Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany
Adresa školyKomenského 13
Telefón051/4572285
E-mailskola@gymlipany.edu.sk
WWW stránkagymlipany.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Viera Urdová   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 396

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
Príma19 
Sekunda22 
Tercia27 
Kvarta26 
Kvinta21 
Sexta23 
Septima28 
I.A21 
I.B23 
II.A31 
II.B30 
III.A23 
III.B18 
III.C23 
IV.A30 
IV.B31 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJAPEBIOCVBCVB NPCVFCVF NPCVCCVC NPCVIINF NPCVMCVM NPDEJEKL
Príma1,42 1,26          1,21 
Sekunda1,36 1,14          1,18 
Tercia1,22 1,07          1,33 
Kvarta1,27 1,04          1,54 
Kvinta1,67 1,57          1,76 
Sexta1,96 1,43          1,351
Septima1,8111,37          1,78 
I.A1,33 1,33          1,86 
I.B1,67 1,57          1,91 
II.A2,06 1,29          1,711
II.B1,57 1,07          1,21
III.A1,57 1,13          1,04 
III.B1,4411,06          1,28 
III.C1,23 1,05          1,09 
IV.A1,43 1,14          1,25 
IV.B1,61 1,33          2,5 

TriedaESVETVFYZFYZ NPGEGHUVCHEINFINF2KMNKAJKAJ NPKNJKNJ NPKRJ
Príma  1,32 1,211 1       
Sekunda  1,18 11 1       
Tercia  1,56 1,19 1,411       
Kvarta  1,12 1 1,121       
Kvinta  2 1,14 1,331,05       
Sexta  1,96 1,3 1,571,52       
Septima  1,67 1 1,81   1,59    
I.A  1,52 1,38 2,051       
I.B  2,04 1,39 2,091       
II.A  1,55 1,74 2,351,48       
II.B  1,7 1,37 1,971,37       
III.A  1,87 1 1,35   1,61    
III.B  1,44 1 1,11   1,44    
III.C  1,5 1,18 1,09   1,19 1,17  
IV.A  1 1 1,672  1,43    
IV.B  2 1 1,331,5  1,61    

TriedaKRJ NPKSJLISMATNABNBVNASNEJOBVOBNVCRPPSREVRJRUJ
Príma   1,32     1,21     
Sekunda   1,45   1,2 1    1,08
Tercia   1,3   1,27 1,04    1,42
Kvarta   1,54   1,07 1    1,08
Kvinta   1,71   1,83      1,4
Sexta   1,91   1 11   1,43
Septima   1,93   1,38 1,37 11 1,55
I.A   1,43   1,4       
I.B   1,78   1,33       
II.A   2   2 1,581    
II.B   1,5     1,11   1,25
III.A   1,57   2,04 1,26 11  
III.B   1,39     1,33  1 1,22
III.C   1,64   1 1,05  1  
IV.A   1,64   1,14 1,11    1
IV.B   1,86     1,3    1

TriedaSEDSED NPSGRSGR NPSEISJLSPSSPS NPSprSJATHDTŠVTŠVdTŠVchTEVd
Príma     1,37  1  1   
Sekunda     1,23  1  1   
Tercia     1,81  1 1,071   
Kvarta     1,58  1  1   
Kvinta     2,05  1  1   
Sexta     1,52  1  1   
Septima     1,64  1  1,07   
I.A     1,62  11 1   
I.B     1,7  11,55 1   
II.A     1,61  1  1,06   
II.B     1,57  11,14 1   
III.A     1,7  1  1   
III.B     1,72  1  1   
III.C     1,35  11,06 1   
IV.A     1,5  1  1,1   
IV.B     1,94  11 1   

TriedaTEVchTHTHFUKLVMRVUMVYVKr
Príma        
Sekunda        
Tercia     1  
Kvarta     1  
Kvinta   1    
Sexta        
Septima        
I.A   1    
I.B   1    
II.A        
II.B        
III.A        
III.B    1   
III.C    1   
IV.A        
IV.B        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
Príma19145000000
Sekunda22202000000
Tercia27224100000
Kvarta26242000000
Kvinta21127200000
Sexta23146300000
Septima281412200000
I.A21155100000
I.B231111100000
II.A311212700000
II.B30199200000
III.A23156200000
III.B18153000000
III.C23203000000
IV.A30208200000
IV.B311612300000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
Príma1997651,3797651,3700,00
Sekunda22124356,50124356,5000,00
Tercia27197673,19197673,1900,00
Kvarta26229888,38229888,3800,00
Kvinta21165678,86165178,6250,24
Sexta232657115,522656115,4810,04
Septima28257593,32256492,92110,40
I.A21167879,90167879,9000,00
I.B23209691,13209691,1300,00
II.A31233275,23232975,1330,10
II.B30244981,63244981,6300,00
III.A232477107,702477107,7000,00
III.B18152284,56152284,5600,00
III.C232408106,692403106,4750,23
IV.A30243281,07243281,0700,00
IV.B31273188,10272787,9740,13

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB261(18/43)70,86%6179,84%6143162  1,3361
Biológia 29(2/27)    2441  1,2129
Dejepis 6(2/4)    24   1,676
Fyzika 3(1/2)    21   1,333
Geografia 4(4/0)    4    1,004
Chémia 24(2/22)    186   1,2524
Informatika 14(11/3)    122   1,1414
Matematika 24(13/11)30,84%24  168   1,3324
Nemecký jazykB11(0/1)    1    1,001
Nemecký jazykB21(0/1)    1    1,001
Občianska náuka 18(2/16)    171   1,0618
Ruský jazykB24(1/3)    4    1,004
Slovenský jazyk a literatúra 61(18/43)74,50%6187,83%6147122  1,2661

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
Príma7902 J gymnázium 
Sekunda7902 J gymnázium 
Tercia7902 J gymnázium 
Kvarta7902 J gymnázium 
Kvinta7902 J gymnázium 
Sexta7902 J gymnázium 
Septima7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
III.C7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Astronomický krúžok9 Mgr. Marián Mišenčík
Basketbalový krúžok9 Mgr. Miroslav Višňovský
Čitateľský krúžok6 Mgr. Viera Kruľáková
Florbal krúžok 19 Mgr. Ľuboš Laš
Historický krúžok12 Mgr. Mária Radačovská
Hovoríme po anglicky11 Mgr. Viera Kerpčárová
Chemický krúžok22 Ing. Gabriela Lazoríková
Krúžok EnglishSpeaker19 Mgr. Mária Genčúrová
Krúžok latinského jazyka14 Mgr. Monika Pribulová
Krúžok obchodnej ruštiny7 Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
MIX volejbal28 Ing. Eva Lazoríková
Mladí filantropi30 PaedDr. Jozef Sobota
Mladí prírodovedci7 RNDr. Adriana Trojanovičová
Mladý chemik13 Ing. Petronela Vavreková
Mladý matematik22 RNDr. Adriana Trojanovičová
Novinársky krúžok7 Mgr. Alena Slebodníková
Okienko do vysokoškolskej matematiky8 Mgr. Eva Kazimírová
Posilňovaco-pretláčací CROSSFIT8 Mgr. Ľuboš Laš
Rande s fyzikou14 Ing. Tatiana Diničová
Ruština pre maturantov6 Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
SLOVO-dramatický krúžok19 Mgr. Mária Vokálová
Stolný tenis10 Mgr. Martin Jusko
Šachový krúžok17 PaedDr. Jozef Sobota
Testovací krúžok ANJ7 Mgr. Soňa Šuhajová
Volejbalový piatkový krúžok20 Ing. Eva Lazoríková
Z každého rožku trošku7 Mgr. Eva Kazimírová
Zdravotnícko-športový krúžok13 Mgr. Silvia Hozová

Záver

Vypracoval: PhDr. Viera Urdová

V Lipanoch, 12. júla 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria