Deň otvorených dverí Schránka dôvery Prípravné kurzy Štúdium na VŠ - SR a ČR Štúdium na VŠ v zahraničí Rebríček úspešnosti stredných škôl Stredné školy v zahraničí Online videoknižnica povolaní Newsletter AKO NA VŠ Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra Rôzne

Informácie výchovného poradcu

Umiestnenie žiakov - absolventov na VŠ

Školský rok 2019/2020

Prehľad o umiestnení a prijatí žiakov - absolventov na VŠ

Trieda

Počet
žiakov

Na VŠ
sa hlásilo

Prijatí
na VŠ

% úspešnosti
prijatia na VŠ

ÚPSVaR Zamestnanie Iné
IV. A 21 21 20 96,00 1 0 -
IV. B 23 23 23 100,00 0 0 -
Oktáva 19 18 18 100,00 0 1 -
Spolu 63 62 61 99,00 1 1 -


Umiestnenie žiakov - absolventov gymnázia na jednotlivé fakulty

Štát Mesto Univerzita Fakulta Počet
prijatých
Spolu
SR Prešov Prešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied 2 20
      Fakulta zdravotníckych odborov 5
      Filozofická fakulta 7
      Pedagogická fakulta 4
      Fakulta manažmentu 2
  Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 8 22
      Prírodovedecká fakulta 3
      Právnická fakulta 1
    Technická univerzita Fakulta elektrotechniky a informatiky 6
      Fakulta výrobných technológií Prešov 1
      FBERG - geodézia a kataster 1
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Farmácia 2
  Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 1 2
      Fakulta zdravotníctva - fizioterapia 1
  Zvolen Technická univerzita Lesnícka fakulta 2 2
  Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta  3 3
  Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Fakulta záhradníctva 1 5
      Fakulta biotechnológie a potravinárstva 3
    Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 1
  Trnava Trnavská univerzita Pedagogická fakulta 1 3
    Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie 1
      Fakulta zdravotníckych vied - fizioterapia 1
  Bratislava Univerzita Komenského Právnická fakulta 1 3
    Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií 1
    Akadémia policajného zboru Bezpečnostná a právna ochrana osôb a majetku 1
ČR Brno Vyššia odborná škola umenia a designu Brno Odevný a textilný dizajn 1 1


Údaje zistené k 15. 09. 2020
Vypracovala: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Školský rok 2018/2019

Prehľad o umiestnení a prijatí žiakov - absolventov na VŠ

Trieda

Počet
žiakov

Na VŠ
sa hlásilo

Prijatí
na VŠ

% úspešnosti
prijatia na VŠ

ÚPSVaR Zamestnanie Iné
IV. A 31 31 29 93,54 - 2 -
IV. B 30 30 29 96,66 1 - -
Oktáva 22 21 19 90,47 3 - -
Spolu 83 82 77 93,90 4 2 -


Umiestnenie žiakov - absolventov gymnázia na jednotlivé fakulty

Štát Mesto Univerzita Fakulta Počet
prijatých
Spolu
SR Prešov Prešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied 3 15
      Fakulta zdravotníckych odborov 3
      Filozofická fakulta 4
      Fakulta športu 1
      Pedagogická fakulta 2
      Fakulta manažmentu 1
      Gréckokatolícka teologická fakulta 1
  Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 3 26
      Prírodovedecká fakulta 1
      Filozofická fakulta 3
      Fakulta verejnej správy 3
      Právnická fakulta 1
    Technická univerzita Ekonomická fakulta 3
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 5
      Stavebná fakulta 3
      Letecká fakulta 1
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Farmácia 2
      Veterinárne lekárstvo 1
  Liptovský Mikuláš Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika   2 2
  Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 1 1
  Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta  1 2
      Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1
  Žilina Žilinská univerzita Fakulta bezpečnostného inžinierstva 1 7
      Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 4
      Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 1
      Fakulta humanitných vied 1
  Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1 4
      Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1
    Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 1
      Pedagogická fakulta 1
  Trnava Trnavská univerzita Filizofická fakulta 1 2
      Pedagogická fakulta 1
  Bratislava Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 1 18
      Fakulta managementu 1
      Prírodovedecká fakulta 2
      Filozofická fakulta 3
    Slovenská technická univerzita Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 4
      Fakulta informatiky a informačných technológií 1
    Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 1
      Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 3
    Slovenská zdravotnícka univerzita Fakulta zdravotníctva so sídlom
v Banskej Bystrici
1
      Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 1


Údaje zistené k 30. 09. 2019
Vypracovala: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Školský rok 2017/2018

Prehľad o umiestnení a prijatí žiakov - absolventov na VŠ

Trieda

Počet
žiakov

Na VŠ
sa hlásilo

Prijatí
na VŠ

% úspešnosti
prijatia na VŠ

ÚPSVaR Zamestnanie Iné
IV. A 23 21 20 95,24 - 3 -
IV. B 18 17 15 88,24 1 2 -
IV. C 23 22 19 86,36 2 1 1
Oktáva 28 28 25 89,29 1 1 1
Spolu 92 88 79 89,77 4 7 2


Umiestnenie žiakov - absolventov gymnázia na jednotlivé fakulty

Štát Mesto Univerzita Fakulta Počet
prijatých
Spolu
SR Prešov Prešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied 5 17
      Fakulta zdravotníckych odborov 7
      Filozofická fakulta 4
      Fakulta športu 1
  Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 5 30
      Prírodovedecká fakulta 5
      Filozofická fakulta 3
    Technická univerzita Ekonomická fakulta 5
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 9
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Farmácia 3
  Liptovský Mikuláš Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika   2 2
  Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta 1 1
  Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta  2 3
      Fakulta prírodných vied 1
  Žilina Žilinská univerzita Fakulta bezpečnostného inžinierstva 1 1
  Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 3 3
  Bratislava Univerzita Komenského Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 2 18
      Fakulta managementu 1
      Prírodovedecká fakulta 1
      Pedagogická fakulta 1
      Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
2
    Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 1
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 5
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2
    Ekonomická univerzita Fakulta medzinárodných vzťahov 1
    Slovenská zdravotnícka univerzita Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici 1
ČR Praha České vysoké učení technické Fakulta jaderná a fyzikálne inženírska 1 2
    Univerzita Karlova Lekárska fakulta v Hradci Králové 1
  Brno Vysoké učení technické Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií  1 1
Rakúsko  Viedeň MODUL University Vienna Medzinárodný manažment 1 1


Údaje zistené k 28. 09. 2018
Vypracovala: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Školský rok 2016/2017

Prehľad o umiestnení a prijatí žiakov - absolventov na VŠ

Trieda

Počet
žiakov

Na VŠ
sa hlásilo

Prijatí
na VŠ

% úspešnosti
prijatia na VŠ

ÚPSVaR Zamestnanie
IV. A 30 30 28 94 1 1
IV. B 31 30 27 90 1 3
Spolu 61 60 55 92 2 4

 

Umiestnenie žiakov - absolventov gymnázia na jednotlivé fakulty

Štát Mesto Univerzita Fakulta Počet
prijatých
Spolu
SR Prešov Prešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied 2 8
      Fakulta zdravotníckych odborov 2
      Filozofická fakulta 3
      Fakulta športu 1
  Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 1 17
      Prírodovedecká fakulta 2
    Technická univerzita Ekonomická fakulta 1
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 8
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Farmácia 3
      Hygiena potravín 1
      Veterinárne lekárstvo 1
  Liptovský Mikuláš Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika   1 1
  Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta 1 1
  Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela Fakulta medziľudských vzťahov 1 1
  Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Fakulta zdravotníctva 2 2
  Nitra Univerzita Konštantína Filozofa Fakulta folkloristiky a etnológie 1 1
  Trnava Trnavská univerzita

Fakulta zdravotníctva
a sociálnej práce

3 3
  Bratislava Univerzita Komenského Farmaceutická fakulta 2 16
      Právnická fakulta 2
    Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 1
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 2
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 2
    Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta 2
      Fakulta medzinárodných vzťahov 2
      Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 2
    Akadémia policajného zboru   1
ČR Praha Vysoké učení technické Fakulta biomedicínskeho inžinierstva 1 5
    Vysoká škola chemicko-technologická 1
    Vysoká škola ekonomická v Prahe Fakulta medzinárodných vzťahov 1
      Fakulta managementu v Jindřichově Hradci 1
  Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci Lekárska fakulta 1


Údaje zistené ku 19. 10. 2017
Vypracovala: PhDr. Vlasta Kučinová

 

Školský rok 2015/2016

Prehľad o umiestnení a prijatí žiakov - absolventov na VŠ

Trieda

Počet
žiakov

Na VŠ
sa hlásilo

Prijatí
na VŠ

% úspešnosti
prijatia na VŠ

ÚPSVaR Zamestnanie
IV. A 31 31 30 96,77 1 0
IV. B 30 30 29 96,67 - 1
Oktáva 28 28 27 96,43 - 1
Spolu 89 89 86 96,63 1 2

 

Umiestnenie žiakov - absolventov gymnázia na jednotlivé fakulty

Štát Mesto Univerzita Fakulta Počet
prijatých
Spolu
SR Prešov Prešovská univerzita Fakulta humanitných a prírodných vied 9 29
      Fakulta zdravotníckych odborov 4
      Fakulta manažmentu 4
      Pedagogická fakulta 3
      Filozofická fakulta 5
      Fakulta športu 3
    Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia 1
  Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Lekárska fakulta 2 26
      Prírodovedecká fakulta 4
      Právnická fakulta 2
      Fakulta verejnej správy 1
      Filozofická fakulta 1
    Technická univerzita Strojnícka fakulta 4
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 8
      Stavebná fakulta 1
      Ekonomická fakulta 1
      Letecká fakulta 1
    Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie - Hygiena potravín 1
  Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela Filizofická fakulta 2 2
  Žilina Žilinská univerzita Fakulta bezpečnostného inžinierstva 4 4
  Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Fakulta biotechnológie a potravinárstva 1 2
    Univerzita Konštantína Filozofa Filozofická fakulta 1
  Trnava Trnavská univerzita Filozofická fakulta 3 4
      Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1
  Bratislava Univerzita Komenského Pedagogická fakulta 1 11
      Lekárska fakulta 1
    Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta 1
      Fakulta elektrotechniky a informatiky 1
      Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 3
    Ekonomická univerzita   4
ČR Praha Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 8
      Lekárska fakulta v Plzni 1
    Vysoká škola chemicko-technologická 2
  Ostrava Ostravská univerzita Lekárska fakulta 1
  Brno Vysoké učení technické   1
Dánsko Kodaň Aalborg University   1
Veľká Británia Bristol University of Bristol   1


Údaje zistené ku 4. 10. 2016
Vypracovala: PhDr. Vlasta Kučinová

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria