PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Viera Urdová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 90
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Tvorba testov a možností ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Ing. Eva Lazoríková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 79
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ing. Tatiana Diničová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 50
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Beáta Ďurechová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 39
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
PaedDr. Zuzana Heredošová Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0 121
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
PaedDr. Jana Hozová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 74
Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60
Mgr. Silvia Hozová Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15 171
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Ochrana života a zdravia 14
Rozširujúce štúdium biológie 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Koordinátor prevencie 35
Mgr. Martin Jusko Podnikanie v cestovnom ruchu 25 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 62
Vzdelávanie v zahraničí/ seminár zvyšovania kvalifikácie pre učiteľov ruského jazyka SR 11
Vzdelávanie v zahraničí /Kurz pre stredoškoslkých učiteľov/ Wales 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Eva Kazimírová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 15
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 0
Mgr. Viera Kerpčárová Adaptačné vzdelávanie 0 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Kruľáková Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12 122
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
PhDr. Vlasta Kučinová Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11 83
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Ľuboš Laš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 49
Cvičný pedagogický zamestnanec 35
Ing. Gabriela Lazoríková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 90
Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15
Rozširujúce štúdium matematiky 60
Mgr. Marián Mišenčík Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 50
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Lenka Murínová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 136
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií. metodických združení a štúdijných odborov 35
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Realizácia polyesterických integratívnych projektov na základných a stredných školách 15
Tvorivé dotyky s umením 8
Mgr. Štefan Palušek Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Mgr. Monika Pribulová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 68
Koordinátor drogovej prevencie 39
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Radačovská Práca v školskej knižnici 8 47
Tvorba testov v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Alena Slebodníková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 51
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Jozef Sobota Nové trendy vo výučbe geografie 6 81
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozširujúce štúdium geografie 60
Mgr. Soňa Šuhajová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 76
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Aplikovaná ekonómia 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Soňa Tobiašová Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66 115
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Ľubica Tomková Aplikovaná ekonómia 25 51
Propagácia nemeckého jazyka 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
RNDr. Adriana Trojanovičová Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16 92
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov na základných a stredných ... 11
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Mgr. Beáta Vargovčíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 83
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Ing. Petronela Vavreková Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15 126
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozširujúce štúdium biológie 60
Príprava maturitných zadaní z biológie 8
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Miroslav Višňovský Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 37
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Mária Vokálová Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60 124
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.01.2018

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria