Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany
Adresa školyKomenského 13
Telefón051/4572285
E-mailskola@gymlipany.edu.sk
WWW stránkawww.gymlipany.edu.sk
ZriaďovateľPrešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefón Služ. mobilE-mail
RiaditeľPhDr. Viera Urdová0514892792 0907920307skola@gymlipany.edu.sk
ZRŠIng. Eva Lazoríková0514572285 0917841393lazorikova@gmail.com

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany na svojich zasadaniach prerokovala koncepčné materiály školy: školský vzdelávací program, inovovaný školský vzdelávací program; zmeny učebných plánov, voliteľné predmety, plán výkonov na školský rok 2017/2018, plán práce školy na šk. rok 2016/2017, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2015/2016, správu o hospodárení za rok 2016, kritériá na prijímacie skúšky na šk. rok 2017/2018, rozpočet na rok 2017 a iné dôležité materiály. Riaditeľka školy predkladala rade školy aj správy o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 1. a 2. polrok a správu o maturitných aj prijímacích skúškach, o projektoch školy a rôznych podujatiach školy. Taktiež sa rada školy podieľala na príprave a organizácii niektorých celoškolských podujatí.

V priebehu šk. roka sa uskutočnilo 5 zasadaní rady školy.

 Titl., priezvisko, menoKontaktE-mail
predseda, zástupca rodičovAntónia Kožušková0907 290 560tkozuskova@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Monika Pribulová0918706190monika.pribulova@gmail.com
 Ing. Tatiana Diničová0903287334dinicova.t@gmail.com
ostatní zamestnanciMária Čubová0908366162cubka12@gmail.com
zástupcovia rodičovIng. Pavol Hrivňák0905478419pavol.hrivnak@sanas.sk
 Ing. Dušan Gold0908 312 031dugold@gmail.com
zástupca žiakovJana Dudášová0911 827 704jana.dudasova@gmail.com
zástupca zriaďovateľaIng. Vladimír Jánošík0908893884primator@lipany.sk
 Ing. Eduard Vokál0905928279eduard.vokal@gmail.com
 PaedDr. Dušan Majerčák0905229241dusan.majercak@gmail.com
 JUDr. Mária Lukačíková051/7081141maria.lukacikova@vucpo.sk

Poradné orgány školy

Rada rodičov pri Gymnáziu, Komenského 13 spolupracovala s vedením školy pri organizovaní rôznych akcií a podujatí školy, napr. Deň otvorených dverí, Katarínsky ples, Deň ľudovej kultúry. Rada rodičov, resp. Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Komenského 13, Lipany sa podieľali aj na spolufinancovaní projektov školy a finančne podporovali rôzne súťaže žiakov, lyžiarsky a plavecký výcvik. Predsedníčkou rady rodičov bola p. Mária Daňková (II. B trieda), podpredsedníčka - PhDr. Dana Maťašová (tercia), hospodárka - Mgr. Mária Krišová (kvinta), revízorka - Monika Matijová (IV. A), členmi rady rodičov boli zástupcovia jednotlivých tried: Pavol Dinis (príma), Antónia Kožušková (sekunda), Andrea Petríková (kvarta), Dana Hajzušová (kvinta), Ing. Bernard Majtner (sexta), Bc. Peter Oslovič (oktáva), Anna Urdová (I. A), Ing. Dušan Gold (I. B), Ľubica Nehilová (II. A), Viera Harenčárová (II. C), Ľubica Semanová (III. A), Alena Berdisová, Mgr. Monika Kukučková (III. B), Mária Jacková (IV. B). Zasadnutia rady rodičov sa uskutočnili dvakrát v priebehu školského roka.

Gremiálna rada riaditeľky školy priebežne podľa potreby na svojich zasadnutiach riešila aktuálne otázky v škole, pripravovala a prehodnocovala personálne obsadenie v škole, hodnotenie pedagogických zamestnancov, pripravovala pracovné porady a zasadania pedagogických rád, organizáciu prijímacích a maturitných skúšok. Zaoberala sa aj hodnotením školy z hľadiska ekonomicko-hospodárskeho, pripravovala plán nevyhnutných opráv a úprav v obidvoch budovách školy, zaoberala sa plánom nákupu učebných pomôcok, hodnotila implementáciu školského vzdelávacieho programu. Stálymi členmi GR boli: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, výchovná poradkyňa, vedúca školskej jedálne a hospodárka školy. Podľa aktuálnej situácie a potrieb boli na zasadnutia GR pozývaní aj vedúci predmetových komisií, triedni učitelia a mzdová účtovníčka.

Žiacka školská rada spolupracovala s vedením školy pri organizovaní rôznych podujatí v škole: privítanie prvákov - imatrikulácia, úprava vnútorného poriadku školy, úprava okolia školy. V priebehu školského roka žiacka rada okrem realizovala tieto podujatia:

- 28. 10. 2015: imatrikulácia - privítanie prvákov a primánov;

- 4. 12. 2015: Mikuláš v škole a mikulášske fotenie;

- 21. 12. 2015: volejbalový turnaj Oldies;

- 13. 2. 2016: Valentínska pošta;

- 6. 5. 2016: Súboj tried - vedomostná a športová súťaž medzi triedami a iné.

Koordinátorom aktivít žiackej rady bol Mgr. Ľuboš Laš.

Predsedníčkou žiackej rady bola Jana Dudášová (kvinta), podpredsedníčka ...., zapisovateľ ...., Ostatní členovia žiackej rady: Jarmila Dinisová (príma), Frederik Gornek (sekunda), Laura Hnatová (tercia), Monika Angelovičová (kvarta), Matej Kožuško (sexta), Mária Kromková (I. A), Dominika Brincková (I. B), Ľudmila Hricíková (II. A), Dominik Pinčák (II. B), Viktor Kušnír (II. C), Dominika Kunáková (III. A), Eva Kazimírová (III. B), ....

Predmetové komisie ako metodické a poradné orgány riaditeľky školy odborne aj metodicky organizovali vyučovanie jednotlivých predmetov príslušných predmetových komisií. V škole bolo zriadených 8 predmetových komisií, ktoré sa vo svojej činnosti riadili plánom činnosti, ich súčasťou boli aj plány jednotlivých podujatí v rámci PK či vzájomná hospitačná činnosť, ako aj činnosť záujmových krúžkov, ktoré viedli členovia predmetových komisií. Členovia jednotlivých komisií mali rozdelené úlohy na základe internej dohody, za realizáciu ktorých boli aj zodpovední. Predmetové komisie a ich zloženie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovČlenovia
PK SJLMgr. Dušan Kazimír, PhD.SJLMgr. Mária Genčúrová, Mgr. Viera Kruľáková, Mgr. Mária Radačovská, Mgr. Alena Slebodníková, PhDr. Viera Urdová, Mgr. Mária Vokálová
PK ANJMgr. Soňa TobiašováANJMgr. Mária Genčúrová, Mgr. Beáta Ďurechová, PaedDr. Jana Hozová, Mgr. Martin Jusko, Mgr. Dušan Kazimír, PhD., Mgr. Viera Kerpčárová, PaedDr. Lenka Murínová, Mgr. Soňa Šuhajová. Mgr. Beáta Vargovčíková
PK CUJ (RUJ, NEJ, SJAMgr. Ľubica TomkováNEJ, RUJ, SJAMgr. Dušan Kazimír, PhD., PhDr. Vlasta Kučinová, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Alena Slebodníková . Mgr. Soňa Tobiašová
PK MAT, FYZ, INF a THDRNDr. Adriána TrojanovičováMAT, FYZ, INF, THDIng. Tatiana Dinočová, Mgr. Eva Kazimírová, Ing. Gabriela Lazoríková, Ing. Lenka Lukáčová (do 31. 1. 2017), Mgr. Marián Mišenčík, Mgr. Štefan Palušek, PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Beáta Vargovčíková (od 1. 1. 2017)
PK spoločenskovedných predmetovPaedDr. Jozef SobotaDEJ, OBN, GEG, APE, NBV, ETV, RGV, PPS Mgr. Beáta Ďurechová, PaedDr. Jana Hozová, Mgr. Martin Jusko, Mgr. Viera Kruľáková, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Monika Pribulová, Mgr. Mária Radačovská, PaedDr. Jozef Sobota, Mgr. Miroslav Višňovský, Mgr. Mária Vokálová, Mgr. Soňa Šuhajová, Mgr. Peter Tremko
PK BIO, CHE, EKO a PRP Ing. Petronela VavrekováBIO, CHE, EKO, PRPmgr. Jana Bodnárová, Mgr. Silvia Hozová, Ing. Eva Lazoríková, Ing. Gabriela Lazoríková
PK TVŠMgr. Miroslav VišňovskýTVŠMgr. Silvia Hozová, Mgr. Martin Jusko, Mgr. Ľuboš Laš, Mgr. Marián Mišenčík
PK výchovPaedDr. Lenka MurínováUKL, VYV, VUM, HUVMgr. Mária Genčúrová, Mgr. Alenka Slebodníková, Mgr. Soňa Tobiašová,

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 396

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma19 
Sekunda22 
Tercia27 
Kvarta26 
Kvinta21 
Sexta23 
Septima28 
I.A21 
I.B23 
II.A31 
II.B30 
III.A23 
III.B18 
III.C23 
IV.A30 
IV.B31 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Prijímacie skúšky do 1. ročníka a prímy na šk. rok 2015/2016

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka gymnázia so štvorročným vzdelávacím programom a do 1. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom boli schválené na zasadnutí pedagogickej rady, boli taktiež prerokované s radou školy a zverejnené na webovej stránke školy a na viditeľnom a pre verejnosť prístupnom mieste v budove školy. Plán výkonov na šk. rok 2015/2016 bol: dve triedy gymnázia so štvorročným štúdiom, spolu 60 žiakov, a jedna trieda gymnázia s osemročným štúdiom s počtom žiakov 27.

Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom: Na základe schválených kritérií tí žiaci, ktorí dosiahli v Testovaní 9 - 2015 zo slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky úspešnosť 90% a viac, boli prijatí bez prijímacích skúšok. Žiaci, ktorí takúto úspešnosť nedosiahli, sa podrobili prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Okrem výsledkov prijímacej skúšky, ďalšími kritériami boli výsledky Testovania 9 - 2015, dosiahnutý prospech počas štúdia na základnej škole a umiestnenie v predmetových a individuálnych súťažiach vyšších ako školské kolo.

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom: 83/z toho 58dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 8 /z toho 6 dievčat

Zapísaných žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 5/ z toho 3 dievčatá.

Prijímacích skúšok sa v 1. termíne (11. mája 2015) zúčastnilo 51 žiakov, v 2. termíne (14. mája 2015) 20 žiakov, teda prijímacích skúšok sa nezúčastnili 4 žiaci.

Na základe výsledkov prijímacích skúšok v oboch termínoch 1. kola bolo prijatých 60 žiakov, z nich sa zapísalo 57 žiakov. Z dôvodu nenaplnenosti schváleného počtu žiakov riaditeľka školy vypísala 2. kolo prijímacích skúšok pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom, prihlásil sa jeden uchádzač, ktorý úspešne vykonal prijímacie skúšky, bol prijatý a zapísaný.

Počet zapísaných prvákov gymnázia so štvorročným štúdiom k 30.6.2015: 58/z toho 39 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka 4 G k 15.9.2015: 61/z toho 40 dievčat (3 žiaci prestúpili z inej školy)

Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom prebiehalo v 1. kole, všetci uchádzači vykonali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky a žiaci boli prijatí v súlade s kritériami na základe výsledkov prijímacích skúšok. Kritériom na prijatie bola vyššia ako 30%-ná úspešnosť prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ďalšími kritériami boli výsledky v predmetových olympiádach a individuálnych súťažiach vo vyšších ako školských kolách súťaží.

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom: 23/ z toho 15 dievčat.

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0/ z toho 0 dievčat - všetci žiaci robili prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom sa konalo v dvoch kolách, do 1. kola sa prihlásilo 17 uchádzačov, Všetci uchádzači sa zúčastnili prijímacích skúšok. Keďže plán výkonov na šk. rok 2015/2016 bol 27 žiakov, riaditeľka školy vypísala 2. kolo prijímacích skúšok na 16. 6. 2015. Prihlásilo sa 6 uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky. Spolu sa do 1. a 2. kola PS prihlásilo 23 uchádzačov, ktorí boli úspešní v prijímacích skúškach a zapísali sa v stanovenom termíne.

Počet zapísaných prvákov gymnázia s osemročným štúdiom k 30.6.2015: 23/ z toho 15 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka 8 G k 15.9.2015: 23/ z toho 15 dievčat

Spolu sa teda na gymnázium hlásilo 106 uchádzačov, prijatých bolo 83 žiakov a zapísaných k 30. 6. 2015 bolo 81 žiakov, k 15. 9. 2015 bol celkový počet žiakov 84 (61 4G+23 8G), traja žiaci prestúpili do 1. ročníka z inej školy.

 Gym 8.ročGym 4.ročSpolu
Prihlásení2383106
Prijatí236083
Zapísaní k 30.06.2015235881
Skutočný počet žiakov 1. ročníka 15.9.2015: 236184

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCVBCVB NPCVFCVF NPCVCCVC NPCVIINF NPCVMCVM NPDEJEKL
Príma1,42 1,26          1,21 
Sekunda1,36 1,14          1,18 
Tercia1,22 1,07          1,33 
Kvarta1,27 1,04          1,54 
Kvinta1,67 1,57          1,76 
Sexta1,96 1,43          1,351
Septima1,8111,37          1,78 
I.A1,33 1,33          1,86 
I.B1,67 1,57          1,91 
II.A2,06 1,29          1,711
II.B1,57 1,07          1,21
III.A1,57 1,13          1,04 
III.B1,4411,06          1,28 
III.C1,23 1,05          1,09 
IV.A1,43 1,14          1,25 
IV.B1,61 1,33          2,5 

TriedaESVETVFYZFYZ NPGEGHUVCHEINFINF2KMNKAJKAJ NPKNJKNJ NPKRJ
Príma  1,32 1,211 1       
Sekunda  1,18 11 1       
Tercia  1,56 1,19 1,411       
Kvarta  1,12 1 1,121       
Kvinta  2 1,14 1,331,05       
Sexta  1,96 1,3 1,571,52       
Septima  1,67 1 1,81   1,59    
I.A  1,52 1,38 2,051       
I.B  2,04 1,39 2,091       
II.A  1,55 1,74 2,351,48       
II.B  1,7 1,37 1,971,37       
III.A  1,87 1 1,35   1,61    
III.B  1,44 1 1,11   1,44    
III.C  1,5 1,18 1,09   1,19 1,17  
IV.A  1 1 1,672  1,43    
IV.B  2 1 1,331,5  1,61    

TriedaKRJ NPKSJLISMATNABNBVNASNEJOBVOBNVCRPPSREVRJRUJ
Príma   1,32     1,21     
Sekunda   1,45   1,2 1    1,08
Tercia   1,3   1,27 1,04    1,42
Kvarta   1,54   1,07 1    1,08
Kvinta   1,71   1,83      1,4
Sexta   1,91   1 11   1,43
Septima   1,93   1,38 1,37 11 1,55
I.A   1,43   1,4       
I.B   1,78   1,33       
II.A   2   2 1,581    
II.B   1,5     1,11   1,25
III.A   1,57   2,04 1,26 11  
III.B   1,39     1,33  1 1,22
III.C   1,64   1 1,05  1  
IV.A   1,64   1,14 1,11    1
IV.B   1,86     1,3    1

TriedaSEDSED NPSGRSGR NPSEISJLSPSSPS NPSprSJATHDTŠVTŠVdTŠVchTEVd
Príma     1,37  1  1   
Sekunda     1,23  1  1   
Tercia     1,81  1 1,071   
Kvarta     1,58  1  1   
Kvinta     2,05  1  1   
Sexta     1,52  1  1   
Septima     1,64  1  1,07   
I.A     1,62  11 1   
I.B     1,7  11,55 1   
II.A     1,61  1  1,06   
II.B     1,57  11,14 1   
III.A     1,7  1  1   
III.B     1,72  1  1   
III.C     1,35  11,06 1   
IV.A     1,5  1  1,1   
IV.B     1,94  11 1   

TriedaTEVchTHTHFUKLVMRVUMVYVKr
Príma        
Sekunda        
Tercia     1  
Kvarta     1  
Kvinta   1    
Sexta        
Septima        
I.A   1    
I.B   1    
II.A        
II.B        
III.A        
III.B    1   
III.C    1   
IV.A        
IV.B        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma19145000000
Sekunda22202000000
Tercia27224100000
Kvarta26242000000
Kvinta21127200000
Sexta23146300000
Septima281412200000
I.A21155100000
I.B231111100000
II.A311212700000
II.B30199200000
III.A23156200000
III.B18153000000
III.C23203000000
IV.A30208200000
IV.B311612300000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma1997651,3797651,3700,00
Sekunda22124356,50124356,5000,00
Tercia27197673,19197673,1900,00
Kvarta26229888,38229888,3800,00
Kvinta21165678,86165178,6250,24
Sexta232657115,522656115,4810,04
Septima28257593,32256492,92110,40
I.A21167879,90167879,9000,00
I.B23209691,13209691,1300,00
II.A31233275,23232975,1330,10
II.B30244981,63244981,6300,00
III.A232477107,702477107,7000,00
III.B18152284,56152284,5600,00
III.C232408106,692403106,4750,23
IV.A30243281,07243281,0700,00
IV.B31273188,10272787,9740,13

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB261(18/43)70,86%6179,84%6143162  1,3361
Biológia 29(2/27)    2441  1,2129
Dejepis 6(2/4)    24   1,676
Fyzika 3(1/2)    21   1,333
Geografia 4(4/0)    4    1,004
Chémia 24(2/22)    186   1,2524
Informatika 14(11/3)    122   1,1414
Matematika 24(13/11)30,84%24  168   1,3324
Nemecký jazykB11(0/1)    1    1,001
Nemecký jazykB21(0/1)    1    1,001
Občianska náuka 18(2/16)    171   1,0618
Ruský jazykB24(1/3)    4    1,004
Slovenský jazyk a literatúra 61(18/43)74,50%6187,83%6147122  1,2661

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

Praktická časť maturitnej skúšky sa na Gymnáziu, Komenského 13, Lipany, nekonala.

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnázium 
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnázium 
Kvarta7902 J gymnázium 
Kvinta7902 J gymnázium 
Sexta7902 J gymnázium 
Septima7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
III.C7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

Nepovinné predmety sa v šk. roku 2016/2017 v škole nevyučovali.

Rozširujúce hodiny

Rozširujúce hodiny ponúkal školský vzdelávací program pre žiakov 2., 3, a 4. ročníka. V šk. roku 2016/2017 sme ponúkli žiakom maturitného ročníka predmety, ktoré si mohli zvoliť podľa svojej profesijnej orientácie a záujmu, resp. vzťahu k predmetu v časovej dotácii 16 hodín.

Pedagogická rada a rada školy prerokovala ponuku rozširujúcich predmetov podľa príslušného učebného plánu, ktorý bol schválený. Prehľad rozširujúcich predmetov v rámci disponibilných hodín v šk. roku 2016/2017 prináša nasledujúca tabuľka:

PredmetRočníkPočet žiakovPočet skupínPočet hodín v týždni
podnikanie v cestovnom ruchu2. ročník5731
ekológia2. ročník3621
konverzácia v ANJ3.ročník8862
aplikovaná ekonómia3.ročník3122
regionálna výchova3. ročník2012
prvá pomoc3. ročník3711
výchova k manželstvu a rodičovstvu3. ročník3711
konverzácia v ANJ4.r. + oktáva8174
konverzácia v NEJ4.r. + oktáva814
matematika4.r. + oktáva3324
fyzika4.r. + oktáva614
chémia4.r. + oktáva2724
občianska náuka4.r. + oktáva3824
dejepis4.r. + oktáva814
geografia4.r. + oktáva714
informatika4.r. + oktáva1524
biológia4. r. + oktáva4424

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V šk. roku 2016/2017 pracovalo na Gymnáziu, Komenského 13, Lipany spolu 49 zamestnancov (fyzický stav), z toho 3 na materskej alebo rodičovskej dovolenke, a to 35 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov. V školskej jedálni pracovalo 5 zamestnancov. V tabuľke uvádzame počty zamestn7ncov zamestnaných na dobu neurčitú, na dobu určitú, zamestnaných na kratší pracovný čas, zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti a počet zamestnancov so ZPS. Ďalej uvádzame normatívny počet zamestnancov a skutočný prepočítaný stav zamestnancov k 30. 6. 2016.

Zamestnancina dobu neurčitúna dobu určitúSpoluZ toho znížený úväzoknormatívny početskutočný prepočítaný stav materská a rodičovská dovolenka
pedagogickí zamestnanci 33235140,9531,13
nepedagogickí zamestnanci 909210,658,4 
zamestnanci školskej jedálne505055 
Spolu47249356,645,2 
Z toho ZPS3031   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní, spĺňajú tak kvalifikačné (odborné aj pedagogické) predpoklady, aby mohli vyučovať príslušný predmet.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03535
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000

Predmety vyučované nekvalifikovane

V školskom roku 2015/2016 sa len niekoľko vyučovacích hodín vyučovalo neodborne, a to informatika, umenie a kultúra, výtvarná výchova a telesná a športová výchova.

V študijnom odbore gymnázia s osemročným štúdiom na 1. stupni sa neodborne vyučovali predmety: výtvarná výchova v sekunde (1 hodina), informatika v príme a v kvarte (2 hodiny), telesná a športová výchova chlapcov v sekunde a dievčat v kvarte (4 hodiny), spolu 7 hodín (v minulom šk. roku 9 hodín).

Na vyššom stupni gymnázia s osemročným štúdiom a v triedach štvorročného štúdia sa neodborne učili tieto hodiny: informatika v 1 skupine I. B triedy (1 hodina), v jednej skupine II.C triedy (2 hodiny), výchova k manželstvu a rodičovstvu, resp. prvá pomoc v 3. ročníku (2 hodiny), umenie a kultúra v I. B triede (2 hodiny), v kvinte (2 hodiny) , v II. A triede (1 hodina), v II. C triede (1 hodina) a v III. B triede (1 hodina), spolu 12 hodín. Neodborne sa z celkového počtu 734 hodín vyučovalo len 19 hodín (v minulom roku 27), čo predstavuje 2,5%, v minulom šk. roku to bolo 3,6%. Konkrétny prehľad je v tabuľke:

 PredmetPočet hodín týždennePočet nekval.hod. v %
prímainformatika1 
sekundavýtvarná výchova1 
sekundatelesná a športová výchova - chlapci2 
kvartainformatika1 
kvartatelesná a športová výchova - dievčatá2 
kvintaumenie a kultúra2 
I. Bumenie a kultúra2 
I. Binformatika1 
II. Aumenie a kultúra1 
II. Cumenie a kultúra1 
II. Cinformatika2 
III. Bumenie a kultúra1 
3. ročníkvýchova k manželstvu a rodičovstvu2 
Spolu neodborne odučených: 192,6 %
Spolu všetkých hodín: 734100%

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Mgr. Alena Slebodníková - prvú atestačnú skúšku vykonala obhajobou práce Využitie učenia na stanovištiach na hodinách nemeckého jazyka 21. novembra 2016 v Metodicko - pedagogickom centre v Košiciach.

Mgr. Soňa Tobiašová - absolvovala prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 1. atestácie pedagogickýcha a odborných zamestnancov absolvovala 14. decembra 2016 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

Ing. Tatiana Diničová - absolvovala inovačné vzdelávanie Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh realizované vzdelávacou inštitúciou Interaktívna škola s.r.o. Prešov v marci 2017.

Mgr. Mária Radačovská - absolvovala inovačné vzdelávanie Aplikácia moderných vyučovacích metód a kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry absolvovali 20. apríla 2017 v Metodicko - pedagogickom centre v Košiciach.

PhDr. Viera Urdová - absolvovala inovačné vzdelávanie Aplikácia moderných vyučovacích metód a kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry absolvovali 20. apríla 2017 v Metodicko - pedagogickom centre v Košiciach.

Mgr. Viera Kerpčárová - ukončila aktualizačné vzdelávanie Rozvoj komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka Metodicko - pedagogickom centre v Prešove 30. mája 2017.

Mgr. Mária Genčúrová - ukončila aktualizačné vzdelávanie Rozvoj komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka Metodicko - pedagogickom centre v Prešove 31. mája 2017.

Mgr. Martin Jusko - ukončil aktualizačné vzdelávanie Rozvoj komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka Metodicko - pedagogickom centre v Prešove 8. júna 2017.

Mgr. Martin Jusko - ukončťil aktualizačné vzdelávanie Ochrana života a zdravia 31. marca 2017 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

Mgr. Miroslav Višňovský - ukončťil aktualizačné vzdelávanie Ochrana života a zdravia 31. marca 2017 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

Mgr. Viera Kerpčárová - ukončila aktualizačné vzdelávanei Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka ukončila 18. novembra 2016 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

Mgr. Alena Slebodníková ukončila aktualizačné vzdelávanie Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 10. novembra 2016 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

Mgr. Ľubica Tomková - ukončila aktualizačné vzdelávanie Metódy a formy práce podporujúcie rozvoj myslenia v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove 30. mája 2017.

RNDr. Adriána Trojanovičová - ukončila aktualizačné vzdelávanie Pracujeme s programom Geogebra na hodinách matematiky pre pokročilých 10. apríla 2017 v Metodicko - pedagogickom centre v Prešove.

PhDr. Vlasta Kučinová absolvovala študijný pobyt v Ruskej federácii v Štátnom inštitúte ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina v Moskve absolvovala v dňoch 27. marca - 10. apríla 2017.


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia10
2. atestácia20
prípravné atestačné pred I. atestáciou20
prípravné atestačné pred II. atestáciou20
adaptačné00
kontinuálne aktualizačné40
kontinuálne inovačné32
kontinuálne inovačné funkčné00
kontinuálne špecializačné10
doplňujúce pedagogické štúdium00
kvalifikačné štúdium10
Spolu:162
Nepedagogickí zamestnanci:00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Meno žiakaTriedaNázov súťaže, miesto konaniaKoloUmiestneniePripravoval
Denis HozažiaciBeh na vrchol Minčolamedzinárodné preteky1. miestoDr. Sobota
Adrián AndraškojunioriBeh na vrchol Minčolamedzinárodné preteky6. miestoDr. Sobota
Domink Diňa(kvarta), Ľubomíra Jurušová(kvarta), Adam Mochňák(tercia), Ema Ivanová(tercia)kvarta, terciaMatematický expresmedzinárodná súťaž49. miestoRNDr.Trojanovičová, Mgr. Kazimírová
Pavol Angelovič, Jozef Kušnír, Mária Zreľáková, Ľubomíra Jurušovádružstvo žiakov SŠKľúč od pevnosti Stará Ľubovňaceloslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou4. miestoMgr. M. Višňovský
Nikola Barholíková, Dominika Brincková, Dominika Kucháriková, Lýdia Kravcovádružstvá žiačok SŠPentapolitana - športová súťaž v netradičných disciplínachmedzinárodná súťaž1. miestoMgr. S. Hozová
Lukáš Balužický, Samuel Majdák, Oliver Pribol, Mikuláš Krupadružstvá žiakov SŠPentapolitana - športová súťaž v netradičných disciplínachmedzinárosná súťaž3. miestoMgr. S. Hozová
Dominika Brincková, Soňa Cifrová, Mária Sabolíková, Vanesa Cupráková, Klaudia Robová, Nikola Varholíková, Mária Zreľáková, Alica Kukučková, Lenka Cupráková, Nikola Slimáková, Dominika Kuchárikovádružstvá žiačok SŠMajstrovstvá SR - FLORBALmastrovstvá SR5. miestoMgr. Laš
Matej Majerskýjednotlivecmajstrovstvá SR - pretláčanie rukoumajstrovstvá SR6. miestoMgr. Laš
Dominika Brinckovájednotlivecmajstrovstvá SR - pretláčanie rukoumajstrovstvá SR5. miestoMgr. Laš
Natália Skladaná3.BXXX. ročník Literárnej Senice L. Novomestskéhoceloštátne kolo 1.miesto próza, 2. miesto poéziaMgr. Kruľáková
Natália Skladaná3.BXXV. ročník literárnej súťaže Poetická Ľubovňaceloštátne koločestné uznanieMgr. Kruľáková
Jozef Mizerák3.BČo vieš o hviezdach, lll. kategóriaceloštátne kolo18. - 19. miestoMgr. Mišenčík
Gréta PaluškováprímaMatematický klokanceloštátne kolo552.- 635., percentil 86,4%Mgr. Vargovčíková
Dominik DiňakvartaMatematický klokanceloštátne kolo255. - 284., percentil 88,8%Mgr. Kazimírová
Jana DudášovásextaMatematický klokanceloštátne kolo328. - 337., percentil 85,3%Mgr. Kazimírová
Dominik Bucko3.CMatematický klokanceloštátne kolo142.- 157., percentil 88,6%PaedDr. Sobota
Anton Šimko3.CMatematický klokanceloštátne kolo214. - 224., percentilPaedDr. Sobota
Matúš TomkoprímaEXPERT - témy: Tajomstvá prírody, Dejiny, Udalosti, umenieceloštátne kolo65. miesto 
Šimon TomkoprímaEXPERT - témy: Tajomstvá prírody, Svetobežníkceloštátne kolo53. miesto 
Dragan Peter KlenasekundaEXPERT - témy: Dejiny, Udalosti, Umenie Tajomstvá prírody, Svetobežníkceloštátne kolo71. miesto 
Tomáš MajtnerseptimaEXPERT - témy: Mozgolamy, Góly, body, sekundyceloštátne kolo54. miesto 
Filip Šašala, Šimon Krajňák, Krištof TallkvartaEnergia zblízkaceloštátne kolo19. miestoIng. Diničová
Natália Skladaná3.BLiterárna súťaž Slovo (Orbis Pictus)celoštátne kolo2. miestoMgr. Kruľáková
Natália Skladaná3.BLiterárny Kežmarokceloštátne kolo3. miestoMgr. Kruľáková
Natália Skladaná3.BO cenu Jána Červaňaceloštátne kolo prémiaMgr. Kruľáková
Natália Skladaná3.B..........................(SNN)celoštátne kolo  Mgr. Kruľáková
Júlia Kromková4.AFilozofická olympiádaceloštátne kolo 1. miestoMgr. Pribulová
Júlia Kromková4.AMoja Európaceloštátne kolo účasť (86%)Mgr. Pribulová
Filip ŠašalakvartaPIKOFYZ - zimná časťceloštátny korešpondenčný seminár4. miestoIng. Diničová
Dominik DiňakvartaPIKOFYZ - zimná časťceloštátny korešpondenčný seminár6. miestoIng. Diničová
Dominik DiňakvartaPIKOFYZ - letná časťceloštátny korešpondenčný seminár4. miestoIng. Diničová
Tamara TerifajováterciaRuský film v školeceloštátny korešpondenčný seminár1. miestoPhDr. Kučinová
Andrea HubovákvartaRuský film v školeceloštátny korešpondenčný seminár3. miestoPhDr. Kučinová
Darina BaricovásekundaRuský film v školeceloštátny korešpondenčný seminár3. miestoMgr. Kazimír
Jozef Mizerák3.BAstronomický korešpondenčný seminárceloštátny korešpondenčný seminár1. miestoMgr. Mišenčík
Filip ŠašalakvartaPIKOFYZ, zimná časťceloštátny korešpondenčný seminár4. miestoIng. Diničová
Adam MochňákterciaPIKOFYZ, zimná časťceloštátny korešpondenčný seminár16. miestoRNDr. Trojanovičová
Tomáš MiženkosekundaPIKOFYZceloštátny korešpondenčný seminár10. miestoRNDr. Trojanovičová
Pavol ŠtieberprímaMAKS 6celoštátny korešpondenčný seminár117.-123. miesto SR (8.miesto kraj)Mgr. Vargovčíková
Nick GarciaprímaMAKS 6celoštátny korešpondenčný seminár610. miestoMgr. Vargovčíková
Adam MochňákterciaMAKS 8celoštátny korešpondenčný seminár168.-170. miesto SR (11.miesto kraj)Mgr.. Vargovčíková
Dominik DiňakvartaMAKS 9celoštátny korešpondenčný seminár75.-76. miesto SR (7. miesto kraj)Mgr. Kazimírová
Sebastián PetríkkvintaKorešpondenčný seminár k FOceloštátny korešpondenčný seminár2. miestoIng. Diničová
Peter HovaneckvintaKorešpondenčný seminár k FOceloštátny korešpondenčný seminár3. miestoIng. Diničová
Júlia Kromková4.AOLPkrajské klo3.miestoMgr. Pribulová
Júlia Kromková4.AORJkrajské klo3.miestoMgr. Kazimír
Kristína Varcholová2.BORJkrajské klo3.miestoPhDr. Kučinová
Eva Kazimírová4.BOSLJkrajské klo3.miestoMgr. Slebodníková
Dominik DiňakvartaORJkrajské koloúspešný riešiteľPhDr. Kučinová
Barbora FalatováterciaORJkrajské koloúspešný riešiteľPhDr. Kučinová
Filip ŠašalakvartaFyzikálna olympiáda kategória Ekrajské kolo15. miestoIng. Diničová
Dominik DiňakvartaFyzikálna olympiáda kategória Ekrajské kolo23. miestoIng. Diničová
Jozef Mizerák3.BČo vieš o hviezdach, 3. kategóriakrajské kolo2. miestoMgr. Mišenčík
Dušan Gold2.BČo vieš o hviezdach, 3. kategóriakrajské kolo4. miestoMgr. Mišenčík
Jozef Mizerák3.BSOČ, odbor 02 Matematika, fyzikakrajské kolo3. miestoMgr. Mišenčík
Mária KišeľováterciaDejepisná olympiáda kategória Dkrajské kolo2. miestoMgr. Radačovská
Dragan KlenasekundaDejepisná olympiáda kategória Ekrajské kolo15. miesto ÚRMgr. Radačovská
Sophia MišenčíkovákvartaDejepisná olympiáda kategória Ckrajské kolo19. miesto ÚRMgr. Radačovská
Adam MochňákterciaHviezdoslavov Kubín prózakrajské koloocenenieMgr. Radačovská
Adam MochňákterciaBiologická olympiádakrajské koloÚRIng. Vavreková
Lívia HarčárovákvartaBiologická olympiádakrajské koloÚRMgr. Bodnárová
Dominika Brincková, Soňa Cifrová, Mária Sabolíková, Vanesa Cupráková, Klaudia Robová, Nikola Varholíková, Mária Zreľáková, Alica Kukučková, Lenka Cupráková, Nikola Slimáková, Dominika Kuchárikovádružstvá žiačok SŠFlorbalkrajské kolo1.miestoMgr. Laš
Lukáš Balužický, Samuel Majdák, Oliver Pribol, Mikuláš Krupa, Pavol Angelovič, Vladimír Bačinský, Lukáš Balužinskýdružstvá žiakov SŠFlorbalkrajské kolo2. miestoMgr. Laš
Filip Koľ, Matej Kožuško, Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Andrej Osif, Radovan Petruš, Emanuel Tobiáš, Bernard tomčíkdružstvá žiakov SŠFlorbalkrajské kolo3. miestoMgr. Laš
Mária Sabolíková, Erika Čizová, Viktória Fedáková, Zuzana Pillárová, Katarína Jacková ml., Katarína Jacková st., Lenka Cupráková, Sára Halčišáková, Klaudia Robová, Tamara Duchová, Mária Piskurovádružstvá žiačok SŠVolejbalkrajské kolo účasťIng. E. Lazoríková, Mgr. S. Hozová
Klaudia Robová, Lenka Cupráková, Nikola Varholíková, Viktória Fedáková, kamila Bujňáková. Patrícia Guľašová, Dominika Chomová, Simona Piskurová, Margita Kušnírová, Lenka Novická, Michaela Sirotňáková, Adriana Petrekovádružstvá žiačok SŠBasketbalkrajské kolo7.-9.miestoMgr. Višňovský
Viktória Fedáková, Dominika Chomová, Michaela Sirotňáková, Adriana Petrekovádružstvá žiačok SŠStolný teniskrajské kolo účasťMgr. Višňovský
Adrián NemergutjednotlivciĽahká atletika 110 m cez prkážkykrajské koloúčasťMgr. S. Hozová
Lenka CuprákovájetnotlivciĽahká atletika 100 m cez prkážkykrajské koloúčasťMgr. S. Hozová
Dominika Brincková, Soňa Cifrová, Mária Sabolíková, Vanesa Cupráková, Klaudia Robová, Nikola Varholíková, Mária Zreľáková, Alica Kukučková, Lenka Cupráková, Nikola Slimáková, Dominika Kuchárikovádružstvá žiačok SŠFlorbalobvodové kolo1. miestoMgr. Laš
Lukáš Balužický, Samuel Majdák, Oliver Pribol, Mikuláš Krupa, Pavol Angelovič, Vladimír Bačinský, Lukáš Balužinskýdružstvá žiakov SŠFlorbalobvodové kolo1. miestoMgr. Laš
Filip Koľ, Matej Kožuško, Jozef Kušnír, Oliver Pribol, Martin Lukáč, Andrej Osif, Radovan Petruš, Emanuel Tobiáš, Bernard tomčíkdružstvá žiakov SŠFlorbalobvodové kolo1. miestoMgr. Laš
Mária Sabolíková, Erika Čizová, Viktória Fedáková, Zuzana Pillárová, Katarína Jacková ml., Katarína Jacková st., Lenka Cupráková, Sára Halčišáková, Klaudia Robová, Tamara Duchová, Mária Piskurovádružstvá žiačok SŠVolejbalobvodové kolo1. miestoIng. E. Lazoríková, Mgr. S. Hozová
Klaudia Robová, Lenka Cupráková, Nikola Varholíková, Viktória Fedáková, kamila Bujňáková. Patrícia Guľašová, Dominika Chomová, Simona Piskurová, Margita Kušnírová, Lenka Novická, Michaela Sirotňáková, Adriana Petrekovádružstvá žiačok SŠBasketbalobvodové kolo1. miestoMgr. Višňovský
Viktória Fedáková, Dominika Chomová, Michaela Sirotňáková, Adriana Petrekovádružstvá žiačok SŠStolný tenisobvodové kolo1. miestoMgr. Višňovský
Radovan Hurtuk, tomáš Karahuta, Filip Koľ, Hubert Urdadružstvá žiakov SŠStolný tenisobvodové kolo2. miestoMgr. Višňovský
Adrián NemergutjednotlivciĽahká atletika 110 m cez prkážkyobvodové kolo1. miestoMgr. S. Hozová
Lenka CuprákovájetnotlivciĽahká atletika 100 m cez prkážkyobvodové kolo1. miestoMgr. S. Hozová
Jakub Bujňák, Adrián Andraško, Slavomír Drobňák, Matej Kožuško, Radovan Petruš, Adrián Nemergut, Jozef Kušnír, Matej Trifaj, tomáš Telepak, Emanuel Tobiáš, Bernard Tomčíkdružstvá žiakov SŠBasketbalobvodové kolo3. miestoMgr. Višňovský
Michaela Sirotňáková, Adriána Petrekovádružstvá žiačok SŠBadmintonobvodové kolo2. miestoMgr. Višňovský
Emanuel Tobiáš, Bernard Tomčíkdružstvá žiakov SŠBadmintonobvodové kolo2. miestoMgr. Višňovský
Pavol Angelovič, Vladimír Bačinský, Damián Filip,Emanuel tobiáš, Tomáš Filip, Miroslav Hajzuš, Pavol Hanušovský, Samuel hudák, Nikolas Kriš, Ivan Kušlita, Mikuláš Lazorík, Ondrej Majtner, Andrej Osif, Anton Šimko, Peter tremkodružstvá žiakov SŠVeľký futbalobvodové kolo4. miestoMgr. Višňovský, Mgr. Mišenčík
Jakub Bujňák, Pavol Angelovič, Damián Filip, Tomáš Filip, Miroslav Hajzuš, Pavol Hanušovský, Mikuláš Lazorík, Ivan Kušlita, Nikolas Kriš, Ondrej Majtner, Radovan Petrušdružstvá žiakov SŠFutsalobvodové kolo3. miestoMgr. Višňovský
Šimon Adamčík, Peter Andraško, Denis Hoza, Martin Ceperko, Matej Cisko, Dominik Diňa, Frederik Gornek, Stano Križalkovič, Erik Maťaš, Matúš Timko, Pavol Štieberdružstvá žiakov ZŠVolejbalobvodové kolo2. miestoMgr. Višňovský
Jarmila Dinisová, Mária Gernátová, Žaneta Hovancová, Nina Kaperáková, Juliána Knutová, Alžbeta Lafférsová, Klára Marhevková, Mária Michaleková, Veronika Mišenková, Gréta Palušková, Zuzana Stašenková, Tamara Vysockádružstvá žiačok ZŠVybíjanáobvodové kolo4. miestoMgr. S. Hozová
Šimon Adamčík, Martin Ceperko, Matej Cisko, Oliver Čuba, Dominik Diňa, Matúš Filip, Denis Hoza, Stano Križalkovič, Erik Maťaš, Matúš Hendrichovský, Matúš Timko, Pavol Štieberdružstvá žiakov ZŠFlorbalobvodové kolo3. miestoMgr. Laš
Lucia Bučková, Soňa Hajzušová, Žaneta Hovancová, Sára Hricišínová, Andrea Hubová, Ľubomíra Jurušová, Nina Kaperáková, Juliána Knutová, Alžbeta Lafférsová, Gréta Palušková, Marika Slaminková, Miroslava Želinskádružstvá žiačok ZŠFlorbalobvodové kolo2. miestoMgr. Laš
Dominika Brincková, Matej Majerský, Andrej Osifžiaci SŠGaudeamus igitur Armwrestlingcup Pretláčanie rukouobvodové kolo3x 1.miestaMgr. Laš
Adam MochňákterciaOlympiáda z matematiky Z8okresné kolo 1. miestoMgr. Vargovčíková
Matúš HendrichovskýterciaOlympiáda z matematiky Z8okresné kolo 3. miestoMgr. Vargovčíková
Patrik OrosprímaOlympiáda z matematiky Z6okresné kolo 3. miestoMgr. Vargovčíková
Juliána KnutováprímaPytagoriáda P6 (úspešná riešiteľka)okresné kolo 6. miestoMgr. Vargovčíková
Patrik OrosprímaMatematická olympiáda Z6okresné kolo 3. miestoMgr. Vargovčíková
Martin KovaľsekundaMatematická olympiáda Z7okresné kolo 4. miestoIng. G. Lazoríková
Adam MochňákterciaMatematická olympiáda Z8okresné kolo 1. miestoMgr. Vargovčíková
Matúš HendrichovskýterciaMatematická olympiáda Z8okresné kolo 3. miestoMgr. Vargovčíková
Dominik DiňakvartaMatematická olympiáda Z9okresné kolo 3. miestoMgr. Kazimírová
Ľubomíra JurušovákvartaMatematická olympiáda Z9okresné kolo 7. miestoMgr. Kazimírová
Juliána KnutováprímaPytagoriáda P6okresné kolo 6. miestoMgr. Mišenčík
Filip ŠašalakvartaFyzikálna olympiáda kategória Eokresné kolo 1. miestoIng. Diničová
Dominik DiňakvartaFyzikálna olympiáda kategória Eokresné kolo 2. miestoIng. Diničová
Šimon TomkoprímaČo vieš o hviezdach I. kategóriaokresné kolo 2. miestoMgr. Mišenčík
Nick GarciaprímaČo vieš o hviezdach I. kategóriaokresné kolo 5. miestoMgr. Mišenčík
Filip ŠašalakvartaČo vieš o hviezdach II. kategóriaokresné kolo 3. miestoMgr. Mišenčík
Dušan Gold2.BČo vieš o hviezdach III. kategóriaokresné kolo 1. miestoMgr. Mišenčík
Jozef Mizerák3.BČo vieš o hviezdach III. kategóriaokresné kolo 2. miestoMgr. Mišenčík
Mária KišeľováterciaDejepisná olympiáda kategória Dokresné kolo 1. miestoMgr. Radačovská
Dragan KlenasekundaDejepisná olympiáda kategória Eokresné kolo 1. miestoMgr. Radačovská
Sophia MišenčíkovákvartaDejepisná olympiáda kategória Cokresné kolo 2. miestoMgr. Radačovská
Matúš TomkoprímaDejepisná olympiáda kategória Fokresné kolo 1. miestoMgr. Radačovská
Adam MochňákterciaHviezdoslavov Kubín prózaokresné kolo 1. miestoMgr. Radačovská
Lívia HarčárovákvartaHviezdoslavov Kubín poéziaokresné kolo 2. miestoMgr. Radačovská
Mária KišeľováterciaOlympiáda v nemeckom jazykuokresné kolo 1. miestoMgr. Tomková
Adam MochňákterciaBiologická olympiádaokresné kolo 2. miestoIng. Vavreková
Lívia HarčárovákvartaBiologická olympiádaokresné kolo 2. miestomgr. Bodnárová
Viktória Mačová4.AOlympiáda v nemeckom jazykuokresné kolo 1. miestoMgr. Tomková

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Jednou zo základných úloh našej školy pri zvyšovaní svojho imidžu je aj jej prezentácia na verejnosti a pestrá ponuka aktivít a podujatí. Aj v minulom školskom roku Gymnázium, Komenského 13, Lipany organizovalo rôzne podujatia a aktivity miestneho aj regionálneho charakteru. V tejto oblasti sme spolupracovali s mnohými partnermi a organizáciami v meste a regióne, organizovali sme, aj sme sa zapájali do rôznych súťaží, absolvovali sme exkurzie, koncerty, divadelné predstavenia, prednášky a besedy, zapájali sme sa do rôznych mimoškolských aktivít.

Úspešné podujatia školy v šk. roku 2016/2017

- Elokované pracovisko jazykovej školy - vzniklo 1. septembra 2015 z iniciatívy riaditeľky školy PhDr. Viery Urdovej a riaditeľa Jazykovej školy v Prešove Mgr. Martina Hudáka,

- Memoriál Milana Gaľu - 9. septembra 2016 sa kolal 2. ročník volejbalového turnaja, Naše družstvo obsadilo 3 miesto,

- posledná rozlúčka - dňa 17. septembra 2016 zomrela pani Irena Múdra - upratovačka v rokoch 1993-2007. Posledná rozlúčka zo zosnulou sa konala 20.9.2016 v Jakubovej Voli,

- Európsky deň jazykov - 30. septembra sa konal v mestskej galérii program Eurovízia gymnázia. Podujatie bolo podporené sumou 70 eur z Komunitnej nadácie Modrá Torysa a 14 eur zo združenia rodičov.

- prevzatie certifikátu Zelenej školy - 5. októbra 2016 koordinátorka aktívít Zelenej školy Ing. Gabriela Lazoríková a členovia kolégia prevzali v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave certifikát Zelenej školy na ďalšie obdobie.

- Deň nezábudiek - 6. októbra 2016 v spolupráci s Ligou za duševné zdravie žiaci predajom symbolu duševného zdravia - nezábudky vyzbierali sumu 560 - €, ktoré venovali tejto organizácii, podujatie sa konalo pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia;

- Deň prírodovedcov - toto podujatie bolo zorganizované v Lesnici 14. - 15. októbra 2016,

- naša kolegyňa vo Francúzsku - v dňoch 14.-16. októbra sa PaedDr. Lenka Murínová zúčastnila na medzinárodnom seminári vo francúzskom Dijone,

- Mesiac úcty k starším - 17. októbra 2016 žiaci našej školy pripravili kultúrny program pre seniorov v Mestskej galérii v Lipanoch,

- darcovstvo krvi - 19. októbra 2016 (35 darcov) a 2. marca 2017 ( 59 darcov),

- kurz ochrany života a zdravia - sa uskutočnil v dňoch 12. - 14. októbra 2016 (pre žiakov III. A a III.B triedy) a 19.- 21. októbra 2016 (pre žiakov septimy a III. C triedy) formou dennej dochádzky,

- plavecký výcvik - 2. - 4. novembra 2016 zdokonaľovací výcvik pre terciánov a kvartanov v Drienici, 9.-12. mája 2017 sa konal základný plavecký výcvik pre primánov a sekundánov,

- privítací večierok - pre žiakov prímy a 1. ročníka sa uskutočnil 16. novembra 2016;

- stužkové slávnosti - v minulom školskom roku boli tieto stužkové slávnosti: IV. A - 18. novembra 2016, IV. B - 11. novembra 2016,

- realizácia projektu S.L.N.K.O. - v novembri 2016 vyvrcholila realizácia projektu S.L.N.K.O. (Slnečné lúče - naši kamaráti obnoviteľní) Aktivity projektu sa realizovali od júna 2016 do novembra 2016,

- úprava priestorov školy - prebiehal v prvom štvrťroku školského roka (oprava stropov, oprava a vymaľovanie tried a chodieb v hodnote 79 040 eur),

- 21. katarínsky benefičný ples - patrí už niekoľko rokov do spoločenského kalendára školy aj mesta, zúčastnili sa ho zamestnanci školy, rodičia a priatelia školy a bývalí absolventi školy. Ples sa konal 25. novembra 2016 a bol podporený aj viacerými sponzormi a rodičmi žiakov školy;

- Burza informácií v Sabinove - 1. decembra 2016 zoraganizoval tamojší ÚPSVaR. Cieľom bolo predstaviť a propagovať školy v regióne. Našu školu na burze prezentovali riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy, niektorí pedagógovia a žiaci,

- Mikuláš - žiacka rada zorganizovala 6. decembra 2016 mikulášsky program s rozdávaním malých darčekov;

- Môj nápad pre región - 2. decembra 2016 prezentovali naši žiaci, ktorí si zvolili predmet podnikanie v cestovnom ruchu, svoje nápady týkajúce sa rozvoja regiónu;

- predvianočný večierok kvarty - 15. decembra 2016 žiaci kvarty pripravili predvianočný večierok pre svojich rodičov,

- vianočná tvorivá dielňa - počas vianočných trhov v meste 21. - 22. decembra 2016 sa uskutočnil predaj výrobkov, ktoré počas tvorivých dielní vyrobili naši žaci;

- vianočný retrovolejbalový turnaj - zorganizovali oktavánky 21. decembra 2016;

- naša aškola v najlepšej dvadsiatke - umiestnenie v top - dvadsiatke gymnázií na Slovensku v rebríčku agentúry INEKO;

- vianočná akadémia - uskutočnila sa 22. decembra 2016;

- predvianočné posedenie zamestnancov školy - uskutočnilo sa v reštaurácii Biely kôň 22. decembra 2016,

- posledná hodinová mzda roka deťom - v súvislosti so sociálnou situáciou v rodine po úmrtí otca vyzbierali zamestnanci školy pre žiačku IV.B triedy Moniku Marčišovskú, ktorej rodina sa ocitla v ťažkej sociálnej situácii;

- lyžiarsky výcvik - pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnil 16. - 20. januára 2017 v lyžiarskom stredisku Krompachy - Plejsy a pre žiakov tercie a kvarty sa výcvik uskutočnil v lyžiarskom stredisku Levočská dolina v dňoch 30. januára - 3. februára 2017;

- Deň otvorených dverí- bol zorganizovaný pre žiakov základných škôl 27. januára 2017 a zúčastnilo sa na ňom 125 žiakov miestnych základných škôl aj základných škôl z regiónu;

- prehliadka ročníkových prác - 9. ročník prehliadky prác žiakov 3. ročníka a septimy sa uskutočnil 8. februára 2017,

- výberové konanie na pedagogického asistenta - 13. februára 2017 sa uskutošnilo po 1. krát výberové konanie na pedagogického asistenta. Víťazkou konania sa stala Mgr. Anna Piskurová,

- Valentínska pošta - posielanie valentínskej pošty pripravili 14. februára 2017 septimánky;

- študentský valentínsky ples - 17. februára 2017 sa uskutočnil v telocvični školy, zúčastnilo sa ho 181platiacich žiakov;

- EČ a PFIČ maturitnej skúšky - písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 14. marca 2017, z anglického, nemeckého a ruského jazyka sa konala 15. marca 2017 a z matematiky 16. marca 2017,

- Deň vody -

- Deň učiteľov - mestské oslavy Dňa učiteľov, po ktorých sa uskutočnilo spoločné posedenie súčasných i bývalých zamestnancov školy v Bielom salóniku hotela Lipa uskutočnili 31. marca 2017 v mestskej športovej hale;

- najväčšia tregédia v histórii školy - krátko po polnoci 1. apríla 2017 došlo k najväčšej tragédii v doterajšej histórii školy. Po prevrátení terenného auta neďaleko rekreačnej oblasti Lúčka - Potoky zahynuli 3 naši žiaci: Daniel Nehila - III.A z Lipian, Ján Drobňák - III.C z Kamenicie a Lucia Marchevková - III.A z Rožkovian;

- návšteva štátneho tajomníka ministerstva školstva - v súvislosti s tragickými udalosťami spojenými so žiakmi našej školy navštívil 4. apríla 2017 našu školu štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mgr. Peter Krajňák,

- Deň narcisov - 7. apríla 2017 žiaci študentskej spoločnosti vyzbierali medzi žiakmi a učiteľmi školy, ako aj obyvateľmi mesta sumu 856,67,- EUR a venovali ich Lige proti rakovine, s ktorou spolupracujeme už niekoľko rokov,

- Deň Zeme - 21. apríla 2017 sa žiaci venovali rôznym aktivitám týkajúcich sa našej Zeme,

- Bicyklom do práce - v máji 2017 sa naše kolegyne Mgr. Jana Bodnárová, Mgr. Silvia Hozová, Mgr. Viera Kruľáková a Ing. Eva Lazoríková zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli 2017,

- uverejnenie poviedky našej žiačky - poviedky Natálie Skladanej (3.B) - Príbej jednej triedy bola v apríli 2017 uverejnená v Revue pre mladú literatúru, umenie a spoločnosť Orol tatranxký č.3/2017, ktorého vydavateľom je Slovenský literárny ústav Matice slovenskej,

- spolupráca s RTVS - RNDr. Jozef Sobota, učiteľ geografie, matematiky a regionálnej výchovy, sextáni Eduard Hurtuk, Igor Sladkovský a septimáni Matej Kožuško a Tomáš Majtner spolupracovali s Klubom slovenských turistov Mladosť Odeva Lipany a Rozhlasom a televíziou Slovenska na tvorbe relácie Televíkend, ktorý bol odvysielaný 13. mája 2017 na tému Turistické značenie v oblasti Minčola (1 157 m n.m.) a aktivity turistov,

- poďakovanie Veľvyslanectva Ruskej federácie - v máji 2017 obdržala naša škola poďakovanie Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR za zapájanie sa do súťaže Ruské slovo podpísané veľvyslancom RF v SR Alexejom Leonidovičom Fedotorom,

- prijímacie skúšky - uchádzači o štúdium do prímy a do 1. ročníka sa podrobili prijímacím skúškam v dňoch 9. mája 2017 a 11. mája 2017,

- rozlúčka maturantov - 12. mája 2017 sa v priestoroch školy uskutočnila slávnostná rozlúčka s maturantmi školy pred ich odchodom na akademický týždeň,

- Koncert pre Alexandru - 16. mája 2017 ZUŠ zorganizovala Koncert pre Alexandru. Výťažok za vstupné bol určený na liečenie onkologicky chorej maturantky Alexandry Chovancovej.Naša škola prispela sumou 300 eur a 230 eur sa vyzbieralo za predaj koláčiov, ktoré upiekli Eva a Lenka Kazimírové,

- ústne maturitné skúšky - v našej škole sa realizovali v 1. termíne v dňoch 22. - 25. mája 2017,

- volejbalový maratón - 26. - 27. mája 2017 sa uskutočnil 11 ročník volejbalového maratónu;

- kurz letných športov -29. - 31. mája 2017 sa konal kurz letných športov pre žiakov 2. ročníka a sexty;

- Návšteva predsedu vlády - dňa 9. júna 2017 navštívil našu školu a absolvoval besedu s našimi septimanmi a tretiakmi predseda vlády Slovenskej republiky Doc. JUDR. Róbert Fico, CSc.;

- Deň bez bariér - naši žiaci pomáhali 15. júna 2017 organizovať 14. ročník Dňa bez bariér v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch,

- animačná hodina nemčiny - sa konala 16. júna 2017 pre sekunánov a terciánov,

- záverečný večierok kvarty - zorganizovala triedna profesorka Mgr. Eva Kazimíroví pre žiakov a ich rodičov,

- Európsky informačný deň - sa uskutočnil 22. júna 2017, jeho témou bol Európsky parlament, Rímske zmluvy, Informačná kancelária Európskeho parlamentu a sieť Europe direc;.

- Deň boja proti drogám - sa uskutočnila beseda s prokurátorom JUDr. Václavom Loumom a mestským policajtom Petrom janičom dňa 26. júna 2017;

- Pedagóg a žiak roka - 26. júna 2017 sa v Divadle Jonáša záborského v Prešove uskutočnilo oceňovanie učiteľov a žiakov PSK. Ocenenie Lex mentium (Svetlo poznania) si prevzala žiačka III.B triedy Natália Skladaná. Podujatie moderovali učitelia školy Mgr. Ľubica Tomková a Mgr. Marián Mišenčík;

- Deň ľudovej kultúry - žiaci, ktorí si vybralli predmet podnikanie v cestovnom ruchu, pripravili 28. júna 2017 pod vedením Mgr. Beáty Ďurechovej a Mgr. Martina Juska tradičné podujatie, ktorého sa zúčastnili detské folklórne súbory z mesta a okolia, súčasťou podujatia bola aj ochutnávka tradičných jedál, akcie sa zúčastnili aj žiaci základných škôl v Lipanoch, materských škôl v Lipanoch, strednej odbornej školy a spojenej školy;

Účasť žiakov gymnázia na súťažiach:

Predmetové olympiády: biblická olympiáda, biologická olympiáda, dejepisná olympiáda, fyzikálna olympiáda, geografická olympiáda, matematická olympiáda, olympiáda ľudských práv, olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v nemeckom jazyku, olympiáda v ruskom jazyku, olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre.

Jazykové a literárne súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Literárna Senica Laca Novomeského, Literárny Kežmarok,Mestská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe, Poetická Ľubovňa, Poetický Púchov, Rozprávanie spod košatej lipy, Slovo, Sofia, Súťaž o cenu Jána Červeňa, Štúrovo pero,

Súťaže v cudzích jazykoch: Angličtinár roka, Mladí debatujú (Jugend debattiert), Môj slovník z reality, Nemčinár roka, Ruské slovo, Ruský film,

Spoločenské súťaže: Expert geniality šou, Mladý digitálny Európan, Moja Európa,

Umelecké súťaže: Slávik Slovenska

Prírodovedné a matematické súťaže: Astronomický korešpondenčný seminár, Čo vieš o hviezdach?, Energia zblízka, iBobor (informatická súťaž), Labák, MAKS (matematický korešpondenčný seminár), Matematická pytagoriáda, Matematický expres, Matematický klokan (medzinárodná matematická súťaž), Náboj Junior, PIKOFYZ,

Šachové súťaže: Torysa open, Turnaj grófa Jána Zamoyského, šachová súťaž o pohár 17. novembra, Trojkráľový šachový turnaj, Šachový memoriál Jozefa Čecha, pišQuorky;

Zdravotnícke a športové súťaže: zdravotnícka súťaž, basketbal, bedminton, florbal, futbal, futsal, stolný tenis, volejbal, vybíjaná, atletika, beh Demjankou, beh na Minčol, cezpoľný beh, detský duatlon, Kľúč od pevnosti, Pentapolitana, Podminčolská biela stopa, pretláčanie rukou, Zimná olympiáda detí a mládeže;

Stredoškolská odborná činnosť: školské kolo sa konalo v rámci prehliadky ročníkových prác 8. februára 2017.

Exkurzie:

28. - 30. septembra 2016 - Praha Karlštejn, Karlove Vary, Terezín - sextáni a druháci,

30. september 2016 - Noc výskumníkov v Košiciach - terciáni a kvartáni,

24. október - 2. november 2016 - exkurzia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove,

8.-10. november 2016 - septimáni a terciáni absolvovali exkurziu v Poľskej republike - Krakov, Vroclav, Osvienčim, Wietyczk

14.-16. marec 2017 - Valaska Bela, Trnava, Bratislava, Viedeň,

10. apríl 2017 - Ľutina,

4. máj 2017 - Lipany - hasičská zbrojnica,

23. máj 2017 - Prešov - hvezdáreňa a planetárium,

Divadelné predstavenia a výchovné koncerty pre žiakov:

12. október 2016 - Via Historica - šermiarsko - divadelná kumpánia,

14. marec 2017 - účastníci prírodovednej exkurzie v Bratislave v divadle Astorka Korzo 90 pozreli hru Zakázané uvoľnenie,

9. máj 2017 - kočovné divadlo Drak predstavilo v mestskej galérii hru Mníšky.

Prednášky a besedy v školskom roku 2015/2016

14. september 2016 - beseda s bývalym žiakom Martinom Lazoríkom, o Leshote, kde sa venoval misijnej činnosti,

21. november 2016 - beseda s našim absolventom Ing. Jaroslavom Saxom - o svojom pobyte v USA,

30. november 2016 - prednáška o finančnej gramotnosti

25. január 2017 - informácie o možnostiach štúdia na Prešovskej univerzite,

3. apríl 2017 - príhovor kňaza, po tregických udalostiach spojených so žiakmi našej školy,

6. apríla 2017 - rozhovor s pracovníčkami z CPPPaP z Prešova, po tragických udalostiach spojených zo žiakmi našej školy,

19. apríl 2017 - beseda o plánovanom rodičovstve s MUDr. M. Harčárom,

28. apríla 2017 - rozprávali o svojich skúsenostiach z prítomnosti drogovo závislého dieťaťa v rodine Štefan a Beáta Matovičovci z Trnavy,

23. máj 2017 - Bc. Juliana Hajduková besedovala so žiakmi o dobrovoľníctve,

23. máj 2017 - prednáška spojená s prezentáciou o Peru,

9. jún 2017 - beseda o Slovensku v Európskej únii s predsedom vlády Slovenskej republika doc. JUDr. Robertom Ficom, CSc.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V šk. roku 2016/2017 bolo vypracovaných a podaných viacero projektov, prostredníctvom ktorých sme chceli získať finančnú aj materiálnu podporu na realizáciu mnohých aktivít. Vypracovali a podali sme 12 projektov. Konštatujeme, že väčšina projektov - 11 bola úspešná. Nedarí sa nám byť úspešnými v projekte Erazmus +, ktorý sme už viackrát podal ako partneri koordinátora - belgickej školy Sancta Maria Institut v Kasterlee, zatiaľ neúspešne.

A) Dlhodobé projekty - program Zelená škola (Centrum environmentálnej etickej výchovy - CEEV), Vzdelanie v našich rukách - Premena tradičnej školy na modernú

B) Krátkodobé projekty: vypracovali sme niekoľko projektov, ktorých realizácia trvala niekoľko mesiacov, alebo to bolo jednorazové podujatie.


P. č. Názov projektuZdroj + ProgramSumaKoordinátorÚspešnosť
1.OP Vzdelávanie, opatrenie 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú/Vzdelanie v našich rukách EÚ, MŠVVaŠ SR190 952,65 €PhDr. Viera Urdováúspešný - zrealizovaný
2Vybavenie telocvične (podaný v šk. roku 2015/2016), realizácia v šk. roku 2016/2017MŠVVaŠ SR3 739,43 €PhDr. Viera Urdováúspešný - bude sa realizovať v budúcom šk. roku
3MŠVVaŠ: Enviroprojekt 2016 S.L.N.K.O.(podaný v šk. roku 2015/2016)MŠVVaŠ SR2 000 €PaedDr. Z. Heredošová, Ing. G. Lazoríkováúspešný - bude sa realizovať v budúcom šk.roku
4.Erazmus+Iuventa Mgr. S. Šuhajováneúspešný
6.Medzinárodný šachový turnaj o pohár 17. novembraKomunitná nadácia Horná Torysa60 €PaedDr. Jozef Sobotaúspešný - zrealizovaný
7.Deň jazykov 2016Komunitná nadácia Horná Torysa70 €Mgr. Ľubica Tomkováúspešný - zrealizovaný
8.Armwrestling Cup Gymnázium Lipany pre ZŠKomunitná nadácia Horná Torysa70 €Mgr. Ľuboš Lašúspešný - zrealizovaný
9.Armwrestling Cup Gymnázium Lipany pre SŠKomunitná nadácia Horná Torysa80 €Mgr. Ľuboš Lašúspešný - zrealizovaný
10.Memoriál Jozefa ČechaKomunitná nadácia Horná Torysa50 €PaedDr. Jozef Sobotaúspešný - zrealizovaný
11.Hviezdne nebo nado mnouKomunitná nadácia Horná Torysa70 €Mgr. Monika Pribulováúspešný - zrealizovaný
12.Deň ľudovej kultúryKomunitná nadácia Horná Torysa80 €Mgr. Martin Juskoúspešný - zrealizovaný

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 v škole nebola vykonaná komplexná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v dvoch budovách gymnázia - hlavnej a vedľajšej.

V hlavnej budove je 8 klasických tried a vo vedľajšej budove 7 klasických tried. V hlavnej budove je 5 odborných učební, dve multimediálne učebne, telocvičňa, dve malé posilňovne. Vo vedľajšej budove je jedna deliaca učebňa na cudzie jazyky a jedna multimediálna učebňa.

Spoločenská miestnosť (klubovňa) má kapacitu asi 80 miest, tu sa organizujú najmä prednášky, besedy, spoločensko-kultúrne podujatia a mimoškolská činnosť žiakov. Každá predmetová komisia má svoj kabinet, v hlavnej budove je 8 kabinetov, vo vedľajšej budove tri kabinety. Žiakom, učiteľom, ale aj verejnosti je k dispozícii školská knižnica, ktorej fond každoročne obnovujeme a dopĺňame.

V hlavnej budove máme 1 veľkú zborovňu a vo vedľajšej budove 1 malú zborovňu. Vo vedľajšej budove sa nachádza aj školská kuchyňa a školská jedáleň. K škole patrí aj školský dvor, školské ihrisko a školský športový areál, v ktorom je vytvorený priestor aj pre ekologické vyučovanie.

V priebehu šk. roka bolo dokončené zateplenie hlavnej budovy školy a rekonštrukcia fasády školy, vymenili sa zvody na odvod dažďovej vody, urobilo sa zastrešenie nad balkónom školy, čo bola aj najväčšia investičná akcia za posledných 15 rokov (Celkový rozpočet bol164 877,62 €, práce sa realizovali v rokoch 2014 - 46 011,34 €, 2015 - 118 866,28 € ).

Škola je veľmi dobre vybavená modernou technikou a informačno-komunikačnými technológiami. Každá z multimediálnych učební (dve sú v hlavnej budove a jedna vo vedľajšej, spolu tri) je vybavená počítačmi. Počítače sú aj v odbornej učebni fyziky, biológie, chémie, cudzích jazykov, geografie a dejepisu, v oboch zborovniach a v jednotlivých kabinetoch, v knižnici, v každej učebni v oboch budovách, na ekonomickom úseku a v kanceláriách školy. Spolu je v škole 158 (výkaz stavu k 31. 12. 2015) počítačov, z toho 56 notebookov a 20 tabletov. Všetky sú pripojené na internet. V roku 2016 bola zakúpený 1 počítač pre potreby zástupkyne riaditeľky školy a dva dataprojektory, K 30. 6. 2016 máme spolu 159 počítačov. Vo vyučovacom procese sa využíva 140 počítačov.

Na vyučovací proces a na rôzne prezentácie slúži aj 22 dataprojektorov s príslušenstvom, 3 digitálne fotoaparáty, 1 digitálna kamera, 23 tlačiarní, 2 skenery, 7 multifunkčných zariadení, 8 interaktívnych tabúľ a 2 kopírovacie stroje.

Projekt Vzdelanie v našich rukách bol síce dokončený 31. 10. 2015, ale materiálno-technické vybavenie a učebné pomôcky boli nakúpené ešte v šk. roku 2014/2015.

V najbližšej budúcnosti najviac potrebujeme:

- doplniť novú audiovizuálnu techniku na vyučovanie cudzích jazykov;

- dokončiťť elektroinštaláciu na prízemí školy - ľavé krídlo, vymeniť svietidlá v klubovni, zborovni, na časti chodieb na prízemí;

- koncom prázdnin sa začala oprava a začali sa maľovať triedy, výmena radiátorov a dverí, oprava stropov v triedach na prízemí a oprava stropov na chodbách a schodišti v celkovom rozpočte 72 243,16 €, práce by mali byť dokončené najneskôr do 15. decembra 2016;

- vymeniť okná v školskej jedálni a školskej kuchyni;

- zatepliť strop nad 3. nadzemným podlažím;

- inovovať a opraviť interiér klubovne a zborovne.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

688 525,- € (pre porovnanie minulého roku: 680 672,-€ ).

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

0.- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

12 510,-€ (v minulom roku - 12 839.- €).

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

5 866,40.- € mimorozpočtové prostriedky.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

134 487,68 - projektové peniaze z ESF a ŠR - 95%;

118 866,28,- € (kapitálové výdavky), čerpanie v roku 2014 - 46 011,34 € - určené na rekonštrukciu a zateplenie fasády hlavnej budovy školy, čerpanie spolu: 164 877,62 €.

Naša škola je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Osobné a prevádzkové náklady boli financované ako prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu na základe normatívov na jedného žiaka. K 15. 9. 2015 bolo v našej škole 429 žiakov. V priebehu roka sa schválený rozpočet viackrát upravoval.

Školská jedáleň bola financovaná ako originálna kompetencia z výnosov daní Prešovského samosprávneho kraja. Financie boli prideľované na základe skutočne vydaných obedov, príspevok na jeden skutočne vydaný obed bol v kalendárnom roku 2015 1,00 €. Časť príspevkov tvorili finančné prostriedky na nákup potravín, ktoré hradili stravníci, ako aj príspevky zamestnávateľa na stravu, ktoré v zmysle Zákonníka práce tvorili na každé skutočne odobraté jedlo, resp, stravný lístok 55% nákladov.

Mimoškolské aktivity sa realizovali v rámci záujmových krúžkov a boli financované z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy.

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2015 (pozri príloha č. 1).

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Hlavným cieľom Gymnázia, Komenského 13, Lipany bolo zamerať výchovno-vzdelávaciu činnosť na dôkladnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium, na všestranný rozvoj ich osobnosti a na cieľavedomé rozvíjanie talentu a schopnosti žiakov. Stanovený cieľ sa nám darí plniť, všetci žiaci gymnázia úspešne ukončili ročník a postúpili do vyššieho ročníka a všetci maturanti úspešne vykonali maturitné skúšky. Žiakom v minulom školskom sme ponúkli bohaté možnosti na rozvoj ich osobnosti nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale aj v mimoškolskej záujmovej činnosti a rôznych podujatiach, aktivitách a besedách, ktorým cieľom bolo poskytnúť žiakom možnosť získania nových poznatkov a skúseností.

Žiaci sa vo veľkom počte zapájali do mnohých aktivít a súťaží, v ktorých dosiahli veľmi dobré umiestnenia aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Dlhodobé ciele:

- pri tvorbe profilu absolventa vychádzať z potrieb a požiadaviek žiakov a rodičov - všetky triedy sa už učili podľa ŠkVP vypracovaného v súlade so ŠVP, čím sa vytvorili lepšie podmienky na kvalitnú prípravu na maturitné skúšky a vysoké školy;

- vypracovať kvalitný školský vzdelávací program - začiatkom školského roka bol pre 1. ročník gymnázia so štvorročným aj osemročným štúdiom vypracovaný inovovaný školský vzdelávací program, podľa pôvodného ŠKVP sa vyučovali žiaci 2. - 4. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom a žiaci 2. - 8. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, súčasťou ŠKVP sú rozširujúce predmety, ktoré žiakov pripravujú na ďalšie vzdelávanie aj pre prax;

- participácia žiakov pri projektovaní výchovno-vzdelávacieho procesu - žiaci mali možnosť vybrať si vhodné rozširujúce hodiny, a tým sa podieľali na tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu;

- podporovať u učiteľov kariérny rast - učitelia mali možnosť absolvovať rôzne druhy vzdelávania, ktorým si zvyšovali a rozširovali svoju kvalifikáciu či získali špecializáciu,

- zabezpečiť materiálne a didakticko - technické podmienky - doplnilo sa vybavenie školy počítačmi a dataprojektormi, zakúpili sa pomôcky do jednotlivých kabinetov, zakúpili sa niektoré učebnice a knihy do školskej knižnice,

Strednodobé ciele:

- stabilizovať pedagogický zbor - pedagogický zbor je stabilizovaný, všetci učitelia sú kvalifikovaní aj veková štruktúra je priaznivá (45 rokov);

- zvýšiť angažovanosť manažmentu a učiteľov, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu - realizujeme školský vzdelávací program, ktorý sa priebežne dopĺňa a aktualizuje pedagogickými zamestnancami; tímová práca sa prejavila aj pri organizovaní rôznych podujatí a projektových aktivít;

- zavádzať prvky projektového vyučovania - žiaci tretieho ročníka a septimy absolvovali prehliadku v písaní ročníkových prác, cieľom bolo viesť žiakov k získaniu zručností a kompetencií samostatne pracovať s odbornou literatúrou a prezentovať svoje práce pred spolužiakmi a hodnotiacou komisiou;

- podporovať záujem žiakov o všestranný rozvoj osobnosti ponukou mimoškolských aktivít a záujmových krúžkov - v minulom roku sa žiaci zapojili do činnosti vyše 30 záujmových krúžkov, pod vedením učiteľov pripravili rôzne podujatia, ktorými sa prezentovali na verejnosti - Mesiac úcty k starším, divadelné predstavenia, verejné zbierky a pod.;

- v rámci predmetu aplikovaná ekonómia pripraviť žiakov na podnikateľské aktivity - žiaci v rámci predmetov aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom ruchu organizovali rôzne podujatia pre spolužiakov aj pre verejnosť, zapájali sa do rôznych súťaží organizovaných programom Junior Achievement Slovensko;

- participácia žiackej rady na demokratickom riadení školy - na stretnutiach gestorov pre mládež, riaditeľky školy a žiackej rady sa riešili problémy týkajúce sa podujatí v škole, vnútorného školského poriadku, žiaci mali možnosť podieľať sa na jeho úpravách, žiacka rada organizovala a zabezpečovala rôzne podujatia (Mikuláš, Súboj tried, imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi a i.), ktoré boli aj v pláne práce školy;

- zabezpečiť žiakom služby v oblasti poradenstva a prevencie - výchovná poradkyňa pravidelne aj podľa aktuálnych potrieb realizovala služby v tejto oblasti, sprostredkovala aj pomoc odborných pracovníkov z centra pedagogicko-psychologickej poradne, v triede kvarta sa počas roka relalizovala skupinová terapia za účelom zlepšenia vzťahov, motivácie a správania;

- zlepšiť vybavenie školy výpočtovou technikou, dosiahnuť, aby na jeden počítač bolo 5 žiakov - zriadením multimediálnych učební sa situácia v tejto oblasti výrazne zlepšila, aj keď sa počítače postupne stávajú nefunkčným z dôvodu materiálneho aj morálneho opotrebovania, žiakom bolo k dispozícii 140 počítačov, čo pri 429 žiakoch predstavuje jeden počítač pre 3,06 žiakov, k tomuto stavu výrazne pozitívne prispel projekt Vzdelanie v našich rukách v rámci OP Vzdelávanie, kde sme získali nové IKT a modernú didaktickú techniku;

- vypracovať projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Erazmus plus a zapájať sa do ďalších programov - v uplynulom školskom roku sme spolu so zahraničnými partnermi vypracovali projekt Programu celoživotného vzdelávania - Erazmus plus, ale opäť sme neboli úspešní;

- pravidelne informovať rodičov o prospechu a správaní sa žiakov, umožniť rodičom podieľať sa na tvorbe koncepcie školy - počas celého školského roka mali možnosť rodičia, resp. zákonní zástupcovia žiakov využívať služby elektronickej žiackej knižky, ktorá aktuálne poskytovala informácie o prospechu aj dochádzke žiakov, zaviedla sa aj elektronická triedna kniha, čím sa taktiež zlepšila komunikácia s rodičmi, vedenie školy na stretnutiach s radou školy a radou rodičov informovalo o tom, aké má škola zámery, zároveň niektoré požiadavky či návrhy rodičov boli podľa možnosti akceptované;

- vydávať školský časopis - túto úlohu sa nám v uplynulom šk. roku podarilo splniť, boli vydané tri čísla časopisu VZLET.

Krátkodobé ciele:

- opraviť ďalšie priestory školy a učebne- vykonala sa bežná údržba školy a zrealizovali sa všetky povinné revízie technických zariadení v škole.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza Gymnázia, Komenského 13, Lipany

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, resp. v ktorých má nedostatky, ale aj príležitosti či možné ohrozenia školy uvádzame v podrobnej SWOT analýze:

Silné stránky:

- jediná stredná škola tohto typu v regióne Hornej Torysy, študujú tu žiaci z vyše 30 obcí a troch miest,

- silný manažment,

- dobré meno školy na verejnosti,

- výhodná poloha školy, dobrá dostupnosť autobusovej a vlakovej dopravy,

- prespektívny kolektív pedagogických zamestnancov, 100%-ná kvalifikovanosť,

- manažment školy podporuje možnosti rozširovať a zvyšovať kvalifikáciu pedagógov rôznymi formami štúdia,

- dve zamerania gymnáziálneho štúdia: gymnázium so štvorročným štúdiom, gymnázium s osemročným štúdiom,

- budovanie kvalitného vzťahu: žiak - učiteľ,

- solídny záujem o štúdium na škole;

- vysoká (viac ako 90%-ná) úspešnosť prijatia absolventov gymnázia na štúdium na vysokých školách,

- špecifikom školy je vyučovanie zaujímavých predmetov - aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, regionálna výchova, prvá pomoc, ekológia, výchova k manželstvu a rodičovstvu;

- moderné materiálno-technické vybavenie školy,

- vybavenie školskej knižnice,

- vlastná telocvičňa, dve posilňovne, možnosť využívania ihriska s umelou trávou, ako aj telocvične SOŠ;

- vlastná školská jedáleň,

- efektívna spolupráca s radou školy a radou rodičov,

- fungujúca žiacka rada,

- zapájanie sa školy do rôznych národných projektov - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, tretíkrát za sebou medzinárodne certifikovaný projekt (Zelená škola),

- úspechy žiakov v rôznych súťažiach (SOČ, olympiády, vedomostné a športové súťaže, súťaže v tvorivosti žiakov),

- bohatá ponuka mimoškolskej činnosti (vyše 30 záujmových krúžkov),

- bohatá ponuka podujatí populárnych medzi študentmi a verejnosťou (plesy, imatrikulácia, rozlúčka so študentmi, Európsky deň jazykov, Deň otvorených dverí, Deň ľudovej kultúry, Dni prírodovedcov...),

- spolupráca so zahraničnými školami v rámci e- Twinningu;

- prezentácia ročníkových prác,

- prepracovaný systém exkurzií (Česká republika, Poľsko, Viedeň, Bratislava, exkurzie do chemických podnikov),

- organizovanie regionálnej súťaže Najlepší školský časopis, mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe,

- organizovanie charitatívnych zbierok, darcovstvo krvi,

- spolupráca s vysokými školami, získanie štatútu cvičnej školy,

- elokované pracovisko Jazykovej školy v Prešove,

- silné environmentálne cítenie - separovanie druhotných surovín - sklo, plast, papier, drobné elektrospotrebiče, batérie, alumíniové viečka... .

- organizácia rôznych aktivít školy v rámci Dňa boja proti drogám.

Slabé stránky:

- sociálne a ekonomicky zaostalý región,

- náročné klimatické podmienky, s ktorými súvisia zvýšené náklady na vykurovanie,

- vysoké nároky na údržbu a opravy oboch budov škôl a vybavenie interiéru školy, staré budovy,

- slabá zapojenosť žiakov do SOČ;

- nedostatočné priestory na telovýchovné aktivity vzhľadom k počtu žiakov, chýba atletický areál, prípadne viacúčelové ihrisko,

- nedostatočná spolupráca s časťou rodičov,

- žiaci a učitelia sa presúvajú z jednej budovy školy do druhej budovy - možnosť úrazu,

- priemerná úspešnosť žiakov v certifikačných meraniach,

- nedostatok šatní a odkladacích priestorov, zvýšené nároky na udržanie hygieny,

- zastaralá časť elektroinštalácie na prízemí,

- stav budov školy, ktorý potrebujú rekonštrukciu a modernizáciu;

Príležitosti:

- zvyšovanie záujmu žiakov, rodičov a sponzorov o školu organizovaním podujatí zaujímavých pre verejnosť - Deň otvorených dverí, prezentácia výsledkov žiakov na verejnosti a iné,

- využitie odborného potenciálu učiteľov pri tvorbe vzdelávacieho programu a projektov školy,

- využitie športových priestorov pre iných užívateľov (telocvičňa, posilňovňa),

- spolupráca s nadáciami a grantovými komisiami na podporu mimoškolskej činnosti žiakov (Komunitná nadácia Modrá Torysa, Grantový program mesta Lipany),

- spolupráca so zriaďovateľom školy a mestom Lipany pri systematickom rozvoji školy,

- výsledky školy prezentovať prostredníctvom vlastnej www stránky školy (www.gymlipany.edu.sk), školského časopisu a iných publikácií o škole,

- spolupráca so školami v Poľskej republike a Českej republike,

- využívanie dostupných grantových zdrojov na vybavenie školy a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,

- využiť jazykový a odborný potenciál učiteľov a zaviesť metódu CLIL do vyučovania,

Ohrozenia:

- pokles demografického rastu populácie v regióne,

- nedostatočné finančné ohodnotenie učiteľov oproti iným profesiám,

- zníženie záujmu o osemročné gymnáziá, pretože do nich nastupujú žiaci z 5. ročníka, kde je už trieda sformovaná,

- doprava zadarmo pre žiakov, čo spôsobuje odliv žiakov do prešovských škôl;

- zhoršenie sociálneho zázemia,

- pokles reálnej hodnoty štátnej podpory,

- nedostatočné financovanie školstva,

- nedostatočná podpora školy zo strany samosprávy - zriaďovateľa,

- fluktuácia učiteľov z dôvodu nízkeho spoločenského a finančného ohodnotenia práce učiteľa a následný odchod do atraktívnejších oblastí,

- nedostatočná príprava absolventov - učiteľov,

- zvyšovanie administratívnej činnosti školy,

- negatívne spoločenské javy a negatívny vplyv médií na výchovu mládeže,

- nedostatočná motivácia pri vzdelávaní detí a mládeže,

- nezáujem žiakov o vzdelanie,

- slabá motivácia žiakov mať lepšie výsledky,

- narastajúce nebezpečenstvo havarijných situácií v objekte školy,

- strata záujmu sponzorov a darcov o materiálnu a finančnú podporu školy,

- pri vysokom počte žiakov v triede hrozba syndrómu vyhorenia učiteľov.

Návrh opatrení na zlepšenie, resp. odstránenie nedostatkov a slabých stránok

1. Pravidelne pred začiatkom príslušného školského roku zosúladiť tematické výchovno-vzdelávacie plány s učebnými plánmi a učebnými osnovami, so

vzdelávacími štandardami a cieľovými požiadavkami, štátnym vzdelávacím programom, pravidelne prehodnocovať a aktualizovať školský vzdelávací program,

T: august, september Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK, všetci učitelia

2. Realizovať vstupné a výstupné testy.

T: september, jún Z: všetci vyučujúci, okrem vyučujúcich výchov

3. V 3. ročníku, resp. v 7. ročníku osemročného gymnázia realizovať ročníkové práce.

T: január, február 2017 Z: vyučujúci SJL, ostatní vyučujúci

4. vypísať témy ročníkových prác pre žiakov 3. ročníka 4G a siedmeho ročníka 8G

T: september 2016 Z: všetci vyučujúci

5. Pripraviť pre žiakov vhodnú ponuku záujmovej činnosti, podporovať odborne aj materiálne záujmovú a mimoškolskú činnosť žiakov, efektívne využívať finančné prostriedky získané za vzdelávacie poukazy.

T: september, priebežne Z: RŠ, ZR, vedúci záujmových útvarov

6. Aktuálne reagovať na výzvy projektov a grantov v jednotlivých oblastiach s cieľom vypracovať projekty, vytvárať zásobník projektov vhodných pre školu.

T: priebežne Z: RŠ, gestor pre projekty

7. Rozvíjať a podporovať talent, nadanie a individuálne schopnosti žiakov a pripravovať ich na rôzne súťaže

T: priebežne podľa termínovníka súťaží Z: vedúci krúžkov, vyučujúci

jednotlivých predmetov

8. Vo vyučovacom procese využívať moderné metódy a formy, projektové vyučovanie, ktoré podporujú samostatnosť a aktivitu žiakov, ale aj kooperatívne metódy vo vyučovaní.

T: stále Z: všetci vyučujúci

9. Vyžívať kontrolnú a hospitačnú činnosť na zistenie nedostatkov a problémov a prijať vhodné opatrenia na ich odstránenie.

T: priebežne Z: RŠ, ZRŠ, vedúci PK

10. Dodržiavať zásady BOZP na jednotlivých úsekoch, aktuálne odstraňovať nedostatky a vytvárať podmienky na bezpečné pracovisko.

T: priebežne Z: RŠ, technik BOZP, školník, zástupca zamestnancov pre BOZP

11. Zabezpečiť pre školu vybavenie modernými technológiami a pomôckami na vyučovanie cudzích jazykov

T: priebežne Z: RŠ, vedúci zamestnanci

12. Vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré učitelia získali v rôznych formách vzdelávania, využiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

T: úloha stála Z: RŠ, ZR, všetci pedagógovia

13. Hľadať možnosti efektívnej prípravy žiakov maturitného ročníka na všetky zložky maturitnej skúšky zo všetkých maturitných predmetov

T: úloha stála Z: jednotliví vyučujúci

14. Úzko spolupracovať s rodičmi, pružne reagovať na ich podnety

T: úloha stála Z:vedenie školy, triedni učitelia

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Úspešnosť prijímania žiakov - absolventov školy na ďalšie štúdium

V školskom roku 2016/2017 ukončilo štúdium na našej škole 61 absolventov. O prijatie na vysokú školu sa uchádzalo 60 absolventov, prijatých na vysoké školy bolo 54 uchádzačov, dvaja sú evidovaní na ÚPSVaR, štyria nastúpili do zamestnania. Úspešnosť prijatia na vysoké školy bola vysoká - 90 %- ná. Presné údaje uvádzame v tabuľke:


TriedaPočet žiakovNa VŠ sa hlásilo:Prijatí na VŠZamestnanie ÚPSVaRIné/Nezistení% úspešnosti prijatia na VŠ
IV. A30302811094 %
IV. B31302631087 %
Spolu:61605442090 %

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Rozdelenie jednotlivých vyučovacích predmetov v rozvrhu hodín bolo v súlade s psychohygienickými požiadavkami. Rozvrh hodín a prestávok čiastočne ovplyvnila aj skutočnosť, že viac ako dve tretiny žiakov dochádza z bližšieho alebo vzdialenejšieho okolia a sú časovo obmedzení autobusovými spojmi. V prípade voľných hodín mali žiaci možnosť využiť priestory klubovne na prípravu na vyučovanie, resp. na voľnočasové aktivity.

Vyučovanie sa realizuje v dvoch budovách, preto sme najmä problém bezpečnosti žiakov pri prechádzaní z budovy do budovy riešili tak, že žiaci mali presne určené dni, kedy sa učili v jednej alebo v druhej budove.

Žiaci a zamestnanci školy majú možnosť využiť služby školskej jedálne, ktorá je súčasťou školy.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Astronomický krúžok9 Mgr. Marián Mišenčík
Basketbalový krúžok9 Mgr. Miroslav Višňovský
Čitateľský krúžok6 Mgr. Viera Kruľáková
Florbal krúžok 19 Mgr. Ľuboš Laš
Historický krúžok12 Mgr. Mária Radačovská
Hovoríme po anglicky11 Mgr. Viera Kerpčárová
Chemický krúžok22 Ing. Gabriela Lazoríková
Krúžok EnglishSpeaker19 Mgr. Mária Genčúrová
Krúžok latinského jazyka14 Mgr. Monika Pribulová
Krúžok obchodnej ruštiny7 Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
MIX volejbal28 Ing. Eva Lazoríková
Mladí filantropi30 PaedDr. Jozef Sobota
Mladí prírodovedci7 RNDr. Adriana Trojanovičová
Mladý chemik13 Ing. Petronela Vavreková
Mladý matematik22 RNDr. Adriana Trojanovičová
Novinársky krúžok7 Mgr. Alena Slebodníková
Okienko do vysokoškolskej matematiky8 Mgr. Eva Kazimírová
Posilňovaco-pretláčací CROSSFIT8 Mgr. Ľuboš Laš
Rande s fyzikou14 Ing. Tatiana Diničová
Ruština pre maturantov6 Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
SLOVO-dramatický krúžok19 Mgr. Mária Vokálová
Stolný tenis10 Mgr. Martin Jusko
Šachový krúžok17 PaedDr. Jozef Sobota
Testovací krúžok ANJ7 Mgr. Soňa Šuhajová
Volejbalový piatkový krúžok20 Ing. Eva Lazoríková
Z každého rožku trošku7 Mgr. Eva Kazimírová
Zdravotnícko-športový krúžok13 Mgr. Silvia Hozová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spoluprácu medzi rodičmi a školou hodnotíme veľmi pozitívne v rôznych oblastiach, tak výchovno-vzdelávacej, ako aj v oblasti materiálno-technickej podpory školy a podpory aktivít, ktoré sa v škole realizovali. Veľmi pozitívne vnímame aj podporu rodičov pri spolufinancovaní projektov školy. Formálne sa spolupráca realizovala najmä prostredníctvom aktívov rodičovských združení. Raz v roku sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie (28. septembra 2015) a najmenej trikrát v roku sa uskutočnili v jednotlivých triedach triedne rodičovské združenia (28. 9. 2015, 18. 1. 2016, 7. 4. 2016). Ďalej rodičia mohli využívať služby, ktoré ponúka elektronická žiacka knižka a elektronická triedna kniha, kde prostredníctvom internetu mohli priebežne sledovať prospech a dochádzku žiakov, čo ocenili najmä rodičia, ktorí pracujú mimo svojho bydliska a nemôžu sa osobne zaujímať o výchovno-vzdelávacie výsledky svojho dieťaťa.

V neformálnej oblasti sme spolupracovali s rodičmi pri organizovaní rôznych podujatí v škole. K najvýznamnejším patrili tieto podujatia:

- Deň otvorených dverí;

- Katarínsky ples;

- stužkové slávnosti, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení;

- elektronická žiacka knižka a komunikácia s rodičmi prostredníctvom internetu;

- podpora a spolufinancovanie projektov školy;

- škola poskytuje rodičom možnosť využívať služby školskej knižnice;

- rodičia sa podieľali na podpore materiálno-technického vybavenia školy;

- finančná podpora rodičovského združenia účasti žiakov na rôznych súťažiach a pri reprezentácii školy.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Naša škola je škola otvorená spolupráci, partnerstvu a vzájomnej pomoci, preto sme počas celého školského roka spolupracovali na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach s mnohými inštitúciami a organizáciami:

- so zriaďovateľom - Prešovským samosprávnym krajom, jeho jednotlivými odbormi, najmä s Odborom školstva Ú PSK a Odborom financií Ú PSK;

- s Regionálnym pracoviskom Metodicko-pedagogického centra v Prešove a v Košiciach;

- s projektovými partnermi - Výskumná agentúra MŠVVaŠ SR , Komunitnou nadáciou Modrá Torysa;

- s Mestským úradom v Lipanoch, s obecnými úradmi okolitých obcí;

- so strednými školami a základnými školami v meste a v regióne;

- s vysokými školami, ktoré v našej škole prezentujú svoje študijné programy, resp. ich navštevovali naši žiaci, umožňovali sme vykonávanie pedagogickej praxe študentov vysokých škôl v našej škole;

- máme štatút Cvičnej školy Prešovskej univerzity a zmluvu o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici;

- s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove a Sabinove aj so špeciálnymi pedagógmi pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

- s políciou, prokuratúrou, Armádou SR;

- s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;

- s NÚCEM-om - v projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania;

- s Asociáciou riaditeľov štátnych gymnázií;

- s Asociáciou rusistov Slovenska;

- s Klubom slovenských turistov v Lipanoch a Stolnotenisovým klubom v Lipanoch;

- s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove;

- s Ligou proti rakovine;

- s Ligou za duševné zdravie;

- s Iuventou;

- s Junior Achievement Slovensko;

- s OZ Kamenná veža a Novum castrum - OZ na záchranu hradov Kamenica, resp. Hanigovce.

Záver

Vypracoval: PhDr. Viera Urdová

V Lipanoch, 24. augusta 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria