PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Viera Urdová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 90
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Tvorba testov a možností ich využitia v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Ing. Eva Lazoríková Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15 79
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia - funkčné inovačné 0
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Ing. Tatiana Diničová Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 11 50
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Beáta Ďurechová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 39
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
PaedDr. Zuzana Heredošová Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10 121
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Demonštračné a žiacke pokusy vo výučbe chémie 15
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov 0
PaedDr. Jana Hozová Rozširujúce štúdium anglického jazyka a literatúry 60 89
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Silvia Hozová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 171
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Rozširujúce štúdium biológie 60
Ochrana života a zdravia 14
Koordinátor prevencie 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15
Mgr. Martin Jusko Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 47
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Mgr. Dušan Kazimír, PhD. Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 62
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Vzdelávanie v zahraničí /Kurz pre stredoškoslkých učiteľov/ Wales 7
Vzdelávanie v zahraničí/ seminár zvyšovania kvalifikácie pre učiteľov ruského jazyka SR 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Eva Kazimírová Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 0 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Kerpčárová Adaptačné vzdelávanie 0 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Viera Kruľáková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 122
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry 11
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ľudské práva v edukačnom procese 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slov. jazyka a literatúry 14
PhDr. Vlasta Kučinová Využitie IKT na hodinách ruského jazyka 14 83
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích hodinách ruského jazyka v základnej a strednej škole 15
Tvorba didaktických testov z ruského jazyka 11
Jazyková kompetencia učiteľa ruského jazyka v základnej škole 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Mgr. Ľuboš Laš Cvičný pedagogický zamestnanec 35 49
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Ing. Gabriela Lazoríková Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese 15 90
Rozširujúce štúdium matematiky 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Marián Mišenčík Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 50
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
PaedDr. Lenka Murínová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 136
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií. metodických združení a štúdijných odborov 35
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Odstaňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorivé dotyky s umením 8
Realizácia polyesterických integratívnych projektov na základných a stredných školách 15
Mgr. Štefan Palušek Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 61
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Aktívne bádanie v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu 11
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Mgr. Monika Pribulová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 68
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Radačovská Práca v školskej knižnici 8 47
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Tvorba testov v predmete slovenský jazyk a literatúra 25
Mgr. Alena Slebodníková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 51
Kancelársky balík v edukačnom procese 12
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
PaedDr. Jozef Sobota Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 96
Nové trendy vo výučbe geografie 6
Rozširujúce štúdium geografie 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Šuhajová Aplikovaná ekonómia 25 76
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Soňa Tobiašová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 130
Anglický jazyk pre učiteľov druhého stupňa základných škôl a učiteľov stredných škôl 66
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Ľubica Tomková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 51
Aplikovaná ekonómia 25
Propagácia nemeckého jazyka 11
RNDr. Adriana Trojanovičová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 92
Tvorba maturitných zadaní z matematiky 11
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Začíname s programom GeoGebra na hodinách matematiky 10
Aktívne objavovanie v počítačom podporovanom laboratóriu 8
Meteorológia a klimatológia v primárnom vzdelávaní a vo vyučovaní prírodovedných predmetov na základných a stredných ... 11
Fyzika elementárnych častíc v ústave časticovej fyziky CERN 16
Mgr. Beáta Vargovčíková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 83
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Ing. Petronela Vavreková Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie 15 126
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Príprava maturitných zadaní z biológie 8
Nové témy vo vyučovaní biológie 6
Rozširujúce štúdium biológie 60
Tvorba didaktických testov v biológii 8
Mgr. Miroslav Višňovský Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 37
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Vokálová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 124
Rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 60
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35


© aScAgenda 2018.0.1075 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2017

Novinky

Kontakt

  • GYMNÁZIUM, Komenského 13, 082 71 Lipany
    www.gymlipany.edu.sk
  • 051/4572285, 0907 920 307

Fotogaléria