. Ľudmila Cifrová (tercia)           

11. Viktória Futejová (I.A)

12. Natália Kapitančíková (I.B)

13. Alexandra Murcková (I.B)

14. Patrícia Baňasová (III.B)

15. Sarah Krehlíková (III.B)

16. Katarína Gernátová (III.B)

17. Oliver Pribol (III.B)

18. Martin Lukáč (III.B)

19. Michal Kaža (IV.B)

20. Dominik Pinčák (IV.B)

21. Jozef Mizerák (IV.B)

22. Oliver Daňko (IV.B)

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria