Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Biológia BIO
Cvičenia z biológie CVB
Cvičenia z biológie CVB NP
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z fyziky CVF NP
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z chémie CVC NP
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z informatiky INF NP
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z matematiky CVM NP
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Fyzika FYZ NP
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika INF2
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ NP
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ NP
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ NP
Konverzácia v španielskom jazyku KSJ
Literárny seminár LIS
Matematika MAT
Náboženská výchova NAB
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBV
Občianska náuka OBN
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Prvá pomoc PPS
Regionálna výchova REV
Ruský jazyk RJ
Ruský jazyk RUJ
Seminár z dejepisu SED
Seminár z dejepisu SED NP
Seminár z geografie SGR
Seminár z geografie SGR NP
Seminár z informatiky SEI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Spoločenskovedný seminár SPS NP
Správanie Spr
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná a športová výchova TŠVd
Telesná a športová výchova TŠVch
Telesná výchova TEVd
Telesná výchova TEVch
Triednická hodina TH
Umenie a kultúra UKL
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria