Aktuálne o Zelenej škole 2016/2017 Aktuálne o Zelenej škole 2015 / 2016 Aktuálne v šk. roku 2014/2015 ZELENÁ ŠKOLA AUDIT ZELENEJ ŠKOLY AKČNÝ PLÁN PROJEKT Monitorovanie životného prostredia Prezentácia - Zelená škola u nás

Aktuálne o Zelenej škole 2016/2017


Deň vody na škole (22. marec 2017)

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Svetový deň vody sa oslavuje počnúc rokom 1993, v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Naša škola si tento deň pripomína už niekoľko rokov. Členovia Kolégia Zelenej školy pri Gymnáziu v Lipanoch pripravili pre žiakov a učiteľov vo vestibule školy aj tento rok, presne 22. marca rôzne aktivity, týkajúce sa vody. Aktivity boli rôzne – hravé, názorné, edukačné, zábavné. V priebehu dopoludnia sa na pripravených aktivitách zúčastnila väčšina žiakov školy. Žiaci mohli formou súťaže (pitie vody cez slamku) oceniť jedinečnú chuť čistej vody z vodovodu, pripravenými pokusmi  overiť niektoré vlastnosti vody, riešením kvízových otázok sa dozvedieť niektoré zaujímavosti o vode, skladaním rozstrihaných viet vytvoriť súvislý a logický text o vode, opisovaním slov, týkajúcich sa vody, overiť vedomosti a postrehy. Počas celého dopoludnia žiačka školy vykonávala orientačnú  chemickú analýzu vzoriek vôd, ktoré priniesli učitelia a žiaci ( celkom stanovila chemický rozbor 12 vzoriek vody). Veríme, že týmito aktivitami prispejeme k zvýšeniu povedomia žiakov a verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vody na Zemi.

 

Vlajka Zelenej školy ostáva na škole

V závere školského roku 2015/2016 škola po úspešnom absolvovaní hodnotiacej návštevy konzultantov Zelenej školy obhájila titul, opätovne získala  medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy.

Platnosť medzinárodného certifikátu je 24 mesiacov od jeho udelenia. Škola ocenená vlajkou a certifikátom Zelená škola má právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy

Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší environmentálny vzdelávací program pre deti a mládež na svete. V roku 2003 získal uznanie Environmentálneho programu OSN (UNEP) ako model vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Záštitu nad programom má Ministerstvo životného prostredia SR. Na Slovensku program Zelená škola existuje od roku 2004. V šk. roku 2015/2016 bolo do neho zapojených 282 škôl (čo predstavuje asi 8% všetkých škôl na Slovensku). Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

Naša škola sa do programu zapája už siedmy rok. Program funguje na princípe participácie žiakov, ktorí sú súčasťou Kolégia Zelenej školy na škole. S pomocou žiakov, koordinátoriek, a samozrejme s pomocou vedenia školy sme sa  v rámci dvojročného certifikačného obdobia  snažili riešiť problémy na tému Zeleň a ochrana prírody. Uskutočnili sme rôzne aktivity : škola polievania kvetov, Deň vody, výstavba bylinkovej špirály, výsadba kvitnúcich kvetov a drevín v areáli školy, výsadba byliniek v bylinkovej špirále, vytvorenie náučno – relaxačného miesta na školskom dvore (sedenie z použitých drevených paliet, drevená ,,búdka“ s náučnými materiálmi o bylinkách a  ,,knižnicou“ vyradených kníh).

Slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka programu Zelená škola sa konalo 5. októbra 2016 v Bratislave (Dom kultúry, Zrkadlový háj). Pri tejto príležitosti zástupcovia školy (koordinátorka školy a žiaci Barbora Hnatová, Dominik Pinčák) prevzali udelený certifikát. Z udelenej ceny máme všetci radosť a máme radosť hlavne  z toho, že svojou činnosťou a aktivitami prispievame k zlepšeniu a  skrášleniu svojho okolia. Veríme, že náš príklad bude nasledovať čoraz viac ľudí z nášho okolia a tak naša škola bude  zelená nielen farbou zvonku, ale aj cítením zvnútra.  

Ing. Gabriela Lazoríková, koordinátorka Zelenej školy

 

O Zelenej  škole

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, kde si  členovia vyskúšajú spoluprácu. Naše kolégium  s pomocou učiteľov a rodičov rieši reálne potreby školy a okolia, čím pomáhame k pozitívnej zmene.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia.  Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a prostredia prostredníctvom spolupráce.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov:

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,

2. Environmentálny audit školy,

3. Akčný plán,

4. Monitoring a hodnotenie,

5. Pro-environmentálna výučba,

6.Informovanie a spolupráca,

7. Eko-kódex školy.

Náplňou programu je splnenie vyššie uvedených 7 krokov Zelenej školy. Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia. Naša škola sa do programu prvýkrát zapojila v školskom roku 2010/2011. Na škole pracuje v programe každý rok nové Kolégium Zelenej školy (priebežne sa v novom školskom roku dopĺňa stav : príchodom nových žiakov a odchodom absolventov). Členovia Kolégia Zelenej školy vypracovali audit k šiestim hlavným oblastiam. Počas svojho pôsobenia  na škole sme na základe výsledkov auditu  riešili problematiku  prioritných tém ako energia,odpad ,zeleň a ochrana životného prostredia, počas ktorých realizovali aj rôzne aktivity. Prvé dva roky sme sa zaoberali problematikou ODPADU. Okrem iných aktivít sme zakúpili  nové farebne odlíšteľné nádoby na triedenie odpadu (na papier, plasty) vďaka projektu nadácie Orange s názvom Neverending story. Za úspešne zrealizované aktivity k tejto téme škola získala vlajku a certifikát. Ďalšie dva roky certifikačního obdobia sme sa zaoberali problematikou témy ENERGIA. Členovia Kolégia v rámci tejto témy vytvorili množstvo štítkov, ktoré boli umiestnené na počítačoch a pri vypínačích s upozornením na šetrenie energiou. Úspešne sme zrealizovali rovesnícke vzdelávanie pre všetkých žiakov školy s názvom Deň o energii. Posledné dva roky sme sa venovali téme ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY. V rámci tejto témy sme vytvorili bylinkovú špirálu tvaru G,ktorá sa nachádza priamo na školskom dvore. Na dovršenie nášho diela sme si zase pomohli projektom, tentoraz Enviroprojektom (s názvom S.L.N.K.O.), v rámci ktorého škola získala solárnu sušičku, v ktorej sme usušili bylinky, ktoré sme vypestovali.  Aj za riešenie problémov energie, aj zelene a ochrany prírody škola získala certifikát a vlajku Zelenej školy. Doteraz teda škola získala a obhájila certifikát a vlajku Zelenej školy trikrát. V tomto školskom roku chceme realizovať aktivity k téme VODA.

Aj keď je program Zelenej školy postavený na participácii žiakov, predsa máme podporu a pomoc u vedenia školy, aj u našich vyučujúcich, ktorí nám výdatne pomáhajú.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Preto v budúcnosti privítame pomoc, rady a podporu ostatných spolužiakov našej školy. Príďte medzi nás!


 

Náučne aj relaxačne

Objavte a využívajte odteraz náučno – relaxačné miesto na školskom dvore našej školy. Miesto začalo vznikať v októbri 2015 výstavbou bylinkového ,,G-čka“, pokračovalo výsadbou liečivých byliniek, označením jednotlivých rastlín ceduľkami s číslami. Koncom septembra 2016 bolo k bylinkovému záhonu osadené sedenie z použitých paliet. Priestor je vhodný na výučbu (poznávanie druhov bylín a drevín), na relaxačné a priateľské posedenie (napr. pri bylinkovom čaji, knihe z neďaleko osadenej ,,knižnice“, ...). Uvedené miesto je výsledkom práce nadšených, veci oddaných a nápadmi sršiacich členov kolégia Zelenej školy pri Gymnáziu v Lipanoch.

 

Obnovenie štítkov k vodovodným kohútikom

Po piatich rokoch, kedy sme prvýkrát upozornili na šetrenie vodou v škole tým, že sme nalepili štítky ku vodovodným kohútikom, sme pristúpili k ich obnoveniu, nakoľko v škole prebehla  oprava a maľovanie stien. Žiaci, členovia Kolégia zelenej školy pripravili štítky, s novými heslami ( Dominik Pinčák z III.B), následne ich žiaci ponalepovali na príslušné miesta ( Martin Lukáč, Oliver Príbol, Patrícia Baňasová, Katarína Gernátová, Sarah Krehlíková z II.B). Veríme, že aspoň takto upozorníme a vyzveme spolužiakov a všetkých zamestnancov školy k šetreniu vodou.

 

Solárna sušička

Aj keď momentálne počasie nepraje (málo slnečných lúčov), vo štvrtok (22.10.2016) nám priviezol pán Róbert Gramata (lektor v neziskovej organizácii Eviana, n.o.) solárnu sušičku. Solárnu sušičku nám pán Gramata zhotovil na základe našich požiadaviek, vyplývajúcich z cieľov a úloh Enviroprojektu 2016. V rámci projektu okrem iných aktivít chceme v budúcnosti využívať zhotovené dielo na sušenie byliniek (z vlastnej bylinkovej špirály), sušenie ovocia a zeleniny. Veríme, že ešte túto jeseň prídu slnečné dni, kedy budeme môcť sušičku  vyskúšať a pochutnať si na zdravom sušenom ovocí.

 

Kolégium Zelenej školy ( šk. rok 2016/2017)

Riaditeľka školy : PhDr. Viera Urdová

Koordinátor Zelenej školy :  Ing.Gabriela Lazoríková, PaedDr.Jana Hozová

Zástupca pedagógov : Mgr. Jana Bodnárová, PaedDr. Jozef Sobota

Zástupca rodičov: Ing. Petronela Vavreková

Zástupca nepedagogických zamestnancov : Vladimír Darák, Anna Miženková

Zástupcovia žiakov :

1. Monika Angelovičová (kvinta)
2. Alena Džubáková (kvinta)   

3. Vieroslava Girašková (kvinta)   
4. Michaela Želinská (kvinta)
5. Nikodém Babjak (septima)
6. Barbora Hnátová (septima)                
7. Kristína Križalkovičová (septima)                       
8. Kristína Sedláková  (septima)                      
9. Lucia Tarasovičová  (septima)                             
10. Martin Ružbarský ( septima)           
11. Monika Marčišovská (IV.B)
12. Kamila Bujňáková (III.C)
13. Dominika Kucháriková (III.C)
14. Klaudia Robová (III.C)
15.Lenka Cupráková (III.C)
16. Dominik Pinčák (III.B)
17. Oliver Daňko (III.B)
18. Jozef Mizerák (III.B)
19. Michal Kaža (III.B)
20. Patrícia Baňasová (II.B)
21. Sarah Krehlíková (II.B)
22. Katarína gernátová (II.B)
23. Oliver Pribol (II.B)
24. Martin Lukáč (II.B)

 

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria